Praktyki zawodowe dla studentów germanistyki i studiów polsko-niemieckich

Cel praktyk zawodowych

Realizacja kierunkowych praktyk wiąże się z wykorzystaniem w kontekście zaangażowania zawodowego umiejętności zdobytych w toku studiów. Przebieg praktyk definiuje opis kierunku i każdy student powinien kierować się charakterystyką kierunku przy wyborze instytucji, w której odbędzie praktyki.

Kto musi odbyć praktyki?

Praktyki na pierwszym stopniu studiów odbyć musi każdy student, który nie zdecydował się na realizację praktyk dydaktycznych oraz studenci fakultetów zawodowych na stopniu drugim. Powyższe dotyczy wszystkich kierunków filologii germańskiej (również łączonych) i studiów polsko-niemieckich.

Wymiar i termin praktyk i punkty ECTS

Wymiar godzinowy praktyk określa każdorazowo tzw. siatka godzin dla kierunku studiów. Siatki można pobrać ze strony instytutu

dla studiów stacjonarnych:

http://www.germanistyka.uni.lodz.pl/studia-stacjonarne

dla studiów niestacjonarnych:

http://www.germanistyka.uni.lodz.pl/studia-niestacjonarne

Wybór miejsca do odbycia praktyk

Miejsce i charakter praktyk powinien być zgodny z opisem kierunku studiów, który można znaleźć klikając link powyżej. Studenci germanistyki z drugim językiem obcym mają możliwość odbycia praktyk w instytucji, która korzysta ze znajomości drugiego języka obcego.

Realizacja praktyk jest możliwa również zagranicą.

Przed podjęciem praktyk

Przed podjęciem praktyk należy zgłosić się po dokumentację do kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych lub sekretariatu Instytutu Filologii Germańskiej.

Dokumentacja

Aby zrealizować praktyki zawodowe należy pobrać 3 dokumenty:

– dziennik praktyk

W dzienniku należy uzupełnić:

  • dane osobowe,
  • tabelę z informacjami o miejscu i terminie odbycia oraz zakładowym opiekunie praktyk (podstawą skierowania jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych),
  • tygodniowe karty praktyk (czas pracy, ilość godzin, opis zadań każdego dnia) opatrzone podpisem opiekuna praktyk w zakładzie pracy
  • opinię zakładowego opiekuna praktyk
  • opinię praktykanta o przebiegu praktyk

– skierowanie na praktyki

Składa się z dwóch części. Górną cześć wypełnia student, dolną opiekun praktyk w instytucji przyjmującej na praktyki. Po przecięciu dokumentu jego górna część zostaje w miejscu realizacji praktyk, dolna wraca do kierunkowego opiekuna praktyk.

– porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (2 egzemplarze)

Porozumienie wydawane jest w dwóch egzemplarzach. Po uzupełnieniu danych osobowych, informacji o terminie praktyk i podpisów opiekunów jeden z egzemplarzy należy przekazać instytucji, w której odbywa się praktyki, drugi zwrócić kierunkowemu opiekunowi praktyk.

Rozliczenie praktyk

Celem rozliczenia należy zgłosić się z dokumentami (dziennikiem praktyk, dolną częścią skierowania i jednym egzemplarzem porozumienia) do kierunkowego opiekuna praktyk nie później niż 10 dni przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Koordynatorzy praktyk

dr Joanna Bednarska

Pokój: 4.104    Mail: joanna.bednarska@uni.lodz.pl

dr Joanna Bednarska

Aktualności

Kontakt

90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173
pokój 4.101 (poziom 4)

Godziny otwarcia dla studentów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Sekretariat prowadzi:
mgr Aleksandra Misiała
tel. (042) 665 54 22

PL

DE