mgr Magda Grzybowska
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

Od 2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – Studium Doktoranckie Języka, Literatury i Kultury.

2015-2017 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej: filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia.

Tytuł pracy magisterskiej: Verstärkerpartikel in Kiezdeutsch am Beispiel mono- und multiethnischer Korpora.

2012-2015 r. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego: filologia germańska z językiem hiszpańskim, studia stacjonarne I stopnia.

Zainteresowania badawcze

etnolekt, Kiezdeutsch

hate speech

fonetyka i fonologia języka niemieckiego

literatura dziecięca Getta Łódzkiego

dziennikarstwo telewizyjne

Dydaktyka języków fachowych

Ostatnio prowadzone zajęcia

Intensywny trening językowy

Fonetyka

Kontakt

pok. 4.93

magda.grzybowska@uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Grzybowska, Magda (2017) Kiezdeutsch – eine neue Sprachvarietät. W: Język w Poznaniu 9. Poznań. s. 35-46.

Grzybowska, Magda (2017) „Ich bin jung. Was habe ich getan, dass ich in einer langsamen, stillen Sehnsucht sterbe?” – literarische Versuche von Abram Cytryn. W: Lagerliteratur – Texte aus den Konzentrationslagern und Ghettos. Frankfurt a. M., Berlin u. a.: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften. (w druku)

Grzybowska, Magda (2018) Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych. Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”. W: Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera. Łódź.

Grzybowska, Magda (2018) Zur Entwicklung des Ethnolekts in Deutschland. Ergebnisse einer korpusgestützten Studie zum Gebrauch der Verstärkerpartikeln in Kiezdeutsch. W: Heteroglossia, Studia kulturoznawczo-filologiczne, Numer 8. Bydgoszcz. S. 53-64.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Tandem Programm

Konferencje

 • 12-17.11.2017 – udział w IV edycji Akademii Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP w Warszawie
 • 05.2015 – udział w seminarium wyjazdowym w Ravensbrück pt. „ Lagerliteratur – (auto)biographische Texte aus den Konzentrationslagern und Ghettos”
 • 20-21 marca 2018 – Kreatywność językowa w komunikacji internetowej, referat pt. Kiezdeutsch – kreatywny multietnolekt niemieckich aglomeracji.
 • 13 kwietnia 2018 – Język w Poznaniu, referat pt. Methodologisches Vorgehen bei der Erforschung der Verstärkerpartikel im Kiezdeutsch.
 • 26-27 kwietnia 2018 – Humanistyka – kulturotwórcze perspektywy, referat pt. Rola języka niemieckiego w sektorze BPO na przykładzie jednej z firm regionu łódzkiego.
 • 7-8 czerwca 2018 – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Oblicza Wojny pod tytułem Ludzie Wojny, referat pt. Portret zbiorowy kobiet na przykładzie więźniarek niemieckiego obozu pracy w Ravensbrück.
 • 16 czerwca 2018- LSD 2018, referat pt. Verstärkerpartikel in Kiezdeutsch am Beispiel mono- und multiethnischer Korpora.
 • 26 czerwca 2018 – I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Badania Młodych Naukowców Wiedza – Inspiracja – Pasja, referat pt. Germanista na łódzkim rynku pracy
 • Kraków, 17.11.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Naukowiec Część III – Nauk Interdyscyplinarne, referat pt.: „Kiezdeutsch – język młodzieży czy multietnolekt?”
 • Łódź, 23.05.2019 r. – Konferencja Młodych Naukowców nt. analiza zagadnienia, analiza wyników – wystąpienie młodego naukowca, edycja I referat pt.: „O wielojęzyczności w Niemczech – czyli słów kilka na temat nowego etnolektu”
 • Kraków, 14.06.2019 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młody Naukowiec Część VI – Nauk Interdyscyplinarne, referat pt.: „Wyzwania obecnego rynku pracy w kontekście nauczania języków obcych”
 • Łódź, 15.06.2019 r. – National Scientific Conference – Science and young reserchers III edition, referat pt.: „Theory of teaching languages for special purposes”

Stypendia i staże

2017 współtworzenie STUŁ – Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z TVP 3 Łódź

2015-2016 Universität Potsdam – roczne stypendium w ramach Programu LLP – ERASMUS +;

2014-2015 praktyki w zespole Pełnomocnika Dziekana ds. współpracy z pracodawcami na Wydziale Filologicznym UŁ;

2014 Otto von Guericke Universität Magdeburg – semestralne stypendium w ramach Programu LLP – ERASMUS;

01.02.2018 – 01.04.2018 staż w łódzkim oddziale TVN

PL

DE