To dopiero narodziny naszego Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej. Wyłaniamy się z  większego bytu, jakim do września 2016 była Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii pod długoletnim kierownictwem i opieką profesor Joanny Jabłkowskiej. Narodziny Zakładu są więc jednocześnie pożegnaniem dawnej struktury, ale też osób, które ją na przestrzeni lat współtworzyły, oraz pewnego stylu.

Naszą tożsamość na starcie można opisać jako polifoniczną i dynamiczną, obejmującą szerokie spektrum zainteresowań badawczych i dydaktycznych. Zajmujemy się historią i estetyką niemieckojęzycznej literatury nowożytnej. Dominantę stanowi literatura XX i XXI w: proza, dramat, esej. Profil naszemu zespołowi nadają badania nad zagadnieniami interkulturowości oraz komparatystycznymi względnie interdyscyplinarnymi (literatura wschodnio- i zachodnioeuropejska od XIX do XXI w., polska i niemiecka literatura doby socjalizmu oraz przełomu 1989, związki literatury z muzyką i innymi sztukami). Poruszamy się ponadto w obszarze estetyki recepcji (m.in. recepcja mitów greckich), dyskursu tożsamości i pamięci, dyskursu ciała, zagadnień teorii przestrzeni (topos miasta), a także traumy w literaturze. Kolejny punkt ciężkości wyznacza wiek XVIII: Oświecenie i Okres Burzy i Naporu z badaniami na temat idylli, bajki oraz poetyki sentymentalizmu.

Jako że reprezentujemy filologię obcą w kręgu zainteresowań naszych współpracowników leży dydaktyka i metodyka nauczania języków obcych. Ten zakres działań służy promocji języka niemieckiego a także literatury niemieckiej w Polsce i wyraża się m.in. w licznych publikacjach popularno-naukowych i dydaktycznych, współpracy z instytucjami nie akademickimi (szkołami, Instytutem Goethego, Urzędem Marszałkowskim) oraz w działalności organizacyjnej (warsztaty, konkursy przekładowe, seminaria wyjazdowe i in.) Aktywność naszych metodyków i dydaktyków wpisuje się w szeroki kontekst tak cennego dziś treningu interkulturowego oraz treningu umiejętności komunikacji.

Ważnym aspektem kształtującym charakter naszego Zakładu jest zaangażowanie w projekt opracowania kolekcji starodruków niemieckojęzycznych z XVI w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Działania te służące włączeniu w międzynarodowy obieg informacji zbiorów uważanych często za zaginione postrzegamy w perspektywie polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej jako element współodpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe.