dr Sylwia Rapacka-Wojtala
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

Życiorys zawodowy:

 • 1988 – 1993 – studia na filologii germańskiej UŁ
 • 1990 – 1995 – studia na filologii polskiej UŁ
 • 1992 – 1994 – nauczyciel języka niemieckiego w XII LO w Łodzi
 • 1995 – 2000 – lektor w KJO UŁ
 • 1998 – 1998 – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr VII w Łodzi
 • 1997-1999 – Kurs kształcenia edukatorów nauczycieli języka niemieckiego w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych oraz pracy z dorosłymi w zakresie prowadzenia form doskonalenia dla nauczycieli, CODN, Warszawa
 • 1997 – Interkulturelle Kommunikation- interkulturelle Landeskunde. Österreichisches Kulturinstitut Warszawa
 • 1997 – Fortbildungsseminar für polnische Deutschlehrerinnen – Landtag Baden – Württemberg
 • 1998 – Kurs w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Goethe Institut & CEN, Buchenbach, Niemcy
 • 2000 -2005 – wykładowca w KJO UŁ
 • 2006 – obrona rozprawy doktorskiej na temat: Metoda projektowa na lekcji języka obcego
 • 2006-2007 – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego
 • 2007 – 2011 – adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki
 • od 2012 – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego
 • 2014 – Kurs: Grundtvig – Workshop. Asterix im Lesezelt – Comic als eine innovative Lehrmethode mit funktionalen Analphabeten.
 • od 2014 – starszy wykładowca w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UŁ
 • 12.04.2015 – 15.04.2015 – Wizyta studyjna na Bodo University College w Norwegii.

Zainteresowania badawcze

 • Kształcenie kompetencji komunikacyjnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Pedeutologia
 • Nauczanie języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych (również na etapie wczesnoszkolnym)
 • Pedagogiczne, metodyczne i dydaktyczne aspekty procesu uczenia się i nauczania języków obcych;
 • Stratyfikacja i analiza materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych;
 • Analiza porównawcza podręczników do nauki języka niemieckiego na wszystkich poziomach edukacyjnych;
 • Andragogika
 • Nauczanie i uczenie się specjalistycznych języków obcych na poszczególnych etapach edukacyjnych i stopniach kształcenia.

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Dydaktyka na poziomie uniwersyteckim (studia doktoranckie MIHSD i IHSD)
 • Metodyka nauczania (Studia doktoranckie Wydziału Filologicznego)
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Dydaktyka ogólna
 • Dydaktyka szczegółowa (nauczanie języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych)
 • Media w procesie dydaktycznym
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Metody aktywizujące w nauczaniu
 • Metody organizacji wypowiedzi ustnej i pisemnej
 • Kontrola osiągnięć
 • Podstawy dydaktyki z elementami prawa oświatowego
 • Mnemotechniki w procesie kształcenia
 • Organizacja procesu nauczania-uczenia się – procesy grupowe
 • Multisensoryczność w nauczaniu jeżyków obcych
 • Gry i zabawy językowe – ćwiczenia kształcące kompetencję komunikacyjną
 • Praca z materiałem dźwiękowym i tekstowym na lekcji języka obcego
 • Projekt – Portfolio uczącego się – organizacja i metody pracy
 • Komunikacja językowa
 • Metody, strategie i techniki uczenia się

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Recenzent prac dyplomowych od 1996
 • Opiekun praktyk pedagogicznych od 1996
 • Promotor i recenzent prac magisterskich z zakresu glottodydaktyki (od 2006)
 • Koordynator „Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Filologicznym” (od 2010)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Badawczych na Wydziale Filologicznym (od 2012)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Filologicznym (od 2013)

Kontakt

4.93

sylwia.rapacka@uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Redakcja monografii

2015

Cap, P., Gensler, M., Kowalczyk, R., Kujawińska – Courtney, K., Jung, E., Rapacka – Wojtala, S., Waingertner, P.: Interdyscyplinarne Humanistyczno – Społeczne Studia Doktoranckie.  Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 

2014

Waingertner, P., Rapacka – Wojtala, S.: Humanistyka na progu Xxi wieku. Materiały pokonferencyjne. Łódź 2015. ISDN: 978-83-88873-70-6, www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/pub/w.pdf

Artykuły i rozdziały w monografiach

2016:

 1. Rapacka-Wojtala, S.: Kształcenie kompetencji komunikacyjnej na lekcji języka obcego w kontekście współczesnych kontaktów językowych. – oddane do druku
 2. Rapacka-Wojtala, S.: Kształcenie nauczycieli języków obcych – przygotowanie procesu dydaktycznego na dowolnym etapie edukacyjnym. – oddane do druku
 3. Rapacka-Wojtala, S.: Kształcenie komunikacji ustnej na lekcji języka obcego – klasyczne i nowatorskie metody nauczania i uczenia się. – oddane do druku

2015

 1. Rapacka – Wojtala, S.: Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć. [w:] Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 187 – 209 – Activating methods in adult education. In other words, how to help students find the will to study.
 2. Rapacka – Wojtala, S.: Nauczanie szkolne a nauczanie akademickie. Różnice i podobieństwa w organizacji procesu dydaktycznego dla różnych grup docelowych. [w:] Języki obce i kultura: nowe konteksty edukacyjne. red. Dorota Gonigroszek. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski 2015, s. 49-61
 3. Rapacka – Wojtala, S: Przygotowanie nauczycieli do pracy z tekstem/ na tekście, jako podstawa rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczestników procesu dydaktycznego. [w:] Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej. Red. St. Niebrzegowska – Bartmińska, M. Nowosad – Bakalarczyk, T. Piekot, Wydawnictwo Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin 2015, s 181-201 – Teacher’s preparation to perform textual operations as the basis for a development of communicative competence.
 4. Rapacka – Wojtala, S.: Umiejętność pracy nauczycieli języków obcych z tekstem i na tekście podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego. – oddane do druku. Białystok 2015
 5. Rapacka – Wojtala, S.: Kształcenie nauczycieli języków obcych – najważniejsze aspekty przygotowania przyszłego warsztatu pracy. – Oddane do druku. Piotrków Trybunalski 2015
 6. Rapacka – Wojtala, S.: Metody, strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczniów na lekcji języka obcego. – Oddane do druku. Płock 2015 – Methods, Strategies and Techniques of Teaching, Learning and Memorising Applied in the Process of Developing Communication Competences of Students During Foreign Language Classes.
 7. Rapacka – Wojtala, S.: Treści realio- i kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych wyznacznikiem świadomości własnej kultury. – W druku. Gdańsk 2015-The realities and culture related contents in foreign language learning as a determinant of one’s own culture awareness.

2014

 1. Rapacka – Wojtala, S.: Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego. [w:] Linguodidactica, red. Robert Szymula, t. XVIII, Białystok 2014, ISSN 1731-6332, s. 171-185. – The practical aspect of teacher education as a guarantee of the quality of the educational process
 2. Rapacka – Wojtala, S.: Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego. [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, tom 21: Glottodydaktyka-Media-Komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. Iwona Dembowska-Wosik, Beata Grochala, Edyta Pałuszyńska, Magdalena Wojenka-Karasek, Łódź 2014. ISSN czasopisma: 0860-6587, s. 99-109. – The role of a foreign languages teacher in the shaping of communicative competence of the participants of the educational process.
 3. Rapacka – Wojtala, S.: Rola materiałów dydaktycznych stosowanych w procesie kształcenia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz stosowanych w nim zadań. [w:] Rocznik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych, tom 2: Społeczeństwo- Edukacja- Język, red. Walentyna Łozowska, Jacek Piekarski, Roman Sadziński, Jadwiga Uchman, Ilona Żeber- Dzikowska, Płock 2014. ISSN: 2353-1266, s. 65-85. – The Role of Didactic Materials in the Process of Developing Oral and Written Communication as well as Tasks Used for the Purpose.
 4. Rapacka- Wojtala, S.: Jak wprowadzać w proces nauczania języka obcego treści realio- i kulturoznawczych? Problemy i przykłady rozwiązań. – w przygotowaniu do druku
 5. Rapacka – Wojtala, S.: Umiejętność zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenie i ewaluacji procesu dydaktycznego wyznacznikiem efektywnego warsztatu nauczyciela – wychowawcy. – w przygotowaniu do druku

2013

 1. Rapacka, S.: Nie tylko o metodzie projektowej. W: Przewodnik dla studentów UŁ. Wydawnictwo UŁ. Łódź 2013, s. 39-49

2012

 1. Rapacka, S.: Recenzja „Programu nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy. Autorstwo Danuty Kin i Moniki Ostrowskiej-Polak. Adres internetowy: http://wszpwn.com.pl/uploads/oryginal/4/0/e9fe4435_Recenzja_programu_nauczania_-_.pdf
 2. Rapacka, S.: Reforma programowa 2012, czyli jak wychowywać i uczyć języków obcych na II etapie edukacyjnym. Adres internetowy:  http://www.uczyclatwiej.pl/index.php/jzyk-angielski

2011

 1. Rapacka, S.: Kobieta marzy o dużej kuchni. Stereotypy ról płciowych w procesie nauczania języka niemieckiego. W: Refleksje. Płeć w Edukacji. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy. Nr 5, wrzesień/październik 2011, s. 44 – 48
 2. Rapacka, S.: Die Frau träumt von großer Küche. Stereotypen von Geschlechtsrollen im Lehrprozess der deutschen Sprache. In: Refleksje. Westpommersche Zeitschrift für Pädagogen_innen. Nr.5, September/Oktober 2011, s. 10 – 15

2010

 1. Rapacka, S.: Film na lekcji języka niemieckiego jedną z możliwości kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczniów. Adres internetowy: http://www.nowaera.pl/oferta językowa/lehrerecke.artykułmetodyczny
 2. Rapacka, S: Wir machen eine Klassenfahrt in den Freizeitpark. Adres internetowy: http://www.wszpwn/pub/niemiecki/newsletter_metodyczny/maj_2010/Klick.pdf
 3. Rapacka, S.: Stereotypy ról kobiet i mężczyzn utrwalane w procesie uczenia się języka niemieckiego. W: Refleksje. Gender Mainstreaming w Edukacji. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy. Nr 3, maj/czerwiec 2010, s. 31-32
 4. Rapacka, S.: Stereotypen der männlichen und weiblichen Rollen. W: Refleksje. Westpommersche Zeitschrift für Pädagogen_innen. Nr.3, Mai/Juni 2010
 5. Rapacka, S.: Pokojowe współistnienie kultur. Kształcenie kompetencji interkulturowej w procesie uczenia się języka obcego. W: Refleksje. Kształcenie kompetencji interkulturowej. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy. Nr 5, wrzesień/ październik 2010, s. 10-14
 6. Rapacka, S.: La coexistence pacifique des cultures. La formation de la compétence intercurturelle dans le proces sus d’apprentissage d’une langue étrangère. W: Refleksje. La formation des competences intercurturelles. Revue pédagogique bimestrielle de Poméranie Occidentale. N° 5, Septembre/ Octobre 2010, s. 8-12

2009

 1. Rapacka, S.: Kształcenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej. Materiały pokonferencyjne. Ustroń 2009. Adres internetowy: www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf
 2. Rapacka, S., Marcinkowska – Bachlińska, M.: Kompetencje komunikacyjne uczestników procesu glottodydaktycznego, jako wyznaczniki jakości systemu kształcenia języków obcych. W: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – literatura – kultura. III Międzynarodowa Konferencja Naukowej Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku. Płock/Soczewka 18-19 maja 2009, s. 405 – 417
 3. Marcinkowska – Bachlińska, M., Rapacka, S.: Kompetencja komunikacyjna nauczyciela a porozumiewanie się uczniów na lekcji języka obcego. W: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – literatura – kultura. III Międzynarodowa Konferencja Naukowej Instytutu Neofilologii PWSZ w Płocku. Płock/Soczewka 18-19 maja 2009, s. 417 – 429

2008

 1. Rapacka, S.: Elicytacja, jako jedna z metod kształcenia kompetencji komunikacyjnej na podstawie materiałów dydaktycznych stosowanych w nauczaniu języka niemieckiego. W: Neofilologia. Zeszyty Naukowe PWSZ, t. XI, Płock 2008, s. 155 – 165
 2. Rapacka, S.: Bald sind wieder Sommerferien!. Wie können wir unsere Schüler auf die kommunikation mit den Muttersprachlern vorbereiten? W: Post scriptum, nr 2, WszPWN, Warszawa 2008, s. 3 – 9
 3. Rapacka, S.: Bald sind wieder Sommerferien!. Wie können wir unsere Schüler auf die kommunikation mit den Muttersprachlern vorbereiten? [www.wszpwn.pl/pub/Post_Scriptum/PS_23/NIEMnr2_23.pdf]
 4. Rapacka, S.: Meine Ferien an der Ostsee! Wie können wir unsere Schüler auf die Ferien vorbereiten? W: Post scriptum, nr 2, WszPWN, Warszawa 2008, s.10 – 16
 5. Rapacka, S.: Meine Ferien an der Ostsee! Wie können wir unsere Schüler auf die Ferien vorbereiten? [www.wszpwn.pl/pub/Post_Scriptum/PS_23/NIEMnr2_23.pdf]

2006

 1. Rapacka, S.: Das Bild als Sprechanlass im Deutschunterricht. W: Hallo Deutschlehrer! nr 23, Pismo Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli języka niemieckiego, Poznań 2006, s. 27 – 28

2005

 1. Rapacka, S.: Sprachfertigkeitstraining mit Hier und da. W: Hallo Deutschlehrer! nr 21, Pismo Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli języka niemieckiego, Poznań 2005, s. 30 – 31

2004

 1. Rapacka, S.: Europejskie portfolio językowe W: Post scriptum, nr 2, WszPWN, Warszawa 2004, s. 9-10
 2. Rapacka, S.: Oceniać, doceniać, przeceniać… Kilka uwag o ewaluacji. W: Post scriptum, nr 4, WszPWN, Warszawa 2004, s. 4 – 5
 3. Rapacka, S.: Wir bewerten unseren Deutschunterricht. W: Post scriptum, nr 4, WszPWN, Warszawa 2004, s. 6 – 8

2003

 1. Kołodziejczyk, H., Rapacka, S. i Salski, Ł.: Projekt Micro – teaching: alternatywna możliwość przygotowywania studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych do odbywania praktyk pedagogicznych. W: Rocznik Edukacji Alternatywnej 1 (02), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2003, s. 187 – 198
 2. Rapacka, S.: Landeskunde von deutschsprachigen Ländern. W: Post scriptum, nr 2, WszPWN, Warszawa 2003, str. 4-5
 3. Rapacka, S.: Wir machen Theateraufführung – Projektarbeit als Wiederholung. W: Post scriptum, nr 3, WszPWN, Warszawa 2003, s. 4 – 6
 4. Rapacka, S.: Uczmy się poprzez współpracę. W: Post scriptum, nr 3, WszPWN, Warszawa 2003, s. 7-8
 5. Rapacka, S.: Przedstawienie teatralne, jako forma pracy oparta na metodzie projektu. W: Post scriptum, nr 3, WszPWN, Warszawa 2003, s. 8 – 10
 6. Rapacka, S.: Internetwortschatz. W: Post scriptum, nr 4, WszPWN, Warszawa 2003, s.4-5
 7. Rapacka, S.: Komputer na lekcji języka niemieckiego – nauka czy zabawa? W: Post scriptum, nr 4, WszPWN, Warszawawa 2003, s. 7- 8

Recenzje i komentarze

Recenzje programów nauczania dla wydawnictwa PWN

Publikacje popularnonaukowe

Materiały około podręcznikowe

2016:

 1. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Rozkład materiału. Język niemiecki dla gimnazjum – 1 godz. w tygodniu. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 2. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Rozkład materiału. Język niemiecki dla gimnazjum – 2 godz. w tygodniu. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 3. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Kartkówki. Klasa druga. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 4. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Scenariusze lekcji dla klasy drugiej. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 5. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Testy dla klasy drugiej. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#

2015:

 1. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Rozkład materiału. Język niemiecki dla gimnazjum – 1 godz. w tygodniu. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 2. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Rozkład materiału. Język niemiecki dla gimnazjum – 2 godz. w tygodniu. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 3. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Kartkówki. Klasa pierwsza.
 4. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 5. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Scenariusze lekcji dla klasy pierwszej. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#
 6. Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Klasse! Super! Toll! Język niemiecki dla gimnazjum. Testy dla klasy pierwszej. http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#

2014:

 1. Rapacka- Wojtala, S.: Test osiągnięć szkolnych klasa 1 gimnazjum. Podręcznik Dachfenster http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=8
 2. Rapacka- Wojtala, S.: Test osiągnięć szkolnych klasa 2 gimnazjum. Podręcznik Dachfenster http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=8
 3. Rapacka- Wojtala, S.: Test osiągnięć szkolnych klasa 3 gimnazjum. Podręcznik Dachfenster http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=8
 4. Rapacka, S.: Kompass 3 Neu. Materiały dydaktyczne do filmu. WszPWN. Warszawa 2014

2013:

 1. Rapacka, S.: Kompass 2 Neu. Materiały dydaktyczne do filmu. WszPWN. Warszawa 2013
 2. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii und so weiter klasa IV. www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/und-so-weiter-npp,13913.html
 3. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii und so weiter klasa V. www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/und-so-weiter-npp,13913.html
 4. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii und so weiter klasa VI. www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/und-so-weiter-npp,13913.html
 5. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii Ich und du klasa IV. http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/ich-und-du-4-6-npp,13912.html
 6. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii Ich und du klasa V. http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/ich-und-du-4-6-npp,13912.html
 7. Rapacka, S.: Przykładowy rozkład materiału do serii Ich und du klasa VI. http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,199/ich-und-du-4-6-npp,13912.html

2012:

 1. Rapacka, S.: Kompass 1 Neu. Materiały dydaktyczne do filmu. WszPWN. Warszawa 2012
 2. Rapacka, S.: Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy i kontynuacyjny na podstawie serii Hier und da, zgodny z NPP. http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,180/hier-und-da,13873.html

2011:

 1. Rapacka, S.: Recenzja programu nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy autorstwa Danuty Kin i Moniki Ostrowskiej- Polakhttp://www.wszpwn.pl/?page=plik&ph_main_content_start=getFile&fwmf_id=14660
 2. Rapacka, S: Reforma Programowa 2012, czyli jak wychowywać i uczyć języków obcych na II etapie edukacyjnym. http://www.uczyclatwiej.pl/index.php/jezykniemiecki oraz http://www.wszpwn.com.pl/pub/Biuletyn_uczyc_latwiej/NIEMIECKI_SP_www.pdf

2010:

 1. Rapacka, S.: Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum. Kurs kontynuacyjny. Zgodny z NPP. Adres internetowy: http://wszpwn.com.pl/?page=nauczyciel_seria.materiały&pcsu_id=1009&pcsr_id=1047
 2. Rapacka, S.: Film na lekcji języka niemieckiego jedną z możliwości kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczniów. Adres internetowy: http://www.nowaera.pl/oferta językowa/lehrerecke.artykułmetodyczny
 3. Rapacka, S: Wir machen eine Klassenfahrt in den Freizeitpark. Adres internetowy: http://www.wszpwn/pub/niemiecki/newsletter_metodyczny/maj_2010/Klick.pdf

2009:

 1. Rapacka, S.: Wir feinern Ostern. Przykład scenariusza lekcji kulturoznawczej dla podręcznika Das ist Deutsch. Nowa Era. Warszawa 2009
 2. Rapacka, S.: der, die, das neu. Płyta CD-ROM dla klasy VI. WszPWN. Warszawa 2009
 3. Rapacka, S.: und so weiter. Płyta CD-ROM dla klasy V. WszPWN. Warszawa 2009
 4. Rapacka, S.: Wir feinern Ostern. Przykład scenariusza lekcji kulturoznawczej dla podręcznika Das ist Deutsch. Nowa Era. Warszawa 2009
 5. Rapacka, S.: Hier und da. Testy 1-4. WszPWN. Warszawa 2009

2008:

 1. Rapacka, S.: Hier und da. Scenariusze lekcji dla klasy II, semestr II. WszPWN. Warszawa 2008
 2. Rapacka, S.: der, die, das neu. Testy dla klasy VI. WszPWN. Warszawa 2008
 3. Rapacka, S.: der, die, das neu. Płyta CD-ROM dla klasy IV. WszPWN. Warszawa 2008
 4. Rapacka, S.: der, die, das neu. Płyta CD-ROM dla klasy V. WszPWN. Warszawa 2008
 5. Rapacka, S.: und so weiter. Płyta CD-ROM dla klasy IV. WszPWN. Warszawa 2008
 6. Rapacka, S.: Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI szkoły podstawowej. WszPWN. Warszawa 2008

2007:

 1. Rapacka, S.: der, die, das neu. Testy dla klasy V. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2007
 2. Rapacka, S.: Hier und da. Scenariusze lekcji dla klasy I, semestr II. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2007
 3. Rapacka, S.: Hier und da. Scenariusze lekcji dla klasy II, semestr I. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2007

2006

 1. Rapacka, S.: der, die, das neu. Testy dla klasy IV. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2006
 2. Rapacka, S.: Hier und da. Scenariusze lekcji dla klasy I, semestr I. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2006

2005

 1. Rapacka, S.: Was ist los? Testy dla klas 1 – 3. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005
 2. Rapacka, S.: Rozkłady materiału do podręcznika W. S. Kraft, R. Rybarczyk, M. Schmidt: Deutsch Aktuell 3 Kompakt. Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2005 [WWW.lektorklett.com.pl./cms/upload/ rozkład nauczania Aktuell DE KOMPAKT 3.pdf]

2004

 1. Rapacka, S.: Was ist los? Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Klasa 3. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004
 2. Rapacka, S.: Rozkłady materiału do podręcznika W. S. Kraft, R. Rybarczyk, M. Schmidt: Deutsch Aktuell 1 Kompakt. Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2004. [WWW.lektorklett.com.pl./cms/upload/ rozkład nauczania Aktuell DE KOMPAKT 1.pdf]
 3. Rapacka, S.: Rozkłady materiału do podręcznika W. S. Kraft, R. Rybarczyk, M. Schmidt: Deutsch Aktuell 2 Kompakt. Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2004 [WWW.lektorklett.com.pl./cms/upload/ rozkład nauczania Aktuell DE KOMPAKT 2.pdf]

2003

 1. Rapacka, S.: Was ist los? Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Klasa 2. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003

2002

 1. Rapacka, S.: Was ist los? Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Klasa 1. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002

III. Programy nauczania

 1. Rapacka – Wojtala, S., Makowski, J.: Program studiów II stopnia. Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego Biznesu MA. Adres internetowy:
 2. Rapacka – Wojtala, S.: Opis projektu MIHSD. [w:] Cap, P., Gensler, M., Kowalczyk, R., Kujawińska – Courtney, K., Jung, E., Rapacka – Wojtala, S., Waingertner, P.: Interdyscyplinarne Humanistyczno – Społeczne Studia Doktoranckie. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 13-27.
 3. Rapacka – Wojtala, S.: Program specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Filologicznym UŁ.
 4. Rapacka, S.: Program dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy i kontynuacyjny na podstawie serii Hier und da, zgodny z NPP. WszPWN. Warszawa 2012. Adres internetowy: http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,180/hier-und-da,13873.html
 5. Rapacka, S.: Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum. Kurs kontynuacyjny. Zgodny z NPP. WszPWN. Warszawa 2010. Adres internetowy: http://wszpwn.com.pl/?page=nauczyciel_seria.materiały&pcsu_id=1009&pcsr_id=1047
 6. Rapacka, S.: Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-VI szkoły podstawowej. WszPWN. Warszawa 2008

Podręczniki i skrypty

Książki:

 1. Cap, P., Gensler, M., Kowalczyk, R., Kujawińska – Courtney, K., Jung, E., Rapacka – Wojtala, S., Waingertner, P.: Interdyscyplinarne Humanistyczno – Społeczne Studia Doktoranckie. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015
 2. Sobańska- Jędrych, J., Rapacka – Wojtala, S.: Poradnik dla nauczyciela. Repetytorium maturalne z języka niemieckiego. 1-3 Zakres rozszerzony. WszPWN, Warszawa 2013 http://www.wszpwn.com.pl/oferta-wydawnicza/jezyk-niemiecki,17,180/hierundda,13873/repetytoriummaturalnezjęzykaniemieckiego_poradnik_dla_nauczyciela,61671.html.
 3. Rapacka, S.: Warsztaty gimnazjalisty. Język niemiecki. Pisanie efektywne. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa- Bielsko-Biała 2012
 4. Krajewska, P., Rapacka, S.: Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony. Język niemiecki. Matura 2012. Wsz PWN, Warszawa- Bielsko- Biała 2011
 5. Niedźwiecka, B., Rapacka, S.: Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony. Język niemiecki. Matura 2012. Wsz PWN, Warszawa- Bielsko- Biała 2011
 6. Rapacka, S: Das ist Deutsch! Język niemiecki dla gimnazjum. Poradnik dla nauczyciela. Część 2. Nowa Era 2009
 7. Rapacka, S: Das ist Deutsch! Język niemiecki dla gimnazjum. Poradnik dla nauczyciela. Część 1. Nowa Era 2009
 8. Rapacka, S., Kamińska, J., Mróz, S.: Das ist Deutsch! Język niemiecki dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń z notatnikiem ucznia. Część 2. Nowa Era 2009
 9. Rapacka, S., Kamińska, J., Mróz, S.: Das ist Deutsch! Język niemiecki dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń z notatnikiem ucznia. Część 1. Nowa Era 2009
 10. Rapacka, S.: Hier und da 4. Poradnik dla nauczyciela. WszPWN 2009
 11. Rapacka, S.: Hier und da 4. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD. Język niemiecki. WszPWN. Warszawa 2009
 12. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 3. Warszawa 2007
 13. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 3. Warszawa 2007
 14. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3. Warszawa 2007
 15. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 2. Warszawa 2006
 16. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 2. Warszawa 2006
 17. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2. Warszawa 2006
 18. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa 1. WSzPWN. Warszawa 2005
 19. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Zeszyt maturalny. Klasa 1. Warszawa 2005
 20. Rapacka, S., Lewandowska, M., Nawrotkiewicz, J.: Hier und da. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 1. WSzPWN. Warszawa 2005
 21. Rapacka, S., Nawrotkiewicz, J., Lewandowska, M.: Hier und da. Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Materiały do testowania. WSzPWN. Warszawa 2004

Konferencje

Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych

(udział i prowadzenie)

2016

 1. I Międzynarodowa Konferencja SPECLANG2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera.

Temat wystąpienia: Problemy i wyzwania nauczania języków specjalistycznych. Programy kształcenia.

Organizator: Uniwersytet Łódzki

2015

 1. I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura.

Temat wystąpienia: Metody, strategie oraz techniki nauczania, uczenia się i zapamiętywania stosowane w procesie kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczniów.

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Humanistycznych

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „…iż swój język mają” W poszukiwaniu tożsamości językowej.

Temat wystąpienia: Treści realio- i kulturoznawcze w nauczaniu języków obcych wyznacznikiem świadomości własnej kultury.

Organizator: Katedra Pragmatyki komunikacji i akwizycji języka Uniwersytetu Gdańskiego.

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Foreign Languages and Cultures: New Educational Contexts 2015

Temat wystąpienia: Kształcenie nauczycieli języków obcych – najważniejsze aspekty przygotowania przyszłego warsztatu pracy.

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fila w Piotrkowie Trybunalskim

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Język ojczysty, pierwszy język obcy, drugi/trzeci język obcy – wyzwania badawcze i dydaktyczne.

Temat wystąpienia: Umiejętność pracy nauczycieli języków obcych z tekstem i na tekście podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego.

Organizator: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

 1. Ogólnopolska Konferencja Kontakty Językowe w komunikowaniu.

Temat wystąpienia: Kształcenie kompetencji komunikacyjnej na lekcji języka obcego w kontekście współczesnych kontaktów językowych.

Organizator: Zakład Komunikacji Językowej IFP, Instytut Filologii Germańskiej, Katedra Anglistyki, Uniwersytet Zielonogórski

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Dydaktyczna Mówienie w języku obcym IV – podnoszenie jakości interakcji w klasie językowej.

Temat wystąpienia: Umiejętność doboru metod, strategii, technik nauczania i uczenia się oraz środków dydaktycznych gwarantem jakości procesu kształcenia sprawności językowych.

Organizator: PWSZ w Koninie

 1. Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce”

Temat wystąpienia: Nauczanie i uczenie się języka obcego w kontekście wielojęzyczności i wielokulturowości treści materiałów dydaktycznych w nauczaniu szkolnym i akademickim

Organizator: Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy.

Temat wystąpienia: Kształcenie komunikacji ustnej na lekcji języka obcego – klasyczne i nowatorskie metody nauczania i uczenia się.

Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 1. Konferencja Naukowa Philological Studies: Interdisciplinary and Multidimensional Approaches.

Temat wystąpienia: Kształcenie nauczycieli języków obcych – przygotowanie procesu dydaktycznego na dowolnym etapie edukacyjnym.

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fila w Piotrkowie Trybunalskim

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarność w kształceniu uniwersyteckim”

Temat wystąpienia: Projekt MIHSD. Przygotowanie i przeprowadzenie MIHSD.

Organizator: Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno- Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

 1. Warsztaty dla Licealistów

Temat: Mnemotechniki w procesie kształcenia.

Organizator: II LO im Janusza Korczaka, Wieluń 2015

2014

 1. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Refleksja w nauczaniu języka, literatury i kultury. Płock, 7 kwietnia 2014

Temat wystąpienia: Rola materiałów dydaktycznych stosowanych w procesie kształcenia wypowiedzi ustnej i pisemnej oraz stosowanych w nim zadań

Organizator: Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

 1. Międzynarodowa Konferencja: Glottodydaktyka – Media – Komunikacja. Negocjowanie znaczeń.

Temat wystąpienia: Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego.

Organizator: UŁ, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

 1. Konferencja Międzynarodowa: Języki obce i kultura: Nowe konteksty edukacyjne.

Temat wystąpienia: Nauczanie szkolne a nauczanie akademickie. Różnice i podobieństwa w organizacji procesu dydaktycznego dla różnych grup docelowych – przygotowane do druku

Organizator: Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 1. Międzynarodowa Konferencja: Działania na tekście.

Temat wystąpienia: Przygotowanie nauczycieli do pracy z tekstem/ na tekście, jako podstawa rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczestników procesu dydaktycznego

Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 1. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

Temat wystąpienia: Umiejętność zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenie i ewaluacji procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach edukacyjnych wyznacznikiem efektywnego warsztatu nauczyciela – wychowawcy

Organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

2013

 1. Konferencja Twórczy Uniwersytet. Wolność i Świadomość studiowania.

Referat: Zastosowanie metody projektowej w rozwoju autonomii w procesie dydaktycznym na poziomie uniwersyteckim.

 1. Seminarium Bolońskie: Zmiany w kształceniu na polskich uczelniach.

Organizator:UŁ

2012

 1. Warsztaty dla doktorantów MHSD

Temat wystąpienia: Metoda projektowa w procesie kształcenia.

Organizator:

2011

 1. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Język – Literatura – Kultura. Konteksty glottodydaktyczne. Płock, 9-10 maja 2011

Referat: Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego.

2010

 1. I Polsko – Niemiecka Konferencja Gender Mainstearming w Edukacji.

Referat: Stereotypy ról kobiet i mężczyzn utrwalane w procesie uczenia się języka niemieckiego.

Szczecin, 6-7 maj 2010

 1. Zjazd PSNJN Gliwice

Temat wystapienia: Wie geht’s dir heute? – Small talk auf Deutsch – kształcenie kompetencji interkulturowej w ćwiczeniach komunikacji językowej na lekcji języka niemieckiego.

 1. Zjazd PSNJN Gliwice

Temat wystąpienia: Koncepcja DACHL w nauczaniu krajoznawstwa na lekcji języka niemieckiego. – Kształcenie kompetencji interkulturowej na lekcji języka niemieckiego.

2009

 1. V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna: „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw” Ustroń, 2009

Referat: Kształcenie kompetencji interkulturowych uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej.

 1. II Konferencja Międzynarodowa: „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura.” Soczewka/ Płock, 2009

Referat: Kompetencje komunikacyjne uczestników procesu glottodydaktycznego, jako wyznaczniki jakości systemu kształcenia języków obcych.

 1. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Jena-Weimar 2009

Temat wystapienia: Projektarbeit im DaF-Unterricht vom Primarbereich bis zur Oberstufe.

 1. VII FORUM NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO – wspólne przedsięwzięcie MCDN Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Wydawnictwa LektorKlett i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Honorowy patronat Goethe – Institut w Krakowie.

Temat wystąpienia: Wiederholen und Festigen zur Abiturprüfung mit Hier und da 4. Kraków 2009

 1. Warsztaty dla nauczycieli.

Temat wystąpienia: Das ist Deusch! Kluczem do sukcesu edukacyjnego w realiach nowej Podstawy Programowej.

Organizator: Wydawnictwo Nowa Era

Miejsce i data: Zielona Góra 2009, Kielce 2009, Katowice 2009, Gorzów Wielkopolski 2009

2008

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego

Temat wystąpienia: Wie weckt man Neugier auf fremde Kultur bei Gymnasiasten? Landeskunde im Sprachunterricht

Organisator: KJO UŁ

Miejsce i data: Łódź, dn. 01.02.2008

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Der Teufel ist nicht so Schwarz, wie man ihn malt…. Oder zu effizierten Vorbereitung auf das Abitur mit dem Lehrwerk Hier und da

Organizator: WODN Piotrków Trybunalski

Miejsce i data: Piotrków Trybunalski, dn.19 04.2008

2007

 1. II Ogólnopolska Konferencja: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura”

Temat wystąpienia: Elicytacja jako jedna z metod kształcenia kompetencji komunikacyjnej na podstawie materiałów dydaktycznych stosowanych w nauczaniu języka niemieckiego.

Organizator: PWSZ

Data i miejsce: 14-15.05.2007 Soczewka /k. Płocka

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Techniki autoprezentacji, jako niezbędny element efektywnej pracy z uczniem

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 21 luty 2007, Toruń

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Kinder spielen Theater mit ich und du

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 28 luty 2007, Warszawa

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Irren ist menschlich, oder wie ein bewusster Umgang mit Fehlern das Lernen fördern kann

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 09 marzec 2007, Skierniewice

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Wie kann man Autonomie der Schülern fördern?

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 14 kwiecień 2007, Łódź

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Die Entwicklung der rezeptiven Sprachfertigkeiten im Deutschunterricht.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 16 styczeń 2007, Gorzów Wielkopolski

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Die rezeptiven Sprachfertigkeiten als Basis für die Entwicklung der produktiven Sprachfertigkeiten.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 10 marzec 2007, Wrocław

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Entwicklung der Sprachfertigkeiten als Hauptpunkt des Fremdsprachenunterrichts.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 26 kwiecień 2007, Zielona Góra

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Die Entwicklung des Hörverstehens und Leseverstehens als Hauptpunkt der Vorbereitung auf die schriftliche Abiturprüfung.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 27 marzec 2007 Łódź i 31 marzec 2007, Kraków;

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Multisensoryczne nauczanie na etapie wczesnoszkolnym.

Organizator: UŁ, Nowa Era

Data i miejsce: 01 czerwiec 2007 Łódź

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Wykorzystanie strategii uczenia się w procesie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Organizator: CKN

Data i miejsce: 19 marzec 2007 Łódź

2006

 1. Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego.
 1. Temat: Entwicklung der produktiven Sprachfertigkeiten.
 2. Tematy warsztatów metodycznych:
 3. Reguły dla gaduły.
 4. Phonetik und phonetische Spiele.
 5. Entwicklung der sozialen Kompetenz.
 6. Sprachrätsel und andere spielerische Arbeitsformen im Deutschunterricht.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: 4 marca 2006, Katowice

 1. IV Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego

Tematy wykładów:

 1. Rund um das Schuljahr – motivierende Impulse für den Deutschunterricht in der Grundschule und im Gymnasium
 2. Irren ist menschlich, oder wie ein bewusster Umgang mit Fehlern das Lernen fördern kann.
 3. Testen im Deutschunterricht in der Oberschule: Was und wann kann man Im DU mit Jugendlichen in der Anfänger- und Grundstufe überprüfen.

Organizator: MCDN ODN

Data i miejsce: 15 listopada 2006, Kraków

 1. Jubileuszowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Temat wystąpienia: Motivieren- Lernen- Bewerten.

Miejsce i data: Kraków, dn. 23-25. 08.2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Wie weckt man Neugier auf fremde Kultur bei Gymnasiasten? Landeskunde im

Sprachunterricht.

Organisator: KJO UŁ

Miejsce i data: Łódź, dn. 01.02.2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung auf dem Grundniveau mit dem Lehrbuch Hier und da.

Organizator: WszPWN

Miejsce i data: Radom, dn. 24.02.2006; Poznań, dn. 08.03.2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Wie können wir unsere Schüler auf das neue Abitur effektiv vorbereiten?

Organizator: WODN

Miejsce i data: Skierniewice, dn. 06. 03. 2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego

Temat wystąpienia: Entwicklung der produktiven Sprachfertigkeiten.

Organizator: CODN i WszPWN

Miejsce i data: Łódź, dn. 13.03.2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Czym jest Portfolio Językowe i jak je wykorzystać na lekcji języka niemieckiego?

Organizator: KJO i WszPWN

Miejsce i data: Łódź, dn. 16.03.2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego

Temat wystąpienia: Achtung! Abitur! Optimale Gestaltung der Wiederholungsstunden.

Organizator: WODN

Miejsce i data: Skierniewice, dn. 27. 03. 2006

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Vorbereitung auf die mündliche Abiturprüfung auf dem Grundniveau mit dem Lehrbuch Hier und da.

Organizator: WszPWN

Miejsce i data: Łódź, dn. 01.04.2006

 1. Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka niemieckiego. Motivieren Lernen – Bewerten.

Temat wystąpienia: Bild als Sprechanlass im Deutschunterricht.

Organizator: PSNJN

Miejsce i data: Kraków, dn. 25.08.2006

 1. Konferencja na temat: Język – Poznanie- Zachowanie

Organizator: UŁ, Wydział Filologiczny, Katedra Języka Angielskiego, Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego.

Temat wystąpienia: Rozwój kompetencji interkulturowych w nauczaniu języków obcych.

Data i miejsce: Łódź, dn. 30.09.2006

 1. Konferencja metodyczna-IV Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego

Temat wystąpienia: Testen ohne Stress – ist das überhaupt möglich?

Organizator: MCDN ODN

Data i miejsce: 15 listopada 2006, Kraków

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego.

Temat wystąpienia: Entwicklung der produktiven Sprachfertigkeiten im DU.

Organizator: WszPWN

Data i miejsce: Nowa Ruda, 07.12.2006

Stypendia i staże

 • 1997 – Fortbildungsseminar für polnische Deutschlehrerinnen – Landtag Baden – Württemberg
 • 1998 – Kurs w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Goethe Institut & CEN, Buchenbach, Niemcy
 • 2014 – Kurs: Grundtvig – Workshop. Asterix im Lesezelt – Comic als eine innovative Lehrmethode mit funktionalen Analphabeten.
 • 12.04.2015 – 15.04.2015 – Wizyta studyjna na Bodo University College w Norwegii.

Członkostwo w organizacjach

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

PL

DE