Praktyki zawodowePraktyki pedagogiczne

Praktyki zawodowe dla studentów germanistyki i studiów polsko-niemieckich

Cel praktyk zawodowych

Realizacja kierunkowych praktyk wiąże się z wykorzystaniem w kontekście zaangażowania zawodowego umiejętności zdobytych w toku studiów. Przebieg praktyk definiuje opis kierunku i każdy student powinien kierować się charakterystyką kierunku przy wyborze instytucji, w której odbędzie praktyki.

Kto musi odbyć praktyki?

Praktyki na pierwszym stopniu studiów odbyć musi każdy student, który nie zdecydował się na realizację praktyk dydaktycznych oraz studenci fakultetów zawodowych na stopniu drugim. Powyższe dotyczy wszystkich kierunków filologii germańskiej (również łączonych) i studiów polsko-niemieckich.

Wymiar i termin praktyk i punkty ECTS

Wymiar godzinowy praktyk określa każdorazowo tzw. siatka godzin dla kierunku studiów. Siatki można pobrać ze strony instytutu.

Wybór miejsca do odbycia praktyk

Miejsce i charakter praktyk powinien być zgodny z opisem kierunku studiów, który można znaleźć klikając link powyżej. Studenci germanistyki z drugim językiem obcym mają możliwość odbycia praktyk w instytucji, która korzysta ze znajomości drugiego języka obcego.

Realizacja praktyk jest możliwa również zagranicą.

Przed podjęciem praktyk

Przed podjęciem praktyk należy zgłosić się po dokumentację do kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych lub sekretariatu Instytutu Filologii Germańskiej.

Dokumentacja

Aby zrealizować praktyki zawodowe należy pobrać 3 dokumenty:

– dziennik praktyk

W dzienniku należy uzupełnić:

  • dane osobowe,
  • tabelę z informacjami o miejscu i terminie odbycia oraz zakładowym opiekunie praktyk (podstawą skierowania jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych),
  • tygodniowe karty praktyk (czas pracy, ilość godzin, opis zadań każdego dnia) opatrzone podpisem opiekuna praktyk w zakładzie pracy
  • opinię zakładowego opiekuna praktyk
  • opinię praktykanta o przebiegu praktyk

– skierowanie na praktyki

Składa się z dwóch części. Górną cześć wypełnia student, dolną opiekun praktyk w instytucji przyjmującej na praktyki. Po przecięciu dokumentu jego górna część zostaje w miejscu realizacji praktyk, dolna wraca do kierunkowego opiekuna praktyk.

– porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (2 egzemplarze)

Porozumienie wydawane jest w dwóch egzemplarzach. Po uzupełnieniu danych osobowych, informacji o terminie praktyk i podpisów opiekunów jeden z egzemplarzy należy przekazać instytucji, w której odbywa się praktyki, drugi zwrócić kierunkowemu opiekunowi praktyk.

Rozliczenie praktyk

Celem rozliczenia należy zgłosić się z dokumentami (dziennikiem praktyk, dolną częścią skierowania i jednym egzemplarzem porozumienia) do kierunkowego opiekuna praktyk nie później niż 10 dni przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Koordynator praktyk

dr Joanna Bednarska-Kociołek

Pokój: 4.104
Mail: joanna.bednarska@uni.lodz.pl

Praktyki dla specjalności nauczycielskiej w Instytucie Filologii Germańskiej

Cel i struktura praktyk pedagogicznych

Praktyki w programie specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich dają studentom możliwość sprawdzenia się w roli nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy. Program został podzielony na trzy rodzaje praktyk:

Praktyka opiekuńczo – wychowawcza

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze przygotowują studentów do roli nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy. Ich celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w realiach szkolnych. Studenci mają za zadanie obserwować życie placówki edukacyjno – wychowawczej, zapoznać się z jej specyfiką dydaktyczną i sposobem funkcjonowania oraz organizacją pracy pracowników, jak również uczestników procesów pedagogicznych oraz dokumentacją prowadzoną przez placówkę oświatową.

Wymiar praktyk opiekuńczo – wychowawczych: 30 godzin

Czas realizacji: Praktyki opiekuńczo-wychowawcze mogą się odbyć w semestrach 2-4 przed praktykami pedagogicznymi ciągłymi. Wpis do systemu USOS w semestrze 4.

📌 Załączniki do pobrania:

Praktyka pedagogiczna ciągła

Praktyki pedagogiczne ciągłe. Celem praktyki pedagogicznej ciągłej jest samodzielne zaznajomienie się studentów z realiami pracy nauczyciela przedmiotowego. Studenci obserwują lekcje opiekunów praktyk, samodzielnie planują, przygotowują i przeprowadzają serię jednostek lekcyjnych w systemie klasowo – lekcyjnym, wykorzystując nie tylko swą wiedzę z zakresu dydaktyki przedmiotowej, ale również doświadczenie nabyte w czasie praktyk opiekuńczo – wychowawczych oraz praktyk śródrocznych.

Wymiar praktyk pedagogicznych ciągłych: 60 godzin

Czas realizacji: Praktyki pedagogiczne ciągłe mogą się odbyć w semestrach 2-4 po praktykach opiekuńczo-wychowawczych. Wpis do systemu USOS w semestrze 4.

📌 Załączniki do pobrania:


Często zadawane pytania:

Kto musi odbyć praktyki?

Praktyki pedagogiczne musi odbyć każdy student, który wybrał specjalność nauczycielską. Z odbywania praktyk mogą być zwolnieni studenci, którzy podejmą pracę jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole na okres nie krótszy niż rok w pełnym wymiarze godzin.

Jak wybrać miejsce odbycia praktyk ciągłych?

Studenci odbywają praktyki pedagogiczne ciągłe w szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych. Wybór konkretnej placówki zależy od studenta. Można zorientować się, w jakich szkołach nauczany jest język niemiecki i prosić w sekretariacie o kontakt z nauczycielem lub poprosić o radę starszych kolegów. Można też pójść do własnej szkoły.

Gdzie można dowiedzieć się, jakie dokumenty są konieczne do zaliczenia praktyk?

Opiekun praktyk organizuje spotkanie informacyjne na którym omawia regulamin praktyk i rozdaje dokumenty potrzebne do rozpoczęcia praktyk. Można przeczytać także informacje zamieszczone na stronie Wydziału Filologicznego, w zakładce specjalność nauczycielska.

Jak należy rozumieć godziny hospitowane?

Do godzin hospitowanych należą obserwacje lekcji przedmiotowych, ale także zebrania z rodzicami, godziny wychowawcze, rady pedagogiczne czy udział w uroczystościach szkolnych.

Czy można odbywać praktyki u nauczyciela, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin?

Tak, jeśli w szkole jest inny nauczyciel, który zgodzi się na hospitację swoich lekcji, tak aby zrealizować wymaganą liczbę godzin.

Co zrobić w przypadku, gdy nauczyciel łączy etaty w różnych szkołach?

Można realizować praktyki w więcej niż jednej szkole, jeśli opiekun praktyk i student akceptują takie rozwiązanie i mają na to zgodę szkoły.

Co powinien zrobić student, gdy nauczyciel przedmiotu nie jest wychowawcą klasy?

W takim przypadku student powinien poprosić nauczyciela-opiekuna o to, aby pomógł mu zorganizować hospitację lekcji wychowawczej u innego nauczyciela.

Co zrobić w przypadku, gdy wybrany nauczyciel zmienia miejsce pracy?

O zaistniałym fakcie należy poinformować opiekuna praktyk i zorientować się, czy w wybranej szkole jest inny nauczyciel, który mógłby zostać nowym opiekunem praktyk, ostatecznie można też zdecydować się na odbywanie praktyki w innej szkole.

Czy student ma obowiązek prowadzenia lekcji we wszystkich klasach, aby uzyskać zaliczenie praktyk?

Nie, student prowadzi lekcje w tych klasach, w których uczy opiekun praktyk zgodnie ze swoim planem lekcji. Może jednak hospitować lekcje w klasach innego nauczyciela, jeśli opiekun wyrazi na to zgodę.

Ile godzin lekcyjnych student powinien przeprowadzić samodzielnie, a ile hospitować w cyklu praktyk?

Liczba godzin, które student powinien przeprowadzić samodzielnie i hospitować, jest określona w regulaminie praktyk znajdującym się na stronie Instytutu Filologii Germańskiej w zakładce specjalność nauczycielska. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z opiekunem praktyk.

Czy jest możliwość odbywania praktyk w innym terminie niż w tym, który wyznaczył opiekun praktyk?

Studenci, którzy wyjeżdżają na stypendia lub mają inne ważne powody rodzinne lub zdrowotne, powinni omówić z opiekunem praktyk możliwość wyznaczenia terminu indywidualnego.

Koordynator praktyk: dr Dorota Wesołowska