Kontakt
📧 weize@uni.lodz.pl
Curriculum Vitae

W LATACH 2008-2016 PRODZIEKAN ds. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, PODYPLOMOWYCH I SPRAW SOCJALNO-BYTOWYCH

Magisterium 1971 – Uniwersytet im. Ernsta Moritz Arndta w Greifswaldzie Doktorat 1978 – Uniwersytet Łódzki Habilitacja 1999 – Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania badawcze

 • językoznawstwo stosowane
 • teoria i dydaktyka translacji
 • glottodydaktyka
 • lingwistyka tekstu
 • teksty specjalistyczne
 • badania kontrastywne
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Lücken-Tests. Testy lukowe z języka niemieckiego sprawdzające rozumienie tekstów pisanych. Wydawnictwo Piątek Trzynastego. Łódź 2002. S. 107. (Współautor: Tomasz Gliwiński)

Deutsche Präpositionalphrasen „Präp.+Subst.”/”Präp.+Subst.+Präp.” als relevante Ausdrucksmittel in fachsprachlichen Texten. Łódź 1997.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

Pragmatyczno-językowe aspekty sloganu w języku reklamy niemieckiej. w: Kwartalnik Neofilologiczny, XLI, 1-2/1999, 147-156.

Pragmatyczno-językowe aspekty powszechnej informacji medycznej na przykładzie polskich i niemieckich ulotek do lekarstw. w: Regulacyjna funkcja tekstów. Red. Kazimierz Michalewski. Wydawnictwo Uniwersyteu Łódzkiego. Łódź 2000, 425-433.

Językowe środki perswazji w tekstach reklam niemieckich i polskich.
w: Język w komunikacji. Tom 3. Red. Grażyna Habrajska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź 2001. 24-31.

Języki fachowe w pragmatyce zajęć tłumaczeniowych. w: Języki fachowe. Problemy dydaktyki i translacji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Olecko, 14-15.VI.2000. Redaktor tomu: Andrzej Kątny. Olecko 2001, 129-138.

Język polityki i prawa w dydaktyce tłumaczeniowej. w: Kopczyński Andrzej/ Zaliwska-Okrutna Urszula (red.): Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000 r. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2001, 183-190.

Bibliographie zu Fragen der kontrastiven Linguistik und zum deutsch-polnischen Sprachvergleich (Stand: Juni 2001). w: Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawacze Tom XXIII, Studien zur Deutschkunde Band XXIII. Warszawa 2002, 665-705. (Współautor: Aleksandra Czechowska-Błachiewicz)

Fachkommunikative Komponenten im Übersetzungsunterricht für Germanistikstudenten. w: Kalaga Wojciech, Mielczarek Zygmunt, Rachwał Tadeusz i Pindel Dariusz (red.): Literature and Linguistics. Literatur und Linguistik. Vol. 1. Reihe: Academic Papers of College of Foreign Languages. Wissenschaftliche Beiträge der Hochschule für Fremdsprachen. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Częstochowa 2002, 195-205.

Ausgewählte Probleme bei der Interpretation und Übersetzung deutscher und polnischer Fachtexte. w: Lewandowska-Tomaszczyk, B. and Thelen, M. (eds.): Translation and Meaning, Part 6. Proceedings of the Lodz Session of the 3rd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on ?Translation and Meaning?, Held in Lodz, Poland, 22 ? 24 September 2000. Hogeschool Zuyd. Maastricht School of Translation and Interpreting. Maastricht 2002, 395-401.

Przyjaciel naszej uczelni. Profesor Armin Bohnet uhonorowany wysokim odznaczeniem. w: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. Nr 1(72). Rok XII. Łódź 2002, 4-5.

Didaktik der Fachsprachen im universitären Bereich. w: Odborný styl ve výuce cizích jazyků, 2. díl. Mezinárodni konference 20.-22. září 2001. Západočeská Univerzita v Plzni. Pilzen 2002, 314-325.

Interkulturelles und Fachliches im Übersetzungsunterricht für DaF-Studenten. Sondergebunden zum 65. Geburtstag von Herrn Prof. Dr. Gerhard Giesemann, Universität Giessen.

Zwischen Originaltext und Übersetzung. Einige Bemerkungen zur Sprache Janusz Korczaks. w: Korczak-Bulletin, Hrsg. von der Deutschen Korczak-Gesellschaft e.V., der Österreichischen Janusz-Korczak-Gesellschaft und der Schweizerischen Korczak-Gesellschaft. 11. Jahrgang, Heft 2. Hamburg 2002, 8-17.

Polsko-niemieckie teksty ogłoszeń w niemieckojęzycznej prasie XIX-wiecznej Łodzi. w: Michalewski, K. (red.): Tekst w mediach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2002, 352-362.

Janusz Korczaks Schaffen in deutscher Übersetzung. W: Wiesinger, P.: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 >>Zeitenwende ? Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert<<. Band 11: Übersetzung und Literaturwissenschaft. Jahrbuch für Internationale Germanistik. Reihe A. Kongressberichte. Band 63. Peter Lang Verlag. Bern. Berlin. Bruxelles. Frankfurt am Main. New York. Oxford. Wien 2003, 83-88.

Sprachidentität interdisziplinär und interkulturell. Deutsch-polnische Anmerkungen. W: Janich, Nina/ Thim-Mabrey, Christiane (eds.): Sprachidentität. Identität durch Sprache. Tübinger Beiträge zur Linguistik herausgegeben von Gunter Narr 465. Gunter Narr Verlag. Tübingen 2003, 187-188.

Fachsprachliche Elemente in den Werbeanzeigen der Lodzer Zeitung – ein Erbe der sprachlichen Entwicklung. W: Golčáková, Bohuslava/Potm?šilová, Hana/Koy, Christopher/Vacková, Kateřina (red.): Sborník přísp?vků z konference ProfiLingua 2003. Fakulta Humanitních Studií ZČU v Plzni. Lingvistická Pracovišt? FHS. Dobrá Voda 2003, 325-330.

Die Translationsdidaktik und das Problem der Integration. W: Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 02.-04. Mai 2003, Szczecin. Herausgegeben von Franciszek Grucza. Warszawa 2003, 370-374.

Die Lodzer Zeitung ? die erste deutsche Zeitung in Łódź. W: Bartoszewicz, Iwona/Hałub, Marek/Jurasz, Alina (red.): Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen. Festschrift für Eugeniusz Tomiczek zum 60. Geburtstag. Wrocław 2004, 575-583.

Germanistik in Łódź und die Entwicklung der Lodzer Linguistik. W: Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft.

Festschrift für Olga Dobijanka-Witczakowa zum 80. Geburtstag. Dębski Antoni/ Lipiński Krzysztof (wyd.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2004, 271-289

Działania tekstowe na przykładzie ogłoszeń w ?Lodzer Zeitung?. W: Rozprawy Komisji Językowej. Tom XLIX. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź 2004, 355-365.

Język specjalistyczny ? dydaktyka ? słownik. W: Języki Specjalistyczne, 4. Leksykografia terminologiczna ? teoria i praktyka. [Katedra Języków Specjalistycznych. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Uniwersytet Warszawski]. Warszawa 2004, 202-212.

Einblicke in die Anzeigen der „Lodzer Zeitung” W: Riecke, Jörg/Schuster, Britt-Marie unter Mitarbeit von Natallia Savitskaya (wyd.): Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. Sprachliche Gestalt, historische Einbettung und kulturelle Traditionen. [Germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte. Herausgegeben von Jörg Meier und Arne Ziegler. Band 3]. Weidler Buchverlag Berlin 2005, 267-278.

Das Präzisieren in deutschen und polnischen normativen Texten. W: Wierzbicka, Mariola/Sieradzka, Małgorzata/Homa, Jaromin (red.): Moderne deutsche Texte. Beiträge der Internationalen Germanistenkonferenz Rzeszów 2004. [Danziger Beiträge zur Germanistik. Herausgegeben von Andrzej Kątny. Band 16]. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main 2005, 361-370.

Wczoraj i dziś językoznawstwa germanistycznego w Łodzi. W: Rozprawy Komisji Językowej. Tom L. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Societas Scientiarum Lodziensis. Wydział I ? Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii. Łódź 2005, 223-232.

(Współautor: Roman Sadziński)

Warschauer Gelehrter an der Spitze des Germanisten-Weltverbandes. Professor Dr. habil. Dr. h. c. Franciszek Grucza, wirkliches Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften, neuer Präsident der Internationalen Vereinigung für Germanistik. W: Studia Niemcoznawcze. Band XXXII. Warszawa 2006, 9-11.

(Współautorzy: Zofia Berdychowska, Mirosława Czarnecka, Antoni Dębski, Elżbieta Dzikowska, Andrzej Kątny, Hans-Jörg Schwenk)

Deutsche Spuren aus der Jahrhundertwende (19./20. Jahrhundert) in Lodz als Forschungsobjekt. W: Balzer, Bernd/Hałub, Marek (wyd.): Wrocław-Berlin. Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog. II. Kongress der Breslauer Germanistik. Band 1 Sprachwissenschaft, herausgegeben von Franz Simmler und Eugeniusz Tomiczek. Neisse Verlag Wrocław-Dresden 2006, 53-64.

Fachtexte als Gegenstand der Didaktik.W: Grucza, Franciszek (wyd.): Texte. Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 12.-14. Mai 2006, Toruń. Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Verband Polnischer Germanisten. Wydawnictwo Euro-Edukacja. Warszawa 2006, 166-174.

Textsorten in der universitären Didaktik.W: Reimann, Sandra/Kessel, Katja (red.): Wissenschaften im Kontakt. Kooperationsfelder der deutschen Sprachwissenschaft. Gunter Narr Verlag. Tübingen 2007, 137-144.
Die Anfänge des Pressewesens in Gießen und in Łódź.W: Grzywka, Katarzyna/Godlewicz-Adamiec, Joanna/Grabowska, Małgorzata/ Kosacka, Małgorzata/Małecki, Robert (red.): Kultura ? Literatura ? Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin. (Kultur, Literatur, Sprache. Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 65. Geburtstag). Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007, 139-152.
Cztery wieki Uniwersytetu w Giessen.
W: Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego. Nr 3 (103), rok XVII, 2007. Łódź, 10-12.
Intertextualität, Intermedialität im Fachdiskurs. W: Grucza Franciszek/Schwenk Hans-Jörg /Olpińska Magdalena (red.): Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikultiralität. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten, 11.-13. Mai 2007, Opole. Warszawa 2007, 161-167.
Rola tłumaczenia w procesie dydaktycznym. W: Florczak, Jacek/Gajos, Mieczysław (red.): Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka. Warszawa 2008, 63-68.
Das Neue POLEN-SPIEGEL-Projekt: Aktuelle Texte aus DER SPIEGEL zur deutschen Berichterstattung über Polen – ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache in Polen W: Grucza, Franciszek/Schwenk, Hans-Jörg/Olpińska, Magdalena (red.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Wydawnictwo Euro-Edukacja. Warszawa 2008, 335-350.
(Współautor: Adam Sitarek)

Teksty prawnicze na przykładzie niemieckiego kodeksu cywilnego. W: Bilut-Homplewicz, Zofia/Czachur, Waldemar/Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Oficyna wydawnicza ATUT. Wrocław 2009, 176-192.

Zu den Schwerpunkten der Podiumsdiskussion „Das Wort als Untersuchungsgegenstand” – verschiedene Perspektiven und neue Herausforderungen. W: Czachur, Waldemar / Czyżewska, Marta / Frączek, Agnieszka (red.): Wort und Text. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Universitas Varsoviensis. Warszawa 2009, 29-31.

Die Neue Lodzer Zeitung – ein Einblick in ihre Anzeigen. W: Czachur, Waldemar / Czyżewska, Marta / Frączek, Agnieszka (red.): Wort und Text. Bestandsaufnahme und Perspektiven. Universitas Varsoviensis. Warszawa 2009, 33-40.

Analiza funkcjonalna tekstu. Tłumaczenie artykułu naukowego Klausa Brinkera pt. Textfunktionale Analyse. W: Bilut-Homplewicz, Zofia / Czachur, Waldemar / Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Antologia tłumaczeń. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocław 2009,49-68.

Bürgerliches Gesetzbuch – Einblick in den Fachtext des Rechts. W: Bąk, Paweł / Sieradzka, Małgorzata / Wawrzyniak, Zdzisław (red.): Texte und Translation (= Danziger Beiträge zur Germanistik – Band 29). Peter Lang, Frankfurt a.M. 2010, 211-228.

Podiumsdiskussion: Welchen Referenzrahmen braucht die germanistische Translationsdidaktik? W: Bartoszewicz, Iwona/Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna/Tworek, Artur (red.): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen. (=Linguistische Treffen in Wroclaw vol. 5. Beihefte zum ORBIS LINGUARUM, herausgegeben von Edward Białek und Eugeniusz Tomiczek). Neisse Verlag. Wrocław – Dresden 2010, 218-220, 224, 230-231.

Fachtext in studentischer Übersetzung W: Duś, Magdalena/Zendrowska-Korpus, Grażyna (red.): Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej. Częstochowa 2010, 49-56.

Fachtexte als Gegenstand der Didaktik. W: Czachur, Waldemar/Czyżewska, Marta/Teichfischer, Philipp (wyd.): Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken. Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocław 2011, 225-234. (przedruk)

„Das gelobte Land“ und die Entstehung einer deutschen Zeitung – der Lodzer Zeitung. W: Meissner, Lucjan/Pawłowski, Grzegorz (red.): Studien und Forschung zur Deutschland- und Österreichkunde in Polen. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten, 2.-4. August 2010, Warschau. Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Wydawnictwo Euro-Edukacja. Warszawa 2011, 340-353. (przedruk)

Tekst specjalistyczny w dydaktyce uniwersyteckiej W: Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/Angewandte Linguistik. Przegląd/Review. Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Red. naczelny: Prof. dr hab. Sambor Grucza Tom 5. Warszawa 2012, 135-144.

Die Textsorte Anzeige in der Lodzer Zeitung In: Lasatowicz, Maria Katarzyna/Rudolph, Andrea (Hrsg.): Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft. (=Silesia. Schlesien im europäischen Bezugsfeld. Quellen und Forschungen. Hg. v. Maria Katarzyna Lasatowicz und Andrea Rudolph. Band 14). trafo Verlagsgruppe Dr. Wolfgang Weist. Berlin 2013, 351-363.

Język w badaniach filologa W: Poznawanie słowa 4. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w latach 2012/2013 i 2013/2014. Wydawnictwo naukowe Primum Verbum. Łódź 2014. 63-79

Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.  Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Weigt Zenon,Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin, Makowski Jacek (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2014.

Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.  Didaktische und linguistische Implikationen.  Weigt Zenon, Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin, Makowski Jacek (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2014.

Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.  Text-Wesen in Theorie und Analysen. Weigt Zenon, Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin, Makowski Jacek, (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2015.

Fachtext in studentischer Übersetzung W: Nycz, Krzysztof/Baumann, Klaus-Dieter/Kalverkämper, Hartwig (Hrsg.): Fachsprachenforschung in Polen. (Reihe: Forum für Fachsprachen-Forschung. Hartwig Kalverkämper (Hg.) in Zusammenarbeit mit Klaus-Dieter Baumann. Band 127). Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur. Berlin 2016, 293-302.

Die deutsche Sprache in vielfältigen Forschungsparadigmen. Beiträge polnischer Doktoranden anlässlich der 9. Linguistischen Tagung – Łódź, 09.05.2015. Weigt Zenon – Hg. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016. (ISBN 978-83-8088-063-4) (e-ISBN 978-83-8088-064-1)

Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.  Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache 7. Weigt Zenon, Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin, Prasalski Dariusz (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2016.

Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge.  Im Spiegel der germanistischen Linguistik 8. Weigt Zenon, Kaczmarek Dorota, Michoń Marcin, Prasalski Dariusz (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2016.

Konferencje

Międzynarodowy Kongres Neofilologiczny. Instytut Filologii Angielskiej UŁ. Łódź, 05-07.11.1998. Ref.: Pragmatyczno-językowe aspekty stylu reklamy niemieckiej.

Międzynarodowa konferencja nt. „Regulacyjna funkcja tekstów.” Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Łódź, 27-28.04.1999. Ref.: Pragmatyczno-językowe aspekty informacji medycznej na przykładzie niemieckich i polskich ulotek medycznych.

Międzynarodowa konferencja nt. „Język w komunikacji.” Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Łódź, 08-10.11.1999. Ref.: Językowe środki perswazji w tekstach reklam niemieckich i polskich.

Odczyt w Sekcji Indoeuropejskiej PTF, Interdyscyplinarnego Zespołu Międzynarodowej Komunikacji Językowej UŁ. Łódź, 27.11.1999. Tytuł: Język reklamy.

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego nt. „Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego). Warszawa, 29-30.05.2000. Ref.: Język polityki i prawa na zajęciach tłumaczeniowych.

Języki fachowe. Problemy dydaktyki i translacji. Wszechnica Mazurska, Olecko, 14-15.06.2000. Ref.: Języki fachowe w pragmatyce zajęć tłumaczeniowych.

X. Internationaler Germanistenkongreß. Zeitenwende Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert. Internationale Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft, Universität Wien, 10.-16.09.2000. Ref.: Janusz Korczaks Schaffen in deutscher Übersetzung.

3rd Duo Colloquium on Translation and Meaning Łódź / Maastricht. Instytut Filologii Angielskiej UŁ. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ. Łódź, 22.-24.09.2000. Ref.: Ausgewählte Probleme bei der Interpretation und Übersetzung deutscher und polnischer Texte.

150 Jahre germanistische Forschung an der Jagiellonen-Universität Krakau. Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Literaturwissenschaft. Instytut Germanistyki UJ. Zakopane, 09.-12.11.2000. Ref.: Germanistische Linguistik an der Universität Łódź.

Międzynarodowa konferencja „Tekst w mediach”. Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Łódź, 24 ? 25.04.2001. Ref.: Polsko-niemieckie teksty inseratów w gazetach XIX-wiecznej Łodzi.

Międzynarodowa konferencja „Teoria i dydaktyka translacji” Wszechnica Mazurska w Olecku. Olecko, 28-29.05.2001 Ref.: Próba oceny przekładu dydaktycznego (studentów fil. Germańskiej).

XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Internationaler Deutschlehrerverband. Luzern, 30.07.04. 08.2001. Ref.: Interkulturelles und Fachliches im Übersetzungsunterricht für DaF-Studenten.

Międzynarodowa konferencja „Dydaktyka języków fachowych”. Uniwersytet Techniczny w Pilźnie, Pilzno, 20-22.09.2001. Ref.: Didaktik der Fachsprachen im universitären Bereich.

Międzynarodowa konferencja „Fachsprachen im Prozess der europäischen Integration” Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze. Praga, 07-08.02.2002. Ref.: Fachsprachliche Elemente in den Werbeanzeigen der Lodzer Zeitung.

Internationales Symposium anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Albrecht Greule Sprachidentität. Identität durch Sprache. Beiträge der Sprachwissenschaft zur wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion. Institut für Germanistik der Universität Regensburg. Regensburg, 19.-20.04.2002. Udział w dyskusji na podium Sprachidentität.

Internationale Fachtagung im Schloß Rauischholzhausen bei Giessen Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. Institut für deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur der JLU Giessen. 21.-23.03.2003. Ref.: Die Anzeigen in der „Lodzer Zeitung”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne odmiany języka narodowego” Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Łódź, 06.-07.05.2003, Ref.: Teksty specjalistyczne w języku niemieckim ? cechy charakterystyczne, rozumienie i tłumaczenie.

Międzynarodowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich Deutsch-polnische und gesamteuropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polnischen) Germanistik? Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Szczecin, 02.-04.05.2003. Udział w dyskusji panelowej Translatoryka.

Międzynarodowa konferencja naukowa „ProfiLingua 2003. Trends im Fremdsprachenunterricht vor dem Beitritt der Tschechischen Republik in die EU”. Lehrstuhl für Angewandte Germanistik. Westböhmische Universität Pilsen. Pilyno, 02.-04.07.2003. Ref.: Primäre und sekundäre Textquellen im Übersetzungsunterricht.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Leksykografia terminologiczna: teoria i praktyka”. Katedra Języków Specjalistycznych Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 14.11.2003. Ref.: Język specjalistyczny – słownik – dydaktyka.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Moderne deutsche Texte”. Instytut Germanistyki Uniwersytetu w Rzeszowie. Rzeszów, 27.-30.04.2004. Ref.: Präzisieren in deutschen und polnischen normativen Texten.

Konferencja Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Językoznawstwo łódzkie w minionym pięćdziesięcioleciu z okazji Jubileusz pięćdziesięciolecia Rozpraw Naukowych ŁTN. Łódź, 16.12.2004. Ref.: Kierunki badań językoznawczych w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ. Współautor: Roman Sadziński

Międzynarodowa konferencja naukowa Wyrażanie emocji. Katedra Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Łódź, 19.-20.04.2005, Ref.: Emocje w tekstach niemieckojęzycznej prasy Łodzi z okresu II wojny światowej.

Kongres IVG Paris 2005. Paryż, 26.08.-03.09.2005 Ref.: Multinationalität und Multikulturalität Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Stadt Lodz.

Międzynarodowa konferencja ?4rd ? Duo Colloquium on Translation and Meaning Łódź ? Maastricht.? Instytut Filologii Angielskiej UŁ. Zakład Językoznawstwa Stosowanego przy Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ. Łódź, 23-25.09.2005. Ref.: Das Problem der Bildhaftigkeit bei der Übersetzung von fachsprachlichen Texten.

Konferencja naukowa Neue Perspektiven in der deutschen Sprache und in der Fremdsprachendidaktik am Anfang des XXI. Jahrhunderts Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Piła, 13.-14.10.2005. Ref.: Präzisierende Sprachmittel in deutschen und polnischen Fachtexten als translatorisches Problem.

II Międzynarodowy Kongres Germanistyki Wrocławskiej Abschluss der DAAD geförderten Partnerschaft mit der Germanistik der FU Berlin. Instytut Filologii Germańskiej UW. Wrocław, 20.-24.11.2005. Ref.: Deutsche Spuren um die Jahrhundertwende (19./20. Jh.) in Lodz als Forschungsobjekt.

Międzynarodowy Workshop Deutsch-polnische Kommunikation in Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Justus-Liebig-Universität Gießen/Uniwersytet Łódzki. Gießen/Rauischholzhausen, 21.-22.01.2006. Ref.: Deutsche Spuren in der Lodzer Presse Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. (Współautor: Marcin Michoń)

Międzynarodowe sympozjum Deutsch in multilingualen Stadtzentren Mittel- und Osteuropas (19. ? 20. Jahrhundert). Universität Regensburg, Bohemicum/Germanistik. Regensburg, 15.?17.02.2006. Ref.: Lodz ? das Bild der Stadt im 19. Jahrhundert anhand von Pressetexten.

Międzynarodowa konferencja w ramach Stowarzyszenia Germanistów Polskich Texte ? Gegenstände germanistischer Forschung und Lehre SGP oraz Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu. Toruń, 12-14.05.2006 Ref.: Dyskusja na podium: Fachtext in Übersetzung und Didaktik

Międzynarodowa konferencja Medius Currens II ? Tłumacz jako pośrednik między językami i kulturami a teorią, dydaktyką i praktyką przekładu. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: 20-21.04.2007 Referat: Teksty specjalistyczne w dydaktyce tłumaczeniowej.

Międzynarodowa naukowa konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich Germanistische Wahrnehmungen der Multimedialität, Multilingualität und Multikulturalität Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Uniwersytet Opolski. Opole, 11.-13.05.2007. Ref.: Dyskusja panelowa: Intertextualität und Intermedialität im Fachdiskurs.

Międzynarodowa konferencja 16th International IATEFL Poland Conference Global Foreign Language Teaching in the Global World. Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 21-23.09.2007. Ref.: Interkulturowość w nauczaniu języków obcych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych ? teoria i praktyka?. Uniwersytet Łódzki, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Warszawa, 04-06.10.2007. Ref.: Rola tłumaczenia w procesie nauczania/uczenia się języka obcego.

Konferencja Krakowskiego Towarzystwa ?Tertium? nt. Język trzeciego tysiąclecia V. Krakowskie Towarzystwo ?Tertium? oraz Uniwersytet Jagielloński. Kraków, 13-15.03.2008. Ref.: Język administracji w procesie tłumaczeniowym na przykładzie języka niemieckiego.

Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Bronisławów k./Łodzi, 09.-11.05.2008. Ref.: Lodzer Germanistik.

Międzynarodowa Konferencja z okazji 65. urodzin pana prof. dr hab. Józefa Wiktorowicza Od słowa do tekstu. Zmiany paradygmatów w językoznawstwie. Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, 13-15.06.2008. Ref.: Das Wort in der Forschung.

VII. Polsko-Niemieckie Kolokwium. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 01.-05.07.2008. Referat: Mobilność studentów jako signum temporis.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen. Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 12.-14.09.2008. Ref.: Dyskusja panelowa Translationsdidaktik. Das Fach Translatorik am Lehrstuhl für deutsche und angewandte Sprachwissenschaft der Universität Lodz

Międzynarodowa Konferencja IATEFL. 17th International IATEFL Poland Conference. Studium Języków Obcych przy Uniwersytecie Łódzkim. Łódź, 19.-21.09.2008. Ref.: Tłumaczenie na różnych poziomach nauczania języka obcego.

Międzynarodowe Kolokwium Lingwistyczne Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium. Wyższa Szkoła Lingwistyczna. Częstochowa, 28.-29.04.2009. Ref.: Fachtext in der Übersetzung.

Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 08-10.05.2009. Ref.: Fachtext im didaktischen Diskurs.

Allgemeinpolnische Doktorandenkonferenz im Bereich der germanischen
Sprachwissenschaft ?Lingwistyczne Spotkania Doktorantów?, Łódź, 30.05.2009
Veranstalter: Zakład Językoznawstwa Stosowanego UŁ
Internationale Konferenz Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet
 Veranstalter: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zakład
Językoznawstwa Germańskiego. Gdańsk, 03.?05.06.2009
Referat: Multinationales und multilinguales Lodz im Spiegel deutscher Presse des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts
Internationale Konferenz Translation: Theorie ? Praxis ? Didaktik Veranstalter: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra glottodydaktyki. Pracownia translatoryki. Wrocław, 17.-19.09.2009
Plenarvortrag: AuthentischeTexte in der Übersetzungsdidaktik
Internationale Konferenz Star Conference 2010. Network of the Giessen  Partner Universities.
Dialog between Business and Science (Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft)
Veranstalter: National Agrarian University, Bila Tserkva (Ukraine), Bila Tserkva (Ukraine), 25.-26.02.2010
Referat im Plenum: Interkulturalität in der Ausbildung von Philologenund Nicht-Philologen.
Lingwistyczne Spotkania Doktorantów. IV Ogólnopolska konferencja doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego.Warszawa, 22.05.2010, mentor
Internationale Konferenz  Felder der Sprache ? Felder der Forschung.Lodzer Germanistikbeiträge.
Veranstalter: Zakład Językoznawstwa Stosowanego UŁ, Łódź, 24.-26.06.2010
Veranstalter
Internationale Konferenz der Vereinigung Polnischer Germanisten ?Ein Expertengespräch. Studien und Forschung zur Deutschland- und Österreichkunde in Polen?
Veranstalter: Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Warszawa, 02.-04.08.2010
Referat: Lodzer Zeitung ? Die erste deutsche Zeitung in Łódź.
Internationaler Kongress: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG)
Veranstalter: Internationale Vereinigung für Germanistik, Warszawa,30.07.-07.08.2010
Referat: Fachsprachen in der Ausbildung und Übersetzung.

Internationale Konferenz 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on ?Translation and Meaning? Lodz (Poland), Veranstalter: Instytut Filologii Angielskiej UŁ und Zakład Językoznawstwa Stosowanego UŁ, Łódź, 16.-19.09.2010

Mitveranstalter InternationaleKonferenz International conference on foreign language teaching and learning NEW CHALLENGES IN FOREIGN LANGUAGE TEATCHING AND LEARNING Veranstalter: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej, Piotrków Trybunalski, 23.-24.10.2010 Plenarvortrag: Miejsce i rola języków specjalistycznych w dydaktyce języka obcego.

 

Międzynarodowa konferencja Die deutsche Sprache in Forschung und Lehre Częstochowa, 03-04.03.2011 Referat: Die Rolle der Paralleltexte in der Fachsprachen- und Übersetzungsdidaktik

 

Międzynarodowa konferencja Konzepte, Methoden, Untersuchungs- und Anwendungsbereiche der Textlinguistik. Słubice, koordynator sesji plenarnej

Międzynarodowa konferencja szkoleniowa SummerTrans IV – Sprachenvielfalt in der Eu und Translation. Translationstheorie trifft Translationspraxis. 04-13.07. 2011 Referat: Fachsprachen und Fachtexte in Theorie und Übersetzungspraxis

Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Lingwistyka stosowana – Języki, teksty, dyskursy. Poznań, 13-14. 04. 2012

Referat plenarny: Tekst specjalistyczny w dydaktyce uniwersyteckiej

 

Konferencja: VI Lingwistyczne Spotkania Doktorantów.

Łódź, 19.05.2012, organizator, mentor

 

Międzynarodowa konferencja Felder der Sprache – Felder der Forschung II

Łódz, 31.05.-02.06.2012, organizator

 

Międzynarodowa konferencja Im Anfang war das Wort w ramach edycji Linguistische Treffen IV

Wrocław, 21-23.09.2012

Referat plenarny: Rechtstexte in der Übersetzungsdidaktik

 

Międzynarodowa konferencja Corpora und Canones. Schlesien und andere Räume in Sprache, Literatur und Wissenschaft

Kamień Śląski, 14-17.10.2012

Referat plenarny: Sprachliche Merkmale der Anzeigen in der Lodzer Zeitung (1863-1915).

 

Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich.

Kraków, 1-12.05.2013

Referat: Bekanntmachung als historische Textsorte am Beispiel der Lodzerzeitung

 

Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich „Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik”

Rzeszów, 09-11.05.2014

Referat: Historischer Text in germanistischer Forschung.

 

Konferencja doktorancka LSD Łódź 2015

Łódź, 09.05.2015, organizator, mentor

 

DUO-Colloquium

Łódź, 18.-19.09.2015, współorganizator

 

Międzynarodowa konferencja: Gesellschaft für Angewandte Linguistik, 3. GAL- Europa-Universität ViadrinaFrankfurt (Oder), 23-25.09.2015, współkierownictwo sekcji Fachkommunikation

 

Międzynarodowa konferencja Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im translatorischen und glottodidaktischen Paradigma.

Wrocław, 09.-11.10.2015

Referat plenarny: Fachsprachenorientierter Übersetzungsunterricht und die Entwicklung neuer Kompetenzen der Studenten im Hochschulbereich.

 

Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

Kraków, 17.-18.04.2015

Referat: Współpraca lingwistyki stosowanej z pracodawcą – znak czasu?

Konferencja doktorancka. IX Lingwistyczne Spotkania Doktorantów

Łódź, 09.05.2015

Organizator, mentor

DUO-Colloquium

Łódź, 18.-19.09.2015

Współorganizator

 

Panel Ekspertów na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Lingwistyka stosowana – co to takiego?

Warszawa, 03. 03. 2016

Referat panelowy: Dydaktyka języków specjalistycznych.

 

Międzynarodowa konferencja SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja.

Perspektywy. Kariera.

Łódź, 04-05.03.2016

Referat: Języki specjalistyczne w dydaktyce szkoły wyższej.

Lingwistyczne Spotkania Doktorantów Językoznawców. X. Linguistisches Treffen der Doktoranden Organizator: Instytut Germanistyki UW, prof. J. Wiktorowicz Warszawa, 28.05.2016 Mentor

26. Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Organizator: PTLS oraz Instytut Filologii Germańskiej w Zielonej Górze Zielona Góra, 7-8.04.2017 Referat: Struktura i język tekstu reklamowego dawniej i dziś – e/re/wolucja?

Lingwistyczne Spotkania Doktorantów. XI. Linguistisches Treffen der Doktoranden. Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UAM, prof. B. Mikołajczyk Poznań, 27.05.2017 Mentor

Międzynarodowa Konferencja SpecLang 2017. Fachsprachen. Ausbildung. Karrierechancen Organizator: Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Filologii Germańskiej UŁ. Łódź, 03-04.11.2017 Referat: Noch einmal zum Problem der Verständlichkeit von Fachtexten

Lingwistyczne Spotkania Doktorantów Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UŁ, prof. J. Makowski Łódź, 16.06.2018 Mentor

Członkostwo w organizacjach
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Stowarzyszenie Germanistów Polskich – Zastępca przewodniczącego Zarządu
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Internationale Vereinigung für Germanisten, Wiedeń
 • Giessener Hochschulgesellschaft, Giessen
 • Stowarzyszenie stypendystów DAAD w Polsce – członek założyciel
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej