dr Monika Marcinkowska-Bachlińska
Zakład Językoznawstwa Niemieckiego

Curriculum Vitae

2006 – Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, specjalność psychologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu
1979 – Uzyskanie stopnia magistra psychologii klinicznej, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dodatkowo ukończone:

3 letnia Szkoła Trenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

2 letnie Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii

Podyplomowa Szkoła Psychoterapii (akredytacja P.T.P.)

Najnowsze tendencje w światowym ruchu reform edukacyjnych

Przeciwdziałanie agresji w szkole

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych

Podróż do wnętrza- terapeutyczne zastosowanie hipnozy

Depresja i lęk- Brent Geary. Instytut Ericksonowski

Cykl szkoleniowy Data mining Stat Soft Polska

Ewaluacja oświaty MEN

Wprowadzenie do e-kształcenia, UŁ

Zainteresowania badawcze

Psychologia choroby, psychoterapia, psychoedukacja

Ostatnio prowadzone zajęcia

psychologia ogólna, rozwojowa, wychowawcza, społeczna , psychopedagogika, psychoedukacja, ewaluacja procesu dydaktycznego,

Kontakt

Pok.4.92
marbach@uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

Araszkiewicz, L. Kulikowska., A.Kuzitowicz – Pabich, M.Marcinkowska : Kształtowanie się struktury osobowości dzieci i młodzieży w warunkach patologii życia rodzinnego. Materiały IV Konferencji Kryminologów Wielkopolskiego Uniwersytetu i Akademii Medycznej, Poznań 1983

 1. Marcinkowska-Bachlińska, A. Walczak: Wprowadzanie i kształtowanie kompetencji kluczowych pod wpływem programu KREATOR. Materiały KREATOR1998

H.BG.Broekman, M.Marcinkowska-Bachlińska, A. Walczak : Action Research in Project Kreator in Poland. Materiały Konferencji ECER Lubljana1998

 1. Marcinkowska – Bachlińska, A. Walczak : Kompetencje kluczowe w nauczaniu. Uczeń i nauczyciel w programie KREATOR. Materiały KREATOR1999
 2. Marcinkowska – Bachlińska, E. Małecka – Panas: Rola Wzoru zachowania Typu A w patogenezie choroby refluksowej. Przegląd Gastroenterologiczny 2006/1 (2)
 3. Marcinkowska – Bachlińska, E. Małecka – Panas: Poczucie kontroli i strategie radzenia sobie z emocjami i dolegliwościami u chorych na chorobę refluksową Przewodnik Lekarza 2006/9
 4. Marcinkowska – Bachlińska, E. Małecka – Panas: Type A behaviour in the pathogenesis of gastroesophageal reflux disease. Clinical and Medical Letters 2007/1 (48) U.M Łódź
 5. Marcinkowska – Bachlińska, E. Małecka – Panas: Rola czynników psychologicznych w patogenezie chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. Przewodnik Lekarza 2007/1 (10)
 6. Marcinkowska-Bachlińska Ekspertyza do badań w ramach projektu 3.1 Kapitał Ludzki EFS-CKE „Motywacja do nauki szkolnej. Teorie i przegląd badań” .Wyd CKE 2008/9 Raport
 7. Marcinkowska – Bachlińska: Psychologiczne czynniki wpływające na poziom motywacji do nauki języka obcego . Materiały pokonferencyjne http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/marcinkowska-bachlinska.pdf

Rapacka, S., Marcinkowska- Bachlińska, M.: Kompetencje komunikacyjne uczestników procesu glottodydaktycznego, jako wyznaczniki jakości systemu kształcenia języków obcych.

Marcinkowska – Bachlińska, M., Rapacka, S.: Kompetencja komunikacyjna nauczyciela a porozumiewanie się uczniów na lekcji języka obcego

M.Marcinkowska –Bachlińska , W. Bachliński: Bariery psychiczne w rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej Materiały pokonferencyjne

 1. Marcinkowska-Bachlińska : Psychologiczne konsekwencje stereotypizacji płci w edukacji Refleksje nr 3 2010
 2. Marcinkowska – Bachlińska: Konsequenzen der Stereotypisierung der Geschlechte Refleksje maj/czerwiec 2010
 3. Marcinkowska-Bachlińska,: Kompetencja komunikacyjna nauczyciela a porozumiewanie się uczniów na lekcji języka obcego w: Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Wyd. PWSZ Płock 2009 s 417-429

Współpraca przy opracowaniu raportu końcowego „Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość” KOWEZiU /

M.Marcinkowska – Bachlińska, Szkolna typizacja płciowa – psychologiczne konsekwencje rozwoju dziecka Refleksje nr 5

 1. Marcinkowska – Bachlińska Geschtstypisierung In Schulen Refleksje 5/11

Kurs e-learning: Kształtowanie kompetencji personalnych I społecznych – platforma moodla KOWEZiU

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej procesu realizacji programu nauczania dla zawodu w warunkach funkcjonowania szkoły KOWEZiU       http://www.koweziu.edu.pl

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej płaszczyzny planowanych korelacji międzyprzedmiotowych i sposobu realizacji zadań z nimi związanych http://www.koweziu.edu.pl

Narzędzia do ewaluacji wewnętrznej działań podejmowanych przez nauczycieli w celu rozwijania kompetencji personalnych I społecznych u uczniów     http://www.koweziu.edu.pl

Opis analiz do powszechnego monitorowania procesu wdrażania PPKZ http://www.koweziu.edu.pl

Informacja o dostępnych narzędziach do badania kompetencji personalnych i społecznych w zakresie organizacji pracy małych zespołów.       http://www.koweziu.edu.pl

Narzędzia do wewnętrznej ewaluacji procesu wdrażania PPKZ w zakresie wybranych obszarów KOWEZiU

„Zaproszenie do ewaluacji. Zaproszenie do rozwoju”. wyd. Lumina, Warszawa 2014.

Ewaluacja wewnętrzna podstaw programowych kształcenia w zawodach Dyrektor Szkoły maj 2015 s 23

„Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”: Dyrektor Szkoly, czerwiec 2015 s 87.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Kierownik ogólnokrajowego zespołu badawczego do badań jakościowych w ramach projektów EFS prowadzonych w CKE .

Członek zespołu badawczego „Badanie umiejętności podstawowych wśród uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej” współfinansowanego przez EFS (priorytet 3,1)

Udział w badaniach Delphi „Nauka Polska 2020”:

– Nauka Polska – autodiagnoza środowiska naukowego”

– Innowacje w nauce i gospodarce polskiej 2007-2013″

Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania szkół zawodowych w zakresie:

– zastosowania narzędzi do ewaluacji programów kształcenia zawodowego

– zastosowania narzędzi do ewaluacji korelacji międzyprzedmiotowych

– zastosowania narzędzi do ewaluacji wdrażania kompetencji personalnych i społecznych

Zakończone projekty naukowe

Dynamika i hierarchia celów kobiet z nieznacznymi zniekształceniami twarzy, poddających się operacjom estetycznym

Badania osobowości dzieci i młodzieży w warunkach patologii życia rodzinnego”

Przydatność do zawodu, rozpoznawanie predyspozycji do wykonywania określonego zawodu”

Zdolności językowe młodzieży (15 -19). Psychologiczne kryteria doboru grup”

Badania środowiskowe rodzin z problemem alkoholowym”

Ocena procesów psychologicznych warunkujących podejmowanie działań prozdrowotnych w kontekście badań przesiewowych jelita grubego”

Konferencje

Europejska Konferencja Badań Edukacyjnych ECER 98 w Lubljanie – referat: H.BG.Broekman, M. Marcinkowska-Bachlińska, A. Walczak : Action Research in Project Kreator in Poland. Materiały Konferencji ECER Lubljana1998 – następnie opublikowany w materiałach pokonferencyjnych

Krajowa Konferencja „Reforma w Szkole” Jachranka 1998 – referat:M. Marcinkowska – Bachlińska, A. Walczak : Kompetencje kluczowe w nauczaniu. Uczeń i nauczyciel w programie KREATOR. Materialy KREATOR1999 –

Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Utrechcie w ramach współpracy z MEN

Konferencja Język – poznanie – zachowanie” Łódź 2008

Konferencja „Umiejętności PZE i weryfikatorów” Jabłonna 2008 – referat: Komunikacja w zespołach egzaminatorów

„Konferencja „Język – poznanie – zachowanie” Łódź 2008

V Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna: „Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw” Ustroń, 2009, referat: Psychologiczne czynniki wpływające na poziom motywacji do nauki języka obcego

III Konferencja Międzynarodowa: „Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura.” Soczewka/ Płock, 2009; referat: Psychologiczne czynniki wpływające na poziom motywacji do nauki języka obcego

I Polsko – Niemiecka Konferencja Gender Mainstreaming w Edukacji. 2010

referat: Szkolna typizacja płciowa – psychologiczne konsekwencje rozwoju dziecka

VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego towarzystwa Psychologii Behawioralnej „Zachowania werbalne w ujęciu analizy zachowania: od teorii do terapii” Szkoła wyższa Psychologii Społecznej Warszawa 2011

VI Międzynarodowa konferencja Edukacyjna „ Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty” Ustroń/ Gliwice 8-10.04.2011   Referat: Bariery psychiczne w rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Język, literatura, kultura. Konteksty glottodydaktyczne” – PWSZ Płock 9-10. 05.2011 Referat: Psychologiczne czynniki i bariery w rozwoju kompetencji interkulturowej

 1. Ogólnopolska Konferencja „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” Warszawa.2013 referat: „Monitoring wewnętrzny a ewaluacja wewnętrzna”
 1. Ogólnopolska Konferencja Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Poznań 2013 referat: „Różnice pomiędzy monitorowaniem a ewaluacją”

III Ogólnopolska Konferencja Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Wrocław 2013 referat „Ewaluacja wewnętrzna procesu wdrażania PPKZ”

IV Ogólnopolska Konferencja Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Warszawa 2014 referat: „Wdrażanie procesu ewaluacji wewnętrznej PPKZ – tworzenie narzędzi”

Konferencja naukowa „Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno – terapeutyczne w logopedii” Organizowanej przez Katedra Dialektologii Polskiej i logopedii Wydziału Filologicznego UŁ 2015

PL

DE