Kontakt
📧 marcin.michon@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.97

Curriculum Vitae

Studia na kierunku filologia germańska w Uniwersytecie Łódzkim ukończyłem w roku 2003, kiedy to obroniłem pracę magisterską na temat: Anfänge der publizistischen Textsorte „Kommentar” am Beispiel der Texte aus der deutschsprachigen „Lodzer Zeitung” 1863 – 1915.

W czasie studiów magisterskich byłem stypendystą DAAD w Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen. Po podjęciu studiów doktoranckich studiowałem w ramach stypendium DAAD w Gießen oraz w Uniwersytecie w Trewirze.

W styczniu 2009 roku obroniłem rozprawę doktorką na temat Textsortenorientierte Analyse von Pressetexten Ende des 19./Anfang des 20.Jahrhunderts am Beispiel der Lodzer Zeitung und des Gießener Anzeigers – eine kontrastive Studie zur Berichterstattung politischer Ereignisse.

Od października 2004 pracuję w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UŁ a od stycznia 2009 roku zajmuję stanowisko adiunkta.

Zainteresowania badawcze

 • tłumaczenia (w szczególności tłumaczenia ustne i audiowizualne),
 • dydaktyka tłumaczeń,
 • lingwistyka tekstu (w szczególności teksty prasowe),
 • wykorzystanie języka w mediach,
 • prasa niemieckojęzyczna w Łodzi,
 • Łódź jako wyspa języka niemieckiego,
 • prasa niemieckojęzyczna od XIX wieku do dziś,
 • konfrontatywne badania nad językiem niemieckim i polskim,

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • tłumaczenia ustne (symultaniczne, konsektutywne, avista)
 • tłumaczenia specjalistyczne i uwierzytelnione
 • tłumaczenia audiowizualne
 • teoria tłumaczeń
 • języki specjalistyczne (w ujęciu komunikacyjnym i język IT)
 • zajęcia językowe
 • gramatyka praktyczna

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • współorganizator cykilicznej konferencji Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge
 • współwydawca serii monografii Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge
 • opiekun studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
 • lektor i egzaminator Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Łodzi
 • członek komisji rewizynjej Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich UŁ
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

2008 (Red.): Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (współredakcja: Sadziński, Witold)

2011 (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon)

2012 (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon)

2012 (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon)

2014 (Red.): Texte im Wandel. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek)

2014 (Red.): Didaktische und linguistische Implikationen. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon)

2014 (Red.): Deutsche Sprache in linguistischen Ausprägungen. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon)

2015 (Red.): Text-Wesen in Theorien und Analysen. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon).

2016 (Red.): Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7. Łódź, 2016, Primum Verbum. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/ Prasalski, Dariusz/Weigt, Zenon)

2016 (Red.): Im Spiegel der germanistischen Forschung. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Łódź, Primum Verbum. (Współredakcja: Kaczmarek, Dorota/ Prasalski, Dariusz/Weigt, Zenon)

Artykuły i rozdziały w monografiach

2003: Zum Gebrauch und zur Frequenz deutscher Entlehnungen im Gegenwartspolnischen. Ergebnisse einer Umfrage. w: Ostrowski, Marek/Weigt, Zenon (red.): Germanische Philologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. WSHE, Łódź, 49-60. (Współautorka: Sikorska, Katarzyna)

2005: Die Textsorte „Kommentar“ in der Lodzer Zeitung. w:Riecke, Jörg/Schuster, Britt-Marie unter Mitarbeit von Natallia Savitskaya (Red.): Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. Sprachliche Gestalt, historische Einbettung und kulturelle Traditionen. [Germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte.Herausgegeben von Jörg Meier und Arne Ziegler. Band 3]. Weidler Buchverlag Berlin, 251-266.

2007: Die Textsorte Kommentar in der Tagespresse am Beispiel der Stimmen zu den Wahlen 2005. w: Szeluga, Adam (Red.): Neue Tendenzen und Perspektiven des Faches Deutsch als Fremdsprache am Anfang des XXI. Jahrhundert. Filologia germańska, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła, 99-110.

2007: Wyrażanie i opisywanie emocji w tekstach dawnej niemieckojęzycznej prasy lokalnej na przykładzie „Lodzer Zeitung” 1863-1915. w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 44. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 105-114.

2008: Intentionalität und Intertextualität in der Textsorte Meldung am Beispiel des Gießener Anzeigers (1904), der Lodzer Zeitung (1904) und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (2006). w: Michoń, Marcin/Sadziński, Witold (Red.): Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag. Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 141-159.

2009: Die Berichterstattung im 19. Jahrhundert als Textkomplex. Die „Lodzer Zeitung“ als Informationsquelle für die Deutschen in Łódź. w: Warda, Anna/Weigt, Zenon (Red.): Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 67-78.

2010: Die Lodzer Deutschen und ihre Identität in der Zeit 1863-1915 am Beispiel der Lodzer Zeitung. w: Łopuszańska, Grażyna (Red.): Sprache und Kultur als Gemeinsames Erbe im Grenzgebiet, Studia Germanica Gedanesia 21, Sonderband 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

2010: Die Fehlerkategorie im Bildungsprozess polnischer Deutschübersetzer – didaktische Vorüberlegung. w: Ostrowski, Marek/Pszczółkowski, Tomasz (Red.): Literatur – Sprache – Politik. Zeszyty naukowe neofilologia. Zeszyt siódmy. Wszechnica Polska, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa, 89-98;

2010: Fehler beim Simultandolmetschen – ein kommunikativ-didaktischer Evaluationsversuch. w: Michoń, Marcin/Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Weigt, Zenon (Red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge Vol. 1. Primum Verbum, Łódź, 186-196;

2012: Ausgewählte Probleme aus dem Bildungsprozess audiovisueller Übersetzer, w: Michoń, Marcin / Weigt, Zenon / Kaczmarek, Dorota / Makowski, Jacek (red.): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Sprache – Kommunikation – Kompetenzen, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź.

2013: Zur Wahl der Texte für die Bildung von Übersetzern. w: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara/ Thelen Marcel (red.), Translation and Meaning Part 10. Proceedings of the Lodz Session of the 5th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on “Translation and Meaning”, Held in Lodz (Poland), 16-19 September 2010. Maastricht: Maastricht School of Translation and Interpreting, Zuyd University of Applied Sciences, s. 231-238.

2014: Kreatives Übersetzen oder Schaffen – zur Tätigkeit audiovisueller Übersetzer. w: Dorota Kaczmarek et al. (red.): Texte im Wandel. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

(2016): Kommunikative und technische Nezessität als prägender Faktor in der audiovisuellen Übersetzung. w: Bogucki, Łukasz/Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara/Thelen, Marcel (red.): Translation and Meaning. New Series, Vol. 2, Pt. 2. Frankfurt nad Menem, Peter Lang.

(2016): Zeitungstexte als historischer Spiegel der lokalen Identität – ein Beispiel aus der deutschsprachigen Presse in Łódź. w: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Germanistische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven. Primum Verbum, Łódź.

(2016): Voice-Over als besondere Form der Synchronisierung – eine komparative Studie der kommunikativen Tauglichkeit. w: Kaczmarek, Dorota/Michoń, Marcin/ Prasalski, Dariusz/Weigt, Zenon (red.): Kommunikationsformen in der Fach- und Gemeinsprache. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 7. Primum Verbum.

(2016): Język specjalistyczny w tłumaczeniu audiowizualnym – studium skuteczności metody wersji lektorskiej. w: Makowski, Jacek (red.): Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera. Łódź, Primum Verbum.

(2018): Barriers in Polish TV – On Audiovisual Translation and its Potential for Development. W: Massey, Gary/Jekat Susanne Johanna (red.): Barrier-free communication: methods and products: proceedings of the 1st Swiss conference on barrier-free communication. S. 92-99 (współautorka: Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska).

Recenzje i komentarze

Michoń, Marcin (2012) – recenzja Jüngst, Heike E.: Audiovisuelles Übersetzten – Ein Lehr- und Arbeitsbuch, w: Majkiewicz, Anna / Dahlmanns, Karsten (red.): Germanistik in vielen Kulturen, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa, s. 165-167.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

„Translatoryka” – projekt dydaktyczny na lata 2019-2023 realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ finansowany w ramach programu NCBiR MSWiN – sekretarz projektu

Konferencje
 • 21-23.03.2003 – udział w konferencji „Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa” zorganizowanej przez Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen. Wygłoszenie referatu: Die Textsorte „Kommentar” in der „Lodzer Zeitung”
 • 19-20 kwietnia 2005 – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyrażanie Emocji” zorganizowanej przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Wygłoszenie referatu: Wyrażanie emocji w tekstach dawnej niemieckojęzycznej prasy lokalnej na przykładzie „Lodzer Zeitung” 1863-1915.
 • 14 maja 2005 – przygotowanie i przeprowadzenie dla Urzędu Miasta Łodzi warsztatów oraz wygłoszenie wspólnie z prof. dr hab. Zenonem Weigtem referatu „Prasa niemiecka w Łodzi” dla uczniów łódzkich liceów w ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego w Łodzi.
 • 13-14 Października 2005 – udział w konferencji „Neue Perspektiven in der deutschen Sprache und in der Fremdsprachendidaktik am Anfang des XXI. Jahrhunderts“ zorganizowanej przez WSB Piła, Katedrę Filologii Germańskiej.
 • Wygłoszenie Referatu: Die Textsorte ‚Kommentar’ in der Tagespresse am Beispiel der Stimmen zu den Wahlen 2005.
 • 21-22.01.2006 – Międzynarodowy Workshop Deutsch-polnische Kommunikation in Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Gießen/Rauischholzhausen. Referat: Deutsche Spuren in der Lodzer Presse Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts (współautor: prof. dr hab. Zenon Weigt).
 • 14.03.2007 – wykład dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Łódź. Referat: Prasa niemiecka w Łodzi w XIX i XX wieku (współautor: prof. dr hab. Zenon Weigt).
 • 26 maja 2007 – Udział w Lingwistycznych Spotkaniach Doktorantów „Tendenzen in der linguistischen germanistischen Forschung“. Uniwersytet Warszawski. Warszawa. Referat: Linguistische Analyse von Textsorten in der deutschsprachigen Presse Ende des 19./Anfang des 20.Jahrhunderts.
 • 31 maja 2008 – udział w konferencji dla doktorantów „Tendenzen in der linguistischen germanistischen Forschung“. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań.
 • maj 2009 – Udział w sesji jubileuszowej z okazji 30-lecia partnerstwa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen zatytułowanej „Młodzi naukowcy prezentują swoje badania”.Wygłoszenie referatu: Die Berichterstattung im 19. Jahrhundert als Textkomplex. Die „Lodzer Zeitung“ als Informationsquelle für die Deutschen in Łódź
 • 3-5. 05. 2009 – udział w konferencji naukowej „Sprache und Kultur als gemeinsames Erbe im Grenzgebiet – Inspirationen, Aufgaben, Herausforderungen” zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wygłoszenie referatu: „Die Lodzer Deutschen und ihre Identität in der Zeit 1863-1915 am Beispiel der LodzerZeitung“
 • 28.04.2010 – udział w konferencji naukowej „Literatur – Sprache – Politik” organizowanej przez Katedrę Filologii Germańskiej Wszechnicy Polskiej, Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Wygłoszenie referatu: Die Fehlerkategorie im Bildungsprozess polnischer Deutschübersetzer – didaktische Vorüberlegung
 • 24-26.06.2010 – zorganizowanie i udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung“ Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Wygłoszenie referatu: Fehler beim Simultandolmetschen – ein kommunikativ-didaktischer Evaluationsversuch
 • 30.07.-7.08.2010 – udział w zjeździe Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów w Warszawie
 • 17.09. – 19.09.2010 – udział w Duo Colloquium – Translation and Meaning – zorganizowanym przez Wydział Filologiczny UŁ i Department of Translation and Interpreting of the Maastricht School of International Communication of Hogeschool Zuyd. Wygłoszenie referatu: Zur Wahl der Texte für die Bildung von Übersetzern
 • 3-4.03.2011  – udział w konferencji naukowej „Deutsche Sprache in Forschung und Lehre“ zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną w Częstochowie. Wygłoszenie referatu „Ausgewählte Probleme aus dem Bildungsprozess audiovisueller Übersetzer
 • 31.05.2012-2.06.2012 – zorganizowanie i udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung“ Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Moderacja panelu dyskusyjnego „Germanista a nowoczesny rynek pracy
 • 13-14.06.2014 – zorganizowanie i udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung“ Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Wygłoszenie referatu „Kreatives Übersetzen oder Schaffen – zur Tätigkeit audiovisueller Übersetzer
 • 18-19.09.2015 – udział w Duo Colloquium – Translation and Meaning – zorganizowanym w Łodzi przez Wydział Filologiczny UŁ i Department of Translation and Interpreting of the Maastricht School of International Communication of Hogeschool Zuyd. Wygłoszenie referatu: „Die Nezessität als prägender Faktor in der audiovisuellen Übersetzung
 • 16-17. 11. 2015 – udział w konferencji naukowej „Sprache und Identitär“ zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wygłoszenie referatu „Zeitungstexte als historischer Spiegel der lokalen Identität –ein Beispiel aus der deutschsprachigen Presse in Łódź
 • 19-20.11.2015 – udział w konferencji naukowej „Przekład tekstów specjalistycznych – norma a uzus“ zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłoszenie referatu „Wersja lektorska jako metoda przekładu audiowizualnego, czyli o działaniach tłumacza na marginesie norm przekładu
 • 10-11.06.2016 – zorganizowanie i udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung“ Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Wygłoszenie referatu „Die Voice-Over-Übersetzung als besondere Form der Synchronisierung – eine komparative Studie der Tauglichkeit
 • 17.-18.11.2016 r. – udział w konferencji naukowej „Język – Obraz – Dyskurs” zorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wygłoszenie referatuKomplementarne związki obrazu, tekstu i dźwięku – implikacje semiotyczne w przekładzie audiowizualnym”
 • 18.-20.11.2016r. – udział w konferencji naukowej „Multi-Lingua-Didactica 2016. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej” zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, wygłoszenie referatu „Audiovisuelle Übersetzungen in der polnischen Neophilologie
 • 29.06.2017 – wygłoszenie w ramach stażu referatu pt. Übersetzung als notwendiges Übel – zum Einfluss der audiovisuellen Übersetzung auf die multimediale Massenkommunikation in Polen dla pracowników Centrum Kompetencyjnego Języków Obcych i Zawodowych (ZfbK) Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen
 • 17.09.2017 – Wygłoszenie referatu pt. Barrieren im polnischen Fernsehen – zu den audiovisuellen Übersetzungsmethoden und ihrem Entwicklungspotenzial podczas konferencji Barrierefreie Kommunikation: Methoden und Produkte zorganizowanej w Winterthur (Szwajcaria) przez Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (współautorka refratu: dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska)
 • 22.10.2017 – przeprowadzenie warsztatów pt. Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne spółek oraz spółdzielni – specyfika terminologii, poszukiwanie ekwiwalencji dla członków Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS w ramach zjazdu stowarzyszenia w Warszawie.
 • 27.09.2018 – wygłoszenie referatu pt.: „Działania izosemiotyczne w przekładzie multimedialnym” w ramach konferencji naukowej „Translaton” zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 19.10.2018 – wygłoszenie referatu pt.: „Diasemiotische Bezüge in der Übersetzung multimedialer Projekte” w ramach konferencji naukowej „Text- und Diskurswelten in der massenmedialen Kommunikation – Zugänge zur Produktion, Rezeption und Wirkung von multimodalen Textformaten” zorganizowanej w Bydgoszczy przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stypendia i staże
 • Stypendium DAAD w Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen
 • Stypendium DAAD w Uniwersytecie w Trewirze
Członkostwo w organizacjach
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Germanistów
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów
 • Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich UŁ