Kontakt
📧 tomasz.ososinski@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.106

Curriculum Vitae
 • 1994-2000 Studia w Instytucie Filologii Klasycznej oraz w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego (w ramach MISH)
 • 1998 magisterium w Instytucie Filologii Klasycznej, praca magisterska: Słownictwo prawnicze w Nottes Atticae Aulusa Gelliusza (promotor: prof. Jerzy Wojtczak)
 • 2000 magisterium w Instytucie Germanistyki, praca magisterska: Nietzsches Geburt der Tragödie in Augen der Altphilologen (promotor: prof. Karol Sauerland)
 • X 2000 – X 2005 studia doktoranckie w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, praca doktorska: Koncepcja ironii u Friedricha Schlegla i Ludwiga Tiecka wobec ironii Sokratesa (promotor: prof. Karol Sauerland)
 • od 2009 adiunkt w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie
 • od 2009 praca w Zakładzie Starych Druków Biblioteki Narodowej

Zainteresowania badawcze

 • Współczesna poezja niemiecka
 • Korespondencja R. M. Rilkego
 • Rękopisy XVI-wieczne
 • Inkunabulistyka

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Przekład literacki
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

1. Christentum und Heidentum in F. Hölderlins Brod und Wein, w: Literatur und Theologie. Wege und Stationen eines literarischen Grenzverkehrs im Prozeß der Säkularisierung, wyd. U. Wergin, K. Sauerland, Würzburg 2005

2. The correspondence of Joannes Dantiscus with Krzysztof Szydłowiecki with the special focus on the political matters related to the Habsburgs, Hungary and Turkey., w: Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century, wyd. Istvan Zombori Bp., Metem 2004

3. Johann Dantiscus’ Briefwechsel mit Graf Johann II. von Montfort-Rothenfels, w: Montfort. Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs 56. Jahrgang, 4/2004

4. Die Korrespondenz des Johannes Dantiscus aus den Jahren 1500-1548, w: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004: Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, wyd. M. Thumser, J. Tandecki, Toruń 2005

5. Prinzessin Katharina von Montfort (1503-1548). Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Polen und den Grafen von Montfort, w: Montfort. Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs 57. Jahrgang, 3/2005

6. Zwei Briefe von Johann Dantiscus an Graf Johann II. von Montfort-Rothenfels, w: Montfort. Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs 58. Jahrgang, 2-3/2006, s. 144-149

7. Nieznane epigramy Dantyszka w liście tegoż do Albrechta I księcia pruskiego, w: Odrodzenie i Reformacja L (2006)

8. „Memorabilia Sokratejskie“ J. G. Hamanna, w: Teoria literatury żywa. Burzliwy wiek osiemnasty. (wyd. Kamila Najdek, Krzysztof Tkaczyk), Warszawa 2006, s. 77-86

9. Unknown epigrams of Ioannes Dantiscus in his letter to Prince Albrecht I of Prussia, w: Respublica litteraria in Action. Letters – Speeches – Poems – Inscription, wyd. Anna Skolimowska, Warszawa-Kraków 2007, s. 33-44 (tom V.1 serii: Corpus Epistularum Ioannis Dantisci)

10. Friedricha Schlegla myślenie fragmentem, w: Migotania, przejaśnienia 3 (16) / 2007, s. 7-8

11. Bliskość na odległość – korespondencja Rilkego z księżną Marią von Thurn und Taxis, w: Materiały z międzynarodowej konferencji „Rilke po polsku. Rilke auf Deutsch. Warszawa 16-18 października 2008”

12. Die Kontakte des polnischen Humanisten Johann Dantiscus mit der Firma Welser (1527–1537), w: Humanismus und Renaissance in Augsburg. Kulturgeschichte einer Stadt zwischen Spätmittelalter und dreissigjährigem Krieg, wyd. G. M. Müller, Berlin/New York 2009, s. 143-156

13. Rozważania filozoficzne o kilku cechach wiersza A. G. Baumgartena jako próba filozoficznego usprawiedliwienia poezji, w: Teoria literatury żywa. Alegoria. (wyd. Kamila Najdek, Krzysztof Tkaczyk) (w przygotowaniu)

14. Alegoria jako wywód metodologiczny. Rozdział Alegoria bezczelności w powieści Lucinde Friedricha Schlegla, w: Teoria literatury żywa. Alegoria. (wyd. Kamila Najdek, Krzysztof Tkaczyk), Warszawa 2009, s. 159-164

15. Bliskość na odległość – korespondencja Rilkego z księżną Marią von Thurn und Taxis, w: Rilke po polsku (red. Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski), Warszawa 2009, s. 197-200

16. Erwin Rohdes Verteidigung der „Geburt der Tragödie“ von Friedrich Nietzsche, w: Zeszyty Naukowe 7. Literatur – Sprache – Politik. Beiträge zur wissenschaftlichen Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Philologie (red. M. Ostrowski, T. Pszczółkowski), Warszawa 2010

17. The Roman Incunables in the Polish National Library, w: La stampa Romana nella Città dei Papi, Città del Vaticano 2016

18. The Library of Ioannes Dantiscus in the Context of Polish Libraries in the 16th Century, w: Bulletin of the Association Internationale de Bibliophiles 2012 (w przygotowaniu)

19. Trzy ody G. F. Klopstocka, w: Meander 64-67 / 2009-2012, s. 154-169

20. Regał na Kafkę czy regał dla Kafki? – Problemy z tłumaczeniem przemówienia Elfriede Jelinek z okazji odebrania Nagrody im. Franza Kafki, w: Jelinek po polsku, red. Monika Szczepaniak, Bydgoszcz 2014

21. Biblioteka Zygmunta Augusta jej monumenta w berlińskiej Staatsbibliothek, w: Rocznik Biblioteki Narodowej XLVI, s. 11-44

22. Dwie książki z biblioteki Zygmunta Augusta, w: Rocznik Biblioteki Narodowej XLV, s. 97-108

23. Współczesna poezja niemiecka, w: Biuletyn festiwalu Poznań Poetów 2015

24. Listy do żony i nie tylko, w: Listy Rainera Marii Rilkego do Klary Rilke-Westhoff, tłum. i oprac. Tomasz Ososiński, Gdańsk 2016, s. 7-21.

25. Zwischen Tagebuch und Essay – Anmerkungen zu R.M. Rilkes Aufsatz über Puppen, w: Studia Germanica Gedanensia, Nr. 32, Gdańsk 2015

26. O poezji Joachima Sartoriusa, w: Almanach 6. Festiwalu Miłosza, Kraków 2017, s. 39-42

27. On the Poetry of Joachim Sartorius, w: 6. Milosz Festival Almanac, Kraków 2017, s. 103-106 (tłum. Piotr Krasnowolski)

28. Hermann Kyrieleis’ Fälschungen von Luthers Handschriften, w: Kulturelle Wirkungen der Reformation, Wittenberg 2017 (w druku)

Recenzje i komentarze

1. Recenzja: Acta Tomiciana, Tomus Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI, collegerunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Biblioteka Kórnicka PAN 1999, ss. 531., w: Studia Żródłoznawcze 2000, t. 38, s. 145-148 (http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2000-t38/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2000-t38-s146-148/Studia_Zrodloznawcze_Commentationes-r2000-t38-s146-148.pdf)

2. Church, state and dynasty in Renaissance Poland. The career of cardinal Fryderyk Jagiellon (1468-1503). By Natalia Nowakowska (Rec.), w: The Journal of Ecclesiastical History , Volume 60, Issue 01, January 2009, p. 168

3. Tłumacz obecny, w: Lampa nr 4 (61) kwiecień 2009, s. 34

4. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, w: Oderübersetzen. Deutsch-polnisches Übersetzungjahrbuch 3/2012

Konferencje

1. Christentum und Heidentum in F. Hölderlins Brod und Wein, konferencja: Literatur und Theologie. Wege und Stationen eines literarischen Grenzverkehrs im Prozeß der Säkularisierung, Warszawa V 2003

2. The correspondence of Joannes Dantiscus with Krzysztof Szydłowiecki with the special focus on the political matters related to the Habsburgs, Hungary and Turkey, konferencja: Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century, Szeged V 2003

3. Die Korrespondenz des Johannes Dantiscus aus den Jahren 1500-1548, konferencja: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004: Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, Toruń V 2004

4. Koncepcja ironii u Friedricha Schlegla myślenie fragmentem, konferencja: Konferencja doktorancka Instytutu Germanistyki UW, Warszawa V 2004

5. Bliskość na odległość – korespondencja Rilkego z księżną Marią von Thurn und Taxis, konferencja: Rilke po polsku. Rilke auf Deutsch. Warszawa 16-18 października 2008

6. Die Kontakte des polnischen Humanisten Johann Dantiscus mit der Firma Welser (1527–1537), konferencja: Humanismus und Renaissance in Augsburg. Augsburg 11-13 X 2006

7. Erwin Rohdes Verteidigung der „Geburt der Tragödie“ von Friedrich Nietzsche, konferencja: Literatur – Sprache – Politik. Warszawa 20 III 2010

8. The Roman Incunables in the Polish National Library, konferencja: La stampa Romana, Watykan 11-12 XI 2011

9. The Library of Ioannes Dantiscus in the Context of Polish Libraries in the 16th Century, konferencja: Association Internationale de Bibliophilie, XXVIIth Congress, Warszawa 23 IX 2011

10. Zakres pojęcia polonicum u Estreicherów (druki XV-XVIII wieku), konferencja: Definicje poloników w bibliografiach polskich, Warszawa 12 I 2012

11. Rilke i Hulewicz – niemiecki poeta i jego polski tłumacz, konferencja: Kolekcja niemieckiej poezji klasycznej w przekładach Andrzeja Lama, Pułtusk 3-4 XII 2012

12. Problemy z przekładem Elfriede Jelinek, konferencja: Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje, Bydgoszcz, 23-24 kwietnia 2013

13. Proza poetów. Kilka uwag o przekładzie tekstów prozatorskich Karla Krolowa. Konferencja: Translatio i kultura, Warszawa 17-19 października 2013

14. Niemieckie wątki w historii rodziny Michelisów, konferencja: Polsko-niemieckie biografie, Pułtusk, 30 maja-1 czerwca 2014

15. Rilkes Puppen-Aufsatz – ein Text zwischen Tagebuch und Essay, konferencja: Der deutschsprachige Essay und Essayismus, Gdańsk 27-29 czerwca 2014

16. Fałszywy rękopis Lutra w zbiorach BN, konferencja: Otwarte seminaria naukowe Biblioteki Narodowej, Warszawa 1 IV 2016

17. Rilke und Hulewicz – der Dichter und sein Übersetzer, konferencja: Rilke in Danzig, Gdańsk 21-24 IX 2016

18. Hermann Kyrieleis and his forgeries, konferencja: Othello’s Island, Nicosia 6-8 IV 2017

19. Hermann Kyrieleis Fälschungen von Luthers Handschriften, konferencja: Kulturelle Wirkungen der Reformation, Wittenberg 8-11 VIII 2017

20. Organizacja spotkań dla tłumaczy literatury w Instytucie Goethego w Warszawie.

Inne wystąpienia i audycje radiowe:

1. Die Korrespondenz von Johann Dantiscus, Friedrich-Meinecke-Institut, FU Berlin, 15 VII 2005

2. Die Korrespondenz von Sigmund von Herberstein und Johann Dantiscus, Instytut Herdera w Marburgu, 10 VI 2009

3. Spotkanie autorskie z Adamem Jaromirem (prowadzenie), Warszawa, Instytut Goethego, 5 kwietnia 2013

4. Spotkanie autorskie i promocja książki „Pięć bajek”, Warszawa, Klubokawiarnia Kicia Kocia, 18 czerwca 2013

5. Lyrik von Jetzt – spotkanie z poetami niemieckimi Uljaną Wolf i Janem Wagnerem (udział w spotkaniu), Festiwal Złoty Środek Poezji, Kutno 21-23 czerwca 2013

6. Rilke przeczytany od nowa (z Adamem Pomorskim i Tomaszem Różyckim), Redakcja Kultury Liberalnej, Warszawa, 5 listopada 2013

7. Spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 14 lutego 2014

8. Spotkanie z tłumaczką Katarzyną Orlińską (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 14 marca 2014

9. Spotkanie z pisarzem Helmutem Boettigerem (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 11 kwietnia 2014

10. Twórczość literacko-typograficzna Judith Schalansky, wykład: Miejska Biblioteka Publiczna, Mińsk Mazowiecki, 23 maja 2014

11. Spotkanie z tłumaczem Tomaszem Dominiakiem (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 9 maja 2014

12. Spotkanie z tłumaczką Elżbietą Kapral-Tommasi (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 13 czerwca 2014

13. Spotkanie z pisarka Judith Arlt (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 12 września 2014

14. Spotkanie z pisarka Christiną Kruesi (prowadzenie), Wrzenie Świata, Warszawa, 28 października 2014

15. Spotkanie z tłumaczką Ireną Dębek (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 14 listopada 2014

16. Spotkanie dotyczące nowowydanej antologii współczesnej poezji austriackiej „Pod język wkładam ci słowo” (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 9 stycznia 2015

17. Spotkanie dotyczące przekładu zbioru „Himmelwärts” J. Kentenicha (prowadzenie), Instytut Goethego, Warszawa, 13 lutego 2015

18. Świat po polsku i świat po niemiecku (wspólnie z Dawidem Kornagą), Instytut Goethego, Warszawa, 13 marca 2015

19. Spotkanie z poetą niemieckim Janem Wagnerem (prowadzenie), Lublin, Brama Grodzka, 8 kwietnia 2015

20. O przekładzie biografii Hermanna Hessego autorstwa Hugona Balla (wspólnie z Arminem Teske), Instytut Goethego, Warszawa, 10 kwietnia 2015

21. O sytuacji młodej poezji w Niemczech (razem w Janem Wagnerem, Ronem Winklerem i Renate Schmidgall), Poznań, 19 maja 2015

22. O przekładach wierszy Tadeusza Chabrowskiego (wspólnie z Emilią Wojtczak), Instytut Goethego, Warszawa, 15 maja 2015

23. Wprowadzenie do tłumaczeń literackich (warsztaty dla tłumaczy literatury), Warszawa Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 13 września 2015

24. Technika i specyfika tłumaczeń literackich (warsztaty dla tłumaczy literatury), Lublin UMCS, 21 listopada 2015

25. Listy Rilkego do żony, Warszawa BUW, 7 IV 2016 (razem z B. Surowską)

26. Pierwsza muza Rainera Marii Rilkego, w serii: „Notatnik Dwójki”, Program Drugi Polskiego Radia, 1 października 2013

27. „Atlas wysp odległych”, czyli Judith Schalansky podróże palcem po mapie, Program Czwarty Polskiego Radia, 20 stycznia 2014 (http://www.polskieradio.pl/10/482/Artykul/1028903/)

28. Ciała obce i inne kawałki. Mistrzostwo Karla Krolowa, Program Drugi Polskiego Radia, 26 czerwca (http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/1162361,Karl-Krolow-patrzy-na-wlasne-wiersze)

29. Herman Hesse – rodzice chcieli uznać go za szalonego, Program Drugi Polskiego Radia, 2 VII 2014 (http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1166964,Herman-Hesse-%E2%80%93-rodzice-chcieli-uznac-go-za-szalonego-)

30. Listy jak wiersze. Rainer Maria Rilke pisze do żony, Program Drugi Polskiego Radia, 7 VI 2016 (http://www.polskieradio.pl/8/22/Artykul/1628134,Listy-jak-wiersze-Rainer-Maria-Rilke-pisze-do-zony)

Stypendia i staże
 • 9-15 XII 1999 praca w Bibliotece Narodowej im. Szechenyi’ego w Budapeszcie (Stypendium HESP)
 • 1 I-1 III 2002 praca w Archiwum Watykańskim (Stypendium Fundacji Lanckorońskich)
 • 10 XI – 3 XII 2002 pobyt stypendialny w Hamburgu (zaproszenie Germanistik-Institut der Universität Hamburg)
 • 29 XI-4 XII 2003 kwerenda korespondencji Jana Dantyszka w archiwach i bibliotekach Budapesztu (stypendium UW)
 • 1-28 II 2005 pobyt stypendialny w Hamburgu (zaproszenie Germanistik-Institut der Universität Hamburg)
 • 10-15 VII 2005 pobyt stypendialny w Berlinie, wykład o korespondencji Jana Dantyszka w Friedrich-Meinecke-Institut na FU Berlin
 • 8-12 V 2006 pobyt stypendialny w Wiedniu (stypendium Biura Współpracy z Zagranicą UW)
 • IX 2008 udział w warsztatach dla tłumaczy polskich i niemieckich w Willi Decjusza w Krakowie
 • 1-20 VI, 3-30 IX 2009 pobyt na stypendium Instytutu im. Herdera w Marburgu
 • X 2012 stypendium Robert-Bosch-Stiftung na organizację spotkania z pisarką Danielą Dröscher
 • 11 VII – 11 VIII 2013 stypendium Fundacji im. Roberta Boscha (pobyt w domu tłumacza w Looren)
 • 21 VIII – 30 VIII 2013 stypendium Baltic Centre for Writers and Translators w Visby na Gotlandii
 • 1 V- 21 V 2016 stypendium International Writers´ and Translators´ House w Ventspils na Łotwie
 • 1 VII – 31 VII 2016 stypendium Literarisches Colloquium Berlin
 • 19 IX-26 X 2017 stypendium Alfred Teopfer Stiftung w Siggen