dr Elżbieta Kapral
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej

Curriculum Vitae

1994 – 1999 Studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia Germańska

1999 VII obrona pracy magisterskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Temat pracy: Motyw paktu z diabłem i procesy czarownic w niemieckiej literaturze ludowej, utworach doby romantyzmu i realizmu.

2000 X – 2003 II Zatrudnienie w międzynarodowym stowarzyszeniu Unia Europejskich Federalistów na stanowisku kierownika sekcji niemieckojęzycznej.

od 2001 X Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia Germańska.

2005 Przygotowanie (wraz z prof. J.Jabłkowską i dr A.Pełką) konferencji naukowej: „Information Warfare“ Die Rolle der Medien bei der Darstellung und Analyse des Krieges“. (UŁ 28.09-02.10.2005)

od 2008 I  Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

2008 Przygotowanie (wraz z dr A.Pełką) konferencji dla młodych naukowców: „Die Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen – Sprache, Literatur, Film“ (UŁ 24.- 28.04.2008)

2010 II Obrona rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Temat pracy: Poszukiwania tożsamości. O twórczości literackiej Jurka Beckera.

Od 2010 III Zatrudnienie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) na stanowisku adiunkta z tytułem doktora

2012 V Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej

(przy współpracy z Georg-Lukacs-Gesellschaft) nt: „Literatur und Utopie“. (UŁ 10.05. – 13.05.2012)

Od 2015 I Kierownik Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Łodzi

Zainteresowania badawcze

 1. Badania literaturoznawcze nad literaturą niemiecko- i polskojęzyczną
 2. Translatologia (przekład tekstów literackich z języka niemieckiego i włoskiego)
 3. Metodyka nauczania języków obcych

Ostatnio prowadzone zajęcia

Na kierunku: Filologia Germańska:

 1. Seminarium licencjackie – specjalizacja kulturoznawcza
 2. Mediewistyka
 3. Wstęp do literaturoznawstwa

Na kierunku: Italianistyka z Translatoryką:

 1. Analiza tekstu
 2. Gramatyka praktyczna języka włoskiego
 3. Tłumaczenia tekstów użytkowych
 4. Tłumaczenia pisemne

Kręgi leksykalne

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 1. Członek Rady Instytutu Filologii Germańskiej
 2. Członek Rady Wydziału Filologicznego
 3. Koordynator ECTS (Filologia Germańska)
 4. Koordynator PNJW (II rok Italianistyka z Translatoryką)

Kontakt

Pok. 4.105
elzbieta.kapral@uni.lodz.pl

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Projekty:

 • 2009 III – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. Geschichtsjahr 1989. Polnisch-deutsche Geschichte im Spiegel des Films.“ Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2011 V – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. „DDR und Volksrepublik – Politik und Gesellschaft im Film und in der Literatur“. Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2009 VI – 2011 X – Opracowanie i realizacja (przy współpracy z prof. C. Dietl – Uniwersytet w Giessen (Niemcy) i dr A. Johanning – Uniwersytet w       Kownie (Litwa)) trzyletniego projektu edukacyjnego dla młodzieży akademickiej z Łodzi, Kowna i Giessen.

Cel projektu: opracowanie elektronicznego literackiego przewodnika po Wilnie w j. polskim, niemieckim i litewskim. Projekt finansowany ze środków programu Erasmus IP.

 • 2010 V Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt: „Rok 1989 w literaturze polskiej i niemieckiej”. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2012 V Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt.:: „Fall des Kommunismus und Wende im Spiegel der literarischen und filmischen Werke“. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2013 I – 2015 XII – Koordynator w UŁ międzynarodowego projektu z zakresu tłumaczeń literackich „TransStar Europa”. Projekt został sfinansowany ze środków funduszy europejskich.
 • Od 2014 I – Koordynator w UŁ międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu pt.: Kontakt- und Konfliktzonen im Mittel- und Osteuropa. Projekt finansowany ze środków DAAD.

Redakcja monografii zbiorowych:

 • Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska (red.): Literatur, Utopie und Lebenskunst. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. 2014

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Judaizm w życiu i twórczości Jurka Beckera, [w:] Zeszyty Naukowe WSHE, nr 5/ 2002.
 • Poszukiwania tożsamości żydowskiej w powojennych Niemczech Wschodnich. Konteksty twórczości Jurka Beckera, [w:] Zeszyty Germanistyczne UŁ.
 • W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa, [w:] Tygiel kultury 1-3/2006, s. 164-167.
 • Russlandbilder im literarischen Werk von Jurek Becker, [w: ]Studien zur Reiseliteratur und Imagogieforschung, Band 7, wyd.: Elke Mehnert i Uwe Hentschel, Frankfurt/Main 2007, s. 52-60.
 • Jurek Becker – ein Autor zwischen den Kulturen. Das literarische Werk als Widerspiegelung der Identitätssuche, [w:] Interkulturelle Germanistik. Regionale und kanonisierte Identitätstexte, hrsg. v. Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer und Anna Manko-Matysiak, Neisse- und Atut-Verlag, Dresden/Wroclaw 2008 S. 53-66
 • Die Sehnsucht nach der Normalität. Ein Beitrag zum Roman „Schlaflose Tage“ von Jurek Becker [w:] Studien zur Germanistik. Łódź       Wydawnictwo: PIKTOR 4 (2011), s. 55-67.
 • O medialności kłamstwa i iluzji: Jakub Łgarz a Jurek Pisarz.(z Kaliną Kupczyńską) [w:] Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska (red.): Przestrzenie intermedialności. Adaptacje       literatury niemieckojęzycznej. Wrocław Oficyna Wydawnicza ATUT 2012, s. 259-279.
 • Utopische Konzeption eines besseren Deutschlands – Schwarzenberg von Stefan Heym, [w:] Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska (red.): Literatur, Utopie und Lebenskunst. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. 2014, s. 183-196.

Jurek Beckers „Amanda herzlos” – (k)ein Wenderoman oder Abschied von der DDR (z Marcinem Gołaszewskim), [w:] Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik 2.Heft 2014, Tübingen 2015, s. 145-156.

Recenzje i komentarze

Recenzje:

 • Über Egyptien, Jürgen (Hrsg.):Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin 2012, in: H-Soz-u-Kult 19.09.2013.
 • Jacek Makowski/ Sylwia Rapacka- Wojtala: Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR), Łódź 2016. (data recenzji: 26.07.2016)
 • Miriam Meuser/ Janine Ludwig: Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland. Band II, Bonn 2014. (data recenzji: 26.09.2016)

Publikacje popularnonaukowe

Przekład literacki:

 • Rafik Schami: Przystosować się? Niby do czego? [w:] Tygiel Kultury 1-6/2015, Łódź 2015, s. 126-128.
 • Rafik Schami: O nieporozumieniach. [w:] Tygiel Kultury 1-6/2015, Łódź 2015, s. 129-131..
 • Umberto Eco: Czas i historia. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 85-86.
 • Umberto Eco: Gdzie się podziała śmierć? [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 87-88.
 • Umberto Eco: Kiedy pięćdziesięciolatkowie byli starzy. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 89-90.
 • Umberto Eco: Prawdziwym wrogiem jest dzisiaj lenistwo. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 91-92.

Publikacje popularnonaukowe:

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Projekt habilitacyjny:
Auseinandersetzung mit der sozialistischen Vergangenheit in polnischen und deutschen Nach-Wende-Narrativen.

Zakończone projekty naukowe

Doktorat:
Poszukiwania tożsamości. O twórczości Jurka Beckera – Monografia

Konferencje

 1. Konferencja pt.: „Innere Emigration versus Exilliteratur: intra et extra muros“ Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 26.09. – 28.09.2014
  Referat nt.: Ernst Jünger und „seine“ Innere Emigration. Einige Bemerkungen zum Roman „Auf den Marmorklippen“.
 1. Konferencja pt.: „Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas.“ Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 27.11. – 29.11.2014
  Referat nt.: „Stasi-Bilder in der deutschen Wendeliteratur“.
 1. Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna Translatoryka i Translacje III pt.: „Translacja – Transkreacja – Interpretacja”. Uniwersytet Łódzki, 06.-07.05.2016
  Referat nt.: Traduttore letterario – il mediatore tra le culture.
 2. Tytuł referatu: Protokoll-Literatur im Nach-Wende-Deutschland

  Tytuł, termin i organizator konferencji: Dokumentarisches Erzählen – Erzählen in Dokumenten. Bansin 10.11. – 12.11.2016, Universität Giessen/ Hans Werner Richter Haus

 3. Tytuł referatu: Wendeliteratur als Versuch der Abrechnung mit der kommunistischen Vergangenheit

  Tytuł, termin i organizator konferencji: Zones of Cultural Contact and Conflict in Eastern Europe. Giessen, 01.12. – 02.12.2016, Universität Giessen, GiZo

Stypendia i staże

1.
1998 III – VII stypendium w ramach programu Tempus na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen

2.
1999 IX – 2000 X stypendium Fundacji Roberta Boscha na Uniwersytecie im. Martina Lutra w Halle/Wittenberg

3.
2003 X – 2004 II stypendium DAAD na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen

4.
Od 2006 coroczne staże naukowe i kwerendy biblioteczne na uniwersytetach w Giessen, Freiburgu, Poczdamie, Berlinie.

5.
2013 II staż naukowy we Włoszech (Siena)

Członkostwo w organizacjach

 1. Sekretarz i Członek Założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultur Języków Europejskich

PL

DE