Nowe kierunki

Uniwersytet Łódzki wraz z firmami partnerskimi Infosys BPO Poland oraz Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard otworzył nowy kierunek studiów „Lingwistyka dla biznesu„. Łódzcy studenci zdobywają kompetencje językowe w powiązaniu ze znajomością procesów zarządzania. To efekt ścisłej współpracy łódzkiej uczelni z międzynarodowymi firmami, będący odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy.

18 czerwca 2013 podczas spotkania w Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego zostały podpisane umowy dotyczące wsparcia przez firmy Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard (HP GBC) oraz Infosys BPO Poland nowego kierunku studiów na UŁ „Lingwistyki dla Biznesu (L4B)” oraz list intencyjny dotyczący promocji L4B przez firmy oraz Urząd Miasta Łodzi. Dokumenty sygnowali Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi, prof. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ, prof. Jarosław Płuciennik, Prorektor UŁ, Agnieszka Jackowska-Durkacz, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Poland, Renata Sima, Dyrektor Generalna Usług Outsourcingowych HP oraz prof. Ewa Walińska, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ i prof. Piotr Stalmaszczyk, Dziekan Wydziału Filogicznego UŁ. Filologię Germańską UŁ reprezentowali prof. Joanna Jabłkowska, prof. Zenon Weigt i dr Jacek Makowski.

lingwistyka-dla-biznesu

1. Nazwa kierunku: Lingwistyka dla Biznesu

2. Typ studiów: 3-letnie licencjackie stacjonarne i niestacjonarne

3. Orientacyjny limit miejsc: limit 60: 3 grupy językowe. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 40 kandydatów

4. Opis kierunku:
Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. ?trzecia misja? uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak ?LDB?. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne.
Studia na kierunku ?LDB? oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

5. Sylwetka absolwenta
Jako pracownik administracyjny, biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.
Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu lingwistyki dla biznesu. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych. Dla absolwenta I stopnia lingwistyki dla biznesu otwarte są studia podyplomowe i kursy dokształcające w UŁ i innych uczelniach, uzupełniające jego wykształcenie.

6. Główne przedmioty/program studiów (szczegółowy program studiów)
Przedmioty dotyczące praktycznej nauki języka (angielskiego na poziomie B2+) oraz wybranego drugiego języka obcego;
Przedmioty dotyczące nauki języków fachowych (specjalistycznych) ? np. finansów, logistyki, biznesu, prawa)
Przedmioty językoznawcze ? np. nauka o komunikacji, pragmatyka językowa, komunikacja interkulturowa, podstawy lingwistyki stosowanej;
Przedmioty z zakresu zarządzania/biznesu: np. podstawy zarządzania, wybrane aspekty prowadzenia biznesu, wprowadzenie do rachunkowości i finansów

7. Zasady rekrutacji
Zasady przyjęć na LDB / studia stacjonarne

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany) język angielski
2 maksymalnie jeden (wymagany) drugi jzyk obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka
3 maksymalnie dwa (nie wymagane) język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

W roku 2013/14 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, włoskim (francuski, włoski od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej. Zapisy do grup językowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji, zgodnie z życzeniami studentów, ale w razie większej liczby kandydatów na któryś język w kolejności rankingu przyjęć. Jeżeli zgłosi się 40-50 kandydatów uruchomione zostaną grupy z językami francuskim i niemieckim.
Informacja: na specjalność z niemieckim wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie min. A2

Zasady przyjęć na LDB / studia niestacjonarne

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany) język angielski
2 maksymalnie jeden (wymagany) drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski
3 maksymalnie dwa (nie wymagane) drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka, język polski

W roku 2013/14 uruchomione będą grupy z językami: niemieckim, francuskim, włoskim (od podstaw). Limity grup językowych: 20-25 studentów w każdej grupie językowej.

8. Dokumenty do pobrania

Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne – program studiów

Lingwistyka dla biznesu – studia niestacjonarne – program studiów

Kontakt

90-236 Łódź
ul. Pomorska 171/173
pokój 4.101 (poziom 4)

Godziny otwarcia dla studentów:
Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Sekretariat prowadzi:
mgr Aleksandra Misiała
tel. (042) 665 54 22

PL

DE