Kontakt
📧 marcin.golaszewski@uni.lodz.pl
Curriculum Vitae

ur. 17.06.1980, Łódź

1999-2004 – studia: filologia germańska na Uniwersytecie Łódzkim

6.05.2004 – uzyskanie wykształcenia wyższego i tytułu magistra germanistyki na podstawie pracy: Euthanasieverbrechen im Nationalsozialismus napisanej pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Kuczyńskiego

30.09.2007 – ukończenie specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego na filologii polskiej w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

15.10.2009 – rozprawa doktorska na Uniwersytecie Łódzkim oraz uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy: ‚Nec laudibus nec timore’. Predigten und Hirtenbriefe Clemens August Graf von Galens im Nationalsozialismus napisanej pod opieką prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej

1.10.2007 – 30.09.2009 – zatrudnienie w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen

1.10.2010 – do dzisiaj – adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

1.10.2013 – 31.10.2016 – adiunkt stażysta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki Fuga w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.1.2019 – uzyskanie stopnia doktora habilitiowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim na podstawie monografii: Vom konservativen Schriftsteller zum Inneren Emigranten. Ernst Wiechert – eine Fallstudie

Egzaminator w 34. (2011), 35. (2012), 36. (2013), 37. (2014), 38. (2015), 39. (2016), 40. (2017), 41. (2018), 42. (2019) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego – Etap Wojewódzki (Uniwersytet Łódzki)

Zainteresowania badawcze

W badaniach naukowych koncentruję się na literaturze tzw. Emigracji Wewnętrznej w okresie narodowego socjalizmu w Trzeciej Rzeszy, ze szczególnym uwzględnieniem jej rezystentności wobec wszelkich przejawów dyktatury.

Stosunek pisarzy i poetów wobec narodowego socjalizmu i do formy państwa, jakim była Trzecia Rzesza był w przeciągu dziesięcioleci po Drugiej Wojnie Światowej tematem dyskusji naukowych zarówno wśród literaturoznawców, jak i samych historyków. Mimo represywnej polityki państwa nazistowskiego w zakresie szeroko pojętej kultury, po roku 1933 w granicach państwa nazistowskiego publikowali liczni autorzy o różnej proweniencji, próbując tym samym stworzyć swojego rodzaju  alternatywę wobec panującej dyktatury i piętnować jego zbrodnicze przejawy. Wśród tych ludzi kultury byli pisarze i poeci o korzeniach socjalistycznych, liberalnych, komunistycznych, ale również chrześcijańskich, którzy pozostali do końca wierni swoim przekonaniom.

W Niemczech okresu narodowego socjalizmu rozwinęły się obok oficjalnego narodowo-socjalistycznego i konserwatywnego pisarstwa oraz ideologicznej prasy mniej lub bardziej nonkonformistyczna literatura i dziennikarstwo o znaczącym zasięgu. W odróżnieniu od dydaktycznych celów literatury emigracyjnej Emigranci Wewnętrzni nie kierowali bezpośrednich apeli do swoich odbiorców, lecz w pierwszej kolejności chcieli przyczynić się dzięki wspólnym wartościom humanistycznym do wytrwania w systemie narodowo-socjalistycznym, wierząc, że poprzez moralne wzmocnienie swoich odbiorców oraz zachęcenie do refleksji na temat panujących warunków będą w stanie stworzyć realną alternatywę i podstawę dla nowego porządku po upadku nazizmu.

Krytyczna ocena postawy przedstawicieli literackiej Emigracji Wewnętrznej, jak i w podobnym stopniu niemieckiego Kościoła Katolickiego po Drugiej Wojnie Światowej wynika w pierwszej kolejności z pewnych punktów wspólnych ze światopoglądem narodowo-socjalistycznym, których nie sposób przeoczyć. Wynikały one u większości autorów z ich przekonań konserwatywnych i/bądź specyficznego dla elit niemieckich konserwatywno-chrześcijańskiego postrzegania władzy zwierzchniej, tzw. habitusu pruskiego. Tym samym nadawały one ich dziełom specyficznie ambiwalentnego charakteru.

Zorientowana chrześcijańsko literatura odgrywała wśród Emigracji Wewnętrznej niezwykle istotną rolę. To myśl chrześcijańska stała się jedną z ostatnich ostoi wobec pokus i wypaczeń dyktatury. Tym samym większość książek takich autorów, jak: Werner Bergengruen, Albrecht Goes, Manfred Hausmann, Jochen Klepper, Gertrud von le Fort, Edzard Schaper, Ruth Schaumann, Reinhold Schneider, Rudolf Alexander Schröder, Ernst Wiechert, zaliczyć można do literatury opozycyjnej. Nie były one wprawdzie bezpośrednimi wezwaniami do stawienia oporu, pozwoliły jednakże osiągnąć o wiele więcej, umożliwiły przez dwanaście lat istnienia systemu nazistowskiego przetrwać wartościom uniwersalnym i po roku 1945 odbudować Niemcy moralnie.

Ernst Wiechert; Emigracja Wewnętrzna; literatura emigracyjna; Clemens August Graf von Galen; Kirchenkampf w 3 Rzeszy; homiletyka

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Z-ca Redaktora Naczelnego Folia Germanica Universitatis Lodziensis
 • Członek Rady Programowej Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych: Język – Literatura – Kultura
 • Recenzent zewnętrzny NCN (Narodowe Centrum Nauki): Program: OPUS; Panel dyscyplin: HS2
 • Egzaminator w 34. (2011),  35. (2012), 36. (2013), 37. (2014), 38. (2015), 39. (2016) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego – Etap Wojewódzki (Uniwersytet Łódzki)
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 1. Gołaszewski, Marcin (2010): Clemens August Graf von Galen: Ein politischer Prediger im Nationalsozialismus. Analysen der Predigten und Hirtenbriefe. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 289 S. [jednocześnie: doktorat Uniwersytet Łódzki (2009)]
 • Recenzja: Klehn, Lydia: Galen aus neuem Blickwinkel untersucht. Politischer Prediger. [w:] Westfälische Nachrichten, nr. 198/ 34 z 26.08.2010.
 • Recenzja: Janßen, Ute: Selig, aber nicht perfekt: Über Kardinal Galen und den Widerstand. [w:] Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, nr. 79 z 4.4.2011, dodatek regionalny: Rotenburg/Bebra, s. 6.
 • Recenzja na stronie Fundacji Adama-von-Trott-zu-Solz (Adam-von-Trott-zu-Solz-Stiftung): http://www.stiftung-adam-von-trott.de/news_2011/2011_03_25.php, stan z 6.4.2011.
 1. Gołaszewski, Marcin; Kupczyńska, Kalina (red.) (2012): Industriekulturen – Literatur, Kunst und Gesellschaft. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 420 S.
 • Recenzja: Delabar, Walter (2013): „Skizzen der Industriekultur. Ein deutsch-polnischer Sammelband versucht sich an einer Bestandsaufnahme“, (w:) Ackermann, Gregor; Delabar, Walter; Grisko, Michael (red.): Erzählte Wirtschaftssachen. Ökonomie und Ökonomisierung in der Literatur und im Film der Weimarer Republik. Bielefeld: Aisthesis Verlag, S. 356-358.
 1. Baranowska-Szczepańska, Magdalena; Gołaszewski, Marcin (red.) (2012): Modern research trends of young scientists: Current status, problems and prospects. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 331 S.
 1. Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2012): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 192 S.
 1. Baranowska-Szczepańska, Magdalena; Gołaszewski, Marcin (red.) (2013): Relacje interpersonalne w badaniach młodych naukowców. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 192 S.
 1. Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2014): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 252 S.
 1. Gołaszewski, Marcin; Steliga, Anna (red.) (2014): Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 329 S.
 1. Buras-Marciniak, Aneta; Gołaszewski, Marcin (red.) (2015): Südslawen und die deutschsprachige Kultur. (w:) Lodzer Arbeiten zur Kultur- und Literaturwissenschaft. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 368 S.
 • Recenzja: Dvořák, Boštjan (2015): „Vielfalt in der Einheit: Das Buch Südslawen Und die deutschsprachige Kultur“. [in:] Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2015): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Konstanz und Wandel in Sprache und Literatur. Łódź: Universitätsverlag, s. 213-216.
 • Recenzja: Steinke, Klaus (2015): [w:] Informationsmittel (IFB): digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft: http://ifb.bsz-bw.de/bsz433688343rez-1.pdf.
 • Recenzja: Kustura, Mensur (2015): „Südslawen und die deutschsprachige Kultur“. [w:] Ruzica, Miroslav; Kordić, Ljiliana; Kontić, Ljiliana; Dordević, Ljubica; Paunović, Zarko; Varga, Boris (red.): Politikon (12). Wydawnictwo Uniwersytetu w Nowym Sadzie, s. 109-113.
 • Recenzja: Car, Milka; Svjetlan, Lacko Vidulić (2015): „Deutsch-südslawischer Kulturtransfer“. [w:] Zagreber Germanistische Beiträge. Wydawnictwo Uniwersytetu w Zagrzebiu, s. 303-308.
 1. Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2015): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Konstanz und Wandel in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 216 S.
 1. Gołaszewski, Marcin (red.) (2016): Ernst Wiechert: Jahre und Zeiten (Ernst Wiechert: Moje życie, moje czasy). Wydawnictwo Wspólnota Kulturowa Borussia. Olsztyn, 375 S. [tłum. Krzysztof Gębura].
 2. Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena; Krenzlin, Leonore (red.) (2016): Zwischen ‚Innerer Emigration‘ und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Schriftenreihe der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft.Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 338 S.
 3. Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2016): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Fremdes in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 193 s.
 4. Gołaszewski, Marcin (2017): Vom konservativen Schriftsteller zum Inneren Emigranten. Ernst Wiechert – eine Fallstudie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 584 s. [jednocześnie: habilitacja]

 5. Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.) (2017): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Kontroversen und Tabu in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 186s.

 6. Gołaszewski, Marcin; Leonore, Krenzlin; Wilk, Anna (red.) (2018): Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke. Quintus Verlag, 384s.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Gołaszewski, Marcin (2007): „Zur Begrifflichkeit der Euthanasie im Kontext der nationalsozialistischen Ideologie“, (w:) Sadziński, Witold; Żytyńska, Małgorzata (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 253–263. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2008): „Kardinal Clemens August Graf von Galen – ‚Der Löwe von Münster‘. Die Euthanasie-Frage und der Protest von Galens im Spiegel seiner Predigten“, (w:) Lasatowicz, Maria Katarzyna; Pelka, Daniela (red.): Prace germanistyczne 3/Germanistische Werkstatt 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 257–269. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2009): „Nec laudibus, nec timore.” Inhaltlich-kontextuelle Analyse der Predigt Kardinals Clemens August Graf von Galen vom 3. August 1941, (w:) Sadziński, Witold (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5. Aktuelle Probleme der deutschen Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 319–349. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „Teksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gießen“, (w:) Zarzycka, Grażyna; Rudziński, Grzegorz (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 359–368. [MNiSW: Lp. 69, 6 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „‚Der Dichter und die Jugend‘ – Rede vom 6. Juli 1933 als Begrüßung der NS-Diktatur oder Kritik an ihr?“, (w:) Földes, Csaba (red.): Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jahrgang 14/Heft 1. Universitatis Vesprimiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Veszprem/Węgry, Edition Praesens Wien, s. 53-66. [European Reference Index for the Humanities (ERIH): ISSN: 1417-4340, 10 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „‚Der Dichter und seine Zeit‘ – Rede vom 16. April 1935 von Ernst Wiechert als Kritik des nationalsozialistischen Regimes“, (w:) Földes, Csaba (red.): Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis. Jahrgang 14/Heft 1. Universitatis Vesprimiensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Veszprem/Węgry, Edition Praesens Wien, s. 31-51. [European Reference Index for the Humanities (ERIH): ISSN: 1417-4340, 10 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „Inhaltlich-kontextuelle Analyse des Hirtenbriefes Kardinals Clemens August Graf von Galen vom 26. März 1934“, (w:) Białek, Edward; Tomiczek, Eugeniusz (red.): Orbis Linguarum. Vol. 36. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław-Dresden, s. 147-170. [MNiSW: Lp. 913, 6 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „Clemens August Graf von Galen und Ernst Wiechert – Augenzeugen ihrer Zeit“, (w:) Krenzlin, Leonore; Weigelt, Klaus (red.): „Das Unzerstörbare bewahren.“ Beiträge über Leben und Werk Ernst Wiecherts. Schriften der Internationalen-Ernst-Wiechert-Gesellschaft, T. 4. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, s. 95-110. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „Posługa w czasie próby. Kardynał Michael von Faulhaber wobec narodowego socjalizmu“, (w:) Cierniak, Urszula; Szyndler, Anna (red.): W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, s. 225-236. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): „Postawa konserwatywnych środowisk chrześcijańskich oraz Kościoła Katolickiego wobec narodowego socjalizmu na przykładzie sylwetki kardynała Clemensa Augusta Grafa von Galena”, (w:) Czajkowska-Ziobrowska, Dominika; Gwoździcka-Piotrowska, Matylda (red.): Współczesne nurty badawcze młodych naukowców. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, s. 397-416. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2010): Erwin Stein – twórca landu Hesji, założyciel Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen, humanista, naukowiec, polityk. Wydawnictwo Naukowe Primum Verbum, Łódź, 18 S.
 1. Gołaszewski, Marcin (2011): „‚Unser Weg durch die Nacht‘ von Gertrud von le Fort als Beispiel einer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit aus christlicher Perspektive“, (w:) Chylewska-Tölle, Aleksandra (red.): „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe“. Die christliche Botschaft in der deutschsprachigen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Bautz Verlag, Nordhausen, s. 75-90. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2011): „Predigt als Redegattung. Die Definition der ‚politischen‘ Predigt“, (w:) Księżyk, Felicja; Jelitto-Piechulik, Gabriela (red.): Sprache – Literatur – Kultur im Wandel. Nachwuchswissenschaftler für Prof. Maria Katarzyna Lasatowicz. Prace germanistyczne 4/Germanistische Werkstatt 4. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 157-180. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2011): „Die Schriftsteller und Dichter der Inneren Emigration im Ringen um humanistische Werte. Analyse der Novelle Ernst Wiecherts Der weiße Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit”, (w:) Baranowska-Szczepańska, Magdalena; Karwat, Jan (red.): Bezpieczeństwo współczesnego świata – Edukacja, Media, Kultura. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, s. 91-114. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2011): „Der Weg Ernst Wiecherts in die Innere Emigration seit seiner Rede vom 16. April 1935 Der Dichter und seine Zeit bis zur Entstehung der Novelle Der weiße Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit“, (w:) Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (t. 48). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 297-312. [MNiSW: Lp. 1452, 6 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2012): „Die Problematik der Inneren Emigration im Werk Ernst Wiecherts – Voraussetzungen zum Verständnis der Position des Dichters im Dritten Reich”, (w:) Baranowska-Szczepańska, Magdalena; Gołaszewski, Marcin (red.): Modern research trends of young scientists: Current status, problems and prospects. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, s. 121-138. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2012): „Ernst Wiechert – Schriftsteller und Dichter der Inneren Emigration in politischer Schutzhaft im Dritten Reich“, (w:) Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (t. 49). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 459-473. [MNiSW: ISSN: 0208-4597. 1452, 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2012): „Clemens August Graf von Galen und seine Schrift Die Pest des Laizismus als Erwägungen eines Geistlichen über die Lage der katholischen Kirche in der Weimarer Republik”, (w:) Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 109-129. [MNiSW: ISSN: 1427-9665, 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2013): „Das einfache Leben Ernst Wiecherts – Zivilisation, Natur und das große Gesetz im letzten Werk des Dichters vor seinem Rückzug in die Innere Emigration“, (w:) Księżyk, Felicja; Jelitto-Piechulik, Gabriela (red.): Prace germanistyczne 5/Germanistische Werkstatt 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 187-200. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2013): „Ernst Wiecherts Weg von einem der meistgelesenen Autoren im Dritten Reich zu seiner Inneren Emigration“, (w:) Földes, Csaba; Németh, Attila (red.): Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 45-54. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2014): „Arbeit, Verzicht und Entsagung als Ausdrucksmittel der Inneren Emigration Ernst Wiecherts in seinem Roman Das einfache Leben. Innerlichkeit versus das Dritte Reich“, (w:) Kapral, Elżbieta; Sidowska, Karolina (red.): Lodzer Arbeiten zur Kultur- und Literaturwissenschaft. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, s. 57-70. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin; Tomasi-Kapral Elżbieta (2014): „Jurek Beckers Amanda herzlos – (k)ein Wenderoman oder Abschied von der DDR“, (w:) Földes, Csaba; Németh, Attila (Hrsg.): Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik. Gunter Narr Verlag, Tübingen, s. 145-156. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin; Tomasi-Kapral, Elżbieta (2014): „Ideologische Voraussetzungen der Literatur des Dritten Reiches. Nationalsozialistische Literatur- und Kulturpolitik“, (w:): Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 135-151. [MNiSW: ISSN: 1427-9665, 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2014): „Intra muros et extra. Innere Emigration als Problem – ein literaturwissenschaftlicher Überblick“, (w:): Bartoszewicz, Iwona; Hałub, Marek; Małyszek, Tomasz (red.): Germanica Wratislaviensia. Kategorien und Konzepte (t. 139). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 39-55. [MNiSW: ISSN: 0435-5865, 9 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2014): „Ernst Wiechert und sein Werk im Spiegel des autobiographischen Werkes Jahre und Zeiten. Der literarische Werdegang eines deutschen Dichters der Inneren Emigration. Vom Totenwolf (1924) über Totenwald (1939/1946) bis Missa sine nomine (1950)“, (w:) Płuciennik, Jarosław (red.): Zagadnienia Rodzajów Literackich. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 185-211 [European Reference Index for the Humanities (ERIH): ISSN: 0084-4446, 10 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2015): „Der Wald (1922) und Der Totenwolf (1924) – zwei ‚problematische‘ Romane in der ersten Schaffensperiode Ernst Wiecherts. Der Totenwolf als Auseinandersetzung mit den Mythen der Zeit“, (w:) Białek, Edward; Lisowska, Katarzyna; Pacholski, Jan (red.): Orbis Linguarum (42). Neisse Verlag/Wydawnictwo Naukowe ATUT, Dresden/Wrocław, s. 31-87 [MNiSW: ISSN: 1426-7241, 10 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2015): „Wiecherts Sprache – Versuch einer Analyse“, (w:), Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (55). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 507-520. [MNiSW: ISSN: 0208-4597. 1780, 12 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin; Buras-Marciniak, Anetta (2015): Vorwort, (w:) Buras-Marciniak, Anetta; Gołaszewski, Marcin; (red.) (2015): Südslawen und die deutschsprachige Kultur. Lodzer Arbeiten zur Kultur- und Literaturwissenschaft, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, s. 9-10.
 1. Gołaszewski, Marcin (2015): „Formen des Feuilletons bei Joseph Roth“, (w:) Schabajewa, Marina (red.): Interpretation als mentaler Sichtspiegel des Textes. Jekaterinburg, Wydawnictwo Uniwersytetu w Jekaterinburgu, s. 40-53. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2015): „Die religiöse Dimension in den Feuilletons Joseph Roths“, (w:) Schabajewa, Marina (red.): Interpretation als mentaler Sichtspiegel des Textes. Jekaterinburg, Wydawnictwo Uniwersytetu w Jekaterinburgu, s. 54-65. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin; Ligocki Dawid (2015): „Ein Schriftsteller, der politische Gegenstände in sein künstlerisches Schaffen einbeziehen will, muß an der Politik gelitten haben.“ Klaus Mann und die Politik. Mephisto – Roman einer Karriere oder Karriere eines Romans, (w:) Gołaszewski, Marcin; Sadziński, Witold (red.): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica. Konstanz und Wandel in Sprache und Literatur. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 105-130. [MNiSW: ISSN: 1427-969X, 6 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Man muß schreiben, gerade dann, wenn man nicht mehr glaubt durch das gedruckte Wort etwas bessern zu können.“ Die Feuilletons Joseph Roths im Exil., (w:): Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena; Krenzlin, Leonore (red.): Zwischen ‚Innerer Emigration‘ und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Schriftenreihe der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, s. 239-260 [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena; Krenzlin, Leonore (2016): „Vorwort: Im Reich und außerhalb. Deutschsprachige Schriftsteller in der Inneren Emigration und im Exil 1933-1945“, (w:) Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena; Krenzlin, Leonore (red.): Zwischen ‚Innerer Emigration‘ und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Schriftenreihe der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, s. 3-7 [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Das Vaterland des echten Schriftstellers ist seine Sprache. Ihm allein ist die Gnade zuteil geworden, seine Heimat mit sich zu führen.“ Die Heimat, das Eigene und das Fremde in den Feuilletons von Joseph Roth, (w:): BUDAPESZT KONFERENCJA [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Słowo wstępne”, (w:) Gołaszewski, Marcin (red.): Ernst Wiechert: Moje życie, moje czasy. Wydawnictwo Wspólnota Kulturowa Borussia. Olsztyn, s. 7-15.
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Klaus Mann – ein verzweifelter, politisch engagierter Schriftsteller im Exil. Zwischen Resignation und Engagement: Der Vulkan als biographischer Roman und zeitgeschichtliches Dokument“, (w:) Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland 2014/2015. Moskau/Bonn, Wydawnictwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, s. 89-97. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Ernst Wiecherts Charakterbild anhand von seinen eigenen Aussagen und Berichten seiner Freunde und Schüler“, (w:) Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (57). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 359-369 [MNiSW: ISSN: 0208-4597. 1780, 12 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Krieg als eines der Hauptmotive im literarischen Schaffen Ernst Wiecherts“, (w:) Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata; Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (red.): Germanistische Forschung: Bestand, Prognose, Perspektiven. Primum Verbum, Łódź, S. 69-80. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Ernst Wiecherts Werk – Dichtung und Deutung“, (w:) Białek, Edward; Huszcza, Krzysztof; Nowakowska, Katarzyna (red.): Orbis Linguarum (44). Neisse Verlag/Wydawnictwo Naukowe ATUT, Dresden/Wrocław, s. 21-30 [MNiSW: ISSN: 1426-7241, 10 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2016): „Ein verlorenes Paradies am Rande Mitteleuropas: Ernst Wiechert, seine Heimat – Ostpreußen und die ostpreußische Natur“, (w:) Földes, Csaba; Haberland, Detlef (red.): Nahe Ferne – ferne Nähe. Zentrum und Peripherie in deutschsprachiger Literatur, Kultur und Philosophie. Tübingen (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik: 9), s. 11-26. [Publikacje w innym czasopiśmie zagranicznym: 4 Punkty].
 1. Gołaszewski, Marcin (2017): „Er kann nur arbeiten – und gerade dieses erlaubt man ihm nicht […]. Die Mehrzahl findet nirgends Arbeit. Ja, sie dürfen nicht einmal Arbeit suchen.“ Joseph Roths Alltag im Exil nach seiner Privatkorrespondenz und seinen Feuilletons. Die Gastländer und sein Freundeskreis, (w:) Warakomska, Anna (red.): Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 205-241 [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2017): „Der Weg in den Abgrund und das Stadtmotiv im literarischen Schaffen Ernst Wiecherts“, (w:) Księżyk, Felicja; Jelitto-Piechulik, Gabriela (red.): Prace germanistyczne/Germanistische Werkstatt: Germanistische Herausforderungen und Forschungsperspektiven. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 191-204.
 1. Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena (2017): „Macht und Kultur unter dem Einfluss der Kulturpolitik vor und nach 1945 am Beispiel des literarischen Werkes von Ernst Wiechert“, (w:) Haberland, Detlef (red): Ӓsthetik und Ideologie 1945. Wandlung oder Kontinuität poetologischer Paradigmen deutschsprachiger Schriftsteller. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Band 67, s. 77-87. [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2017): „Klaus Mann im Schatten seines Vaters”, (w:) Stolarczyk-Gembiak, Anna; Woźnicka, Marta (red.): Annäherungen 2: Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft. PWSZ, Konin 2017, s. 67-74 [Autorstwo rozdziału w monografii naukowej: 5 Punktów].
 1. Clemens August Graf von Galen. In: Pittrof, Thomas (red.) (2017): Handbuch des literarischen Katholizismus im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, Boston, s. – przyjęte do druku.
 2. Gołaszewski, Marcin (2018): Die tödliche Wunde bei Klaus Mann, (w:) Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde (61). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 543-554 [MNiSW: ISSN: 0208-4597. 1780, 12 Punktów].
 3. Gołaszewski, Marcin (2018): „Das Vaterland des echten Schriftstellers ist seine Sprache. Ihm allein ist die Gnade zuteil geworden, seine Heimat mit sich zu führen.“ Die Heimat, das Eigene und das Fremde in den Feuilletons von Joseph Roth, (w:) Gołaszewski, Marcin; Leonore, Krenzlin; Wilk, Anna (red.) (2018): Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke. Quintus Verlag, s. 257-272.

 

Recenzje i komentarze

 1. Smól, Joanna (red.) (2011): Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Obraz kobiety w języku i literaturze. Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań, 483 S. [Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Halina Zgółkowa, dr Marcin Gołaszewski].
 1. Gołaszewski, Marcin; Weber, Christiane (2015): Lützeler, Paul Michael: Transatlantische Germanistik. Kontakt, Transfer, Dialogik. Walter de Gruyter Verlag, Berlin 2014, 295 s, (w:) Płuciennik, Jarosław (red.): Zagadnienia Rodzajów Literackich. Problems of Literary Genres Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 131-133 [MNiSW: ISSN: 0084-4446, 14 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin; Weber, Christiane (2015): Bialik, Włodzimierz; Karolak, Czesław; Wojtczak, Maria (red.): Ungeduld der Erkenntnis. Eine klischeewidrige Festschrift für Hubert Orłowski. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, 336 s., (w:) Thunecke, Jörg (red.): Newsletter der Internationalen Lion-Feuchtwanger-Gesellschaft (Vol. 18). Los Angeles: University of Southern California Libraries for the International Feuchtwanger Society, s. 20-25.
 1. Gołaszewski, Marcin (2014): Innere Emigration versus Exilliteratur? Aktuelle Forschungslage zur (Widerstands-)literatur intra et extra muros. Tagungsbericht: Internationale Konferenz: Innere Emigration versus Exilliteratur: ‚Intra et extra muros‘ (26.-28.9.2014, Poznań), (w:) Studia Germanica Posnaniensia (35), S. 116-118. [MNiSW: ISSN: 0137-2467, 7 Punktów].
 1. Gołaszewski, Marcin (2015): Aktuelle Forschungen über die Literatur der Inneren Emigration und des Exils. Bericht über die Internationale Konferenz: Innere Emigration versus Exilliteratur. Intra et extra muros. -28.9.2014, Poznań, (w:) Białek, Edward; Lisowska, Katarzyna; Pacholski, Jan (red.): Orbis Linguarum (42). Neisse Verlag/Wydawnictwo Naukowe ATUT, Dresden/Wrocław, s. 235-245. [MNiSW: ISSN: 1426-7241, 10 Punktów].
 2. Gołaszewski, Marcin; Kardach, Magdalena; Krenzlin, Leonore (red.) (2016): Zwischen ‚Innerer Emigration‘ und Exil. Deutschsprachige Schriftsteller 1933-1945. Schriftenreihe der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft. Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 338 S.
 3. Recenzja: Orłowski, Hubert (2017): [w:] Jackowska, Natalia (red.): Przegląd Zachodni, nr 1, 2017, s. 241-242.
 4. Recenzja: Ubbens, Wilbert (2017): [w:] Quelle: Informationsmittel (IfB): digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft. URL: http://informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=8364

Publikacje popularnonaukowe

 1. Gołaszewski, Marcin (2012): „Ernst Wiechert – przedstawiciel literatury chrześcijańskiej Emigracji Wewnętrznej w opozycji wobec narodowego socjalizmu w świetle korespondencji prywatnej oraz pamiętników, (w:) Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/194.
 1. Gołaszewski, Marcin; Lubnauer, Katarzyna (2017): Prawo do oporu. (w:): Nasze Czasopismo, Nr 2/Luty/2017, s. 3-5.
 1. Gołaszewski, Marcin (2017): Reforma czy deforma szkolnictwa wyższego? (w:) Nasze Czasopismo, Nr 4/Kwiecień/2017, s. 9-10.
 1. Gołaszewski, Marcin; Raczkowski, Damian (2017): Dobre relacje z Niemcami polską racją stanu. (w:) Nasze Czasopismo, Nr 5/Maj/2017, s. 14-16.
 1. Gołaszewski, Marcin; Lubnauer, Katarzyna (2017): O propozycjach zmian w szkolnictwie wyższym. (w:) Nasze Czasopismo, Nr 10/Październik/2017, s. 6-9.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

1.11.2013 – 31.10.2016 – Realizator projektu habilitacyjnego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki (NCN) FUGA 2 jako adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nr projektu: DEC-2013/08/S/HS2/00224. Budżet: 468.000 PLN

Zakończone projekty naukowe

15.12. – 18.12.2014 – Kierownik wspólnego projektu studenckiego Fundacji im. Erwina Steina, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego: Das jüdische Berlin eins und heute. Auf den Spuren der jüdischen Geschichte in der Hauptstadt Berlin. Nr projektu: 10540472. Budżet: 5.500 EUR

Informacja na stronie IFG UAM:

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/komunikaty-mainmenu-117/2538-wyjazd-edukacyjny-studentow-uam-w-poznaniu-i-uniwersytetu-w-lodzi-do-berlina

Materiał zdjęciowy: http://ifguam-galeria.home.amu.edu.pl/thumbnails.php?album=44

7.2014 – 6.2016 – Projekt Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł: Tłumaczenie utworu autobiograficznego Ernsta Wiecherta „Jahre und Zeiten” wraz z komentarzem naukowym. Kierownik projektu. Nr projektu: 00241/2014/JC. Budżet: 30.380 PLN

16.05. – 17.05.2014 – Projekt Austriackiego Forum Kultury, Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich oraz Urzędu Miasta Łodzi. Tytuł: Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna. Organizacja międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Lieratury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) wraz z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Eberhardt Karl Tübingen i Instytutem Slawistyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Kierownik projektu. Nr projektu: 76/03/2014. Budżet: 20.000 PLN

1.11.2013 – 31.10.2016 – Realizator projektu habilitacyjnego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki (NCN) FUGA 2 jako adiunkt w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nr projektu: DEC-2013/08/S/HS2/00224. Budżet: 468.000 PLN

1.10.2013 – 30.09.2015 – Projekt MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania, razem z prof. dr hab. Paulem Michaelem Lützelerem (Rosa May Distinguished University Professor in the Humanities na Washington University w St. Louis.). Nr projektu: 130/U/SKILLS/2013

15.03. – 31.12.2013 – Realizator projektu habilitacyjnego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr projektu: 3858/E-345/M/2013. Budżet: 13.722 PLN

1.10.2013 – 30.09.2014 – Wnioskodawca w ramach wspólnego projektu Fundacji im. Erwina Steina, Niemieckiej Centrali Wymiany AkademickiejUniwersytetu Łódzkiego w ramach programu: Johann Gottfried Herder. Sfinansowanie profesury gościnnej dla Prof. dr hab. Joachima Kuropki (Universität Vechta) na pobyt na Uniwersytecie Łódzkim oraz rozwój współpracy i finalizacji projektu habilitacyjnego. Nr projektu: 25/2/2013MG/JK. Budżet: 4.200 EUR, 9.600 EUR, 13.000 PLN (Łącznie: 17.000 EUR)

16.05. – 20.05.2013 – Realizator projektu Uniwersytetu Łódzkiego otraz Fundacji im. Erwina Steina. Tytuł: Berlin-Dresden-Leipzig: Stadtbild im Wandel nach 1989. Wycieczka naukowa studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Nr projektu: L.Dz.Kw./491/2001. Budżet: 3.580 EUR

17.12.2012 – 21.12.2012 – Realizator projektu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacji im. Erwina Steina. Tytuł: Berlin – eine Weltmetropole. Die Rolle der Hauptstadt der BRD in der Weltgeschichte Wycieczka naukowa studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego do Berlina. Nr projektu: L.Dz.Kw./740/2001. Budżet: 4.280 EUR

1.05.2012 – 30.04.2013 – Projekt MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Rozwój umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania, razem z prof. dr hab. Joachimem Kuropką (Grupa Badawcza zajmująca się problematyką ruchu oporu oraz kwestią katolicyzmu w Instytucie Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa – Arbeitsstelle Katholizismus- und Widerstandsforschung Uniwersytet Vechta). Nr projektu: 120/U/SKILLS/2012

19.12.2011 – 23.12.2011 – Realizator wspólnego projektu Fundacji im. Erwina Steina oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł:: Berlin früher und heute. Eine Metropole im Wandel. Wycieczka naukowa studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego do Berlina. Nr projektu: 10540350 oraz L.Dz.Kw./459/2001. Budżet: 4.700 EUR

29.09. – 2.10.2011 – Projekt Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tytuł: Miasta i maszyny: technika-migracja-awangarda. Organizacja międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Lieratury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) wraz z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Duisburg-Essen. Kierownik projektu. Nr projektu: 14009/11/IF. Budżet: 20.850 PLN

1.08.2010 – 31.07.2011 – Projekt badawczy finansowany przez fundację Fritza Thyssena (Fritz-Thyssen-Stiftung). Tytuł: Ernst Wiechert – Gertrud von le Fort: Christen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus? Projekt realizowany wspólnie z prof. dr. Saschą Feuchertem – Kierownikiem Grupy Badawczej nad Holokaustem na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Gießen. Nr projektu: AZ. 40.10.0.030. Budżet: 25.000 EUR

27.09. – 11.10.2010 – Współodpowiedzialny przy realizacji projektu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Tytuł: Różnorodność na małej przestrzeni. Hetergeniczność w literaturze i kulturze Europy Środkowej na przykładzie Wilna – Organizacja pobytu studentów i wykładowców Uniwersytetu Justusa Liebiga z Gießen (RFN) oraz z Uniwersytetu Kaunas (Litwa) na Uniwersytecie Łódzkim. Nr projektu: DE-2009-ERA/MOBIP-ZuV-29801-1-18. Budżet: 29.000 EUR

14.06. – 25.06.2009 – Realizator projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Tytuł: Brücke an der Grenze (Most na granicy): Bilateralne spotkanie studentów uniwersytetów partnerskich: Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen. Nr projektu: 45/LDZ/GI/2009 oraz D709. Budżet: 9.337 EUR

14.02. – 24.02.2009 – Realizator projektu Fundacji im. Erwina Steina. Tytuł:  Uzyskanie certyfikatów znajomości języka polskiego jako obcego przez studentów Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen na partnerskim Uniwersytecie Łódzkim w ramach zagwarantowania wysokiej jakości kształcenia. Nr projektu: 10540171. Budżet: 6.000 EUR

14.04. – 25.04.2008 – Realizator projektu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Tytuł: Praktyka pedagogiczna studentów Uniwersytetu Łódzkiego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen. Nr projektu: 63100143. Budżet: 6.200 EUR

2.10.2018 – Kierownik wspólnego projektu Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta (IEWG) i IFG UŁ: Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Widerstandspotentiale und Wirkungschancen ihrer Werke. Nr projektu: ZMV 2 – 2518DK0517. Budżet: 4.117 EUR

Konferencje
 1. Organizacja konferencji naukowych

9.06.2011 –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kobieta w XXI wieku. Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA. Członek Komitetu Naukowego

29.09. – 2.10.2011 – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Miasta i maszyny: technika-migracja-awangarda. Organizator: Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (UŁ); Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych (UŁ); Instytut Historii (UŁ) oraz Instytut Germanistyki Uniwersytetu Duisburg-Essen. Członek Komitetu Organizacyjnego: Sekretarz

20.10.2011 – 2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja (Poznań) z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców. Referat: Die Problematik der Inneren Emigration im Werk Ernst Wiecherts – Voraussetzungen zum Verständnis der Position des Dichters im Dritten Reich. Członek Komitetu Naukowego

15.03.2012 – 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo współczesnego świata: wyzwania i zagrożenia (Poznań). Organizator: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA i Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Członek Komitetu Naukowego

25.10.2012 – 3. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja (Poznań) z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców. Członek Komitetu Naukowego

9.04.2013 – Konferencja/Spotkanie eksperckie z prof. dr Joachimem Kuropką (Universität Vechta): Rozwój indywidualnej kariery naukowej, mobilność naukowców oraz mentoring w nauce. Organizator: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Kierownik Komitetu Organizacyjnego

24.10.2013 – 4. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja (Poznań) z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców. Członek Komitetu Naukowego

16.05. – 17.05.2014 – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna. Organizator: Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (UŁ); Katedra Slawistyki Południowej (UŁ); Instytut Slawistyki Uniwersytetu Eberhardt Karl Tübingen; Instytut Slawistyki Uniwersytetu Humboldta. Kierownik Komitetu Naukowego

26.09 – 28.09.2014 – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: ‘Intra et extra muros’. Innere Emigration versus Exilliteratur. Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UAM; Katerdra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii (UŁ); Międzynarodowe Towarzystwo im. Ernsta Wiecherta; Instytut Germanistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen; Instytut Historyczny na Uniwersytecie Vechta; Instytut Humanistyczny na Uniwersytecie Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Kierownik Komitetu Naukowego

 

 1. Udział w konferencjach miedzynarodowych w kraju

4.05. – 6.05.2010 – 3. Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa (Częstochowa) z cyklu: Człowiek – Wiara – Kultura. Temat: W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa – między wiarą a polityką. Referat: Posługa duszpasterska w okresie próby. Kardynał Michael von Faulhaber a narodowy socjalizm

21.10.2010 – 1. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja (Poznań) z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców. Referat: Postawa konserwatywnych kręgów katolickich oraz Kościoła Katolickiego wobec narodowego socjalizmu na przykładzie sylwetki Clemensa Augusta Grafa von Galena

10.03.2011 – 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo współczesnego świata: wyzwania i zagrożenia (Poznań). Organizator: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA i Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Referat: Die Schriftsteller und Dichter der Inneren Emigration im Ringen um humanistische Werte. Analyse der Novelle Ernst Wiecherts “Der weiße Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit”

12.05.2011 – Kolokwium naukowe z okazji 60. urodzin Pani Prof. Marii Katarzyny Lasatowicz oraz dwudziestolecia istnienia Instytutu na Uniwersytecie Opolskim: Im Echo der Worte. Im Spiegel der Sprache. Regionen im Wandel gestern und heute. Artykuł do tomu: Predigt als Redegattung. Definition politischer Predigt

20.10.2011 – 2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja (Poznań) z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców. Referat: Die Problematik der Inneren Emigration im Werk Ernst Wiecherts – Voraussetzungen zum Verständnis der Position des Dichters im Dritten Reich

8.05. – 9.05.2012 – 5. Międzynarodowa Konferencja Młodej Kadry Uczelnianej na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł: Warsztaty Germanistyczne. Gegenwärtige Forschungsrichtungen in den sprach-, literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskursen von Nachwuchswissenschaftlern. Referat: Das einfache Leben Ernst Wiecherts – das letzte Werk des Dichters vor seinem Rückzug in die Innere Emigration

26.09. – 28.09.2014 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ‘Intra et extra muros’. Innere Emigration versus Exilliteratur. Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: Die Feuilletons Joseph Roths in den Jahren 1933-1939 im Exil

URL: http://amu.edu.pl/content/konferencja-innere-emigration-versus-exilliteratur-intra-et-extra-muros

19.10.2016 – Międzynarodowa Konferencja w Kielcach: Roboedukacja sposobem na rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. Referat: Internationale Erfahrung im Freiwilligen Dienst als Ausgangspunkt zur Herausbildung der Eigenkreativität der Jugendlichen

17.11.-19.11.2017 – Międzynarodowa Konferencja: Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und ihre Wirkungschancen. Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UŁ. Referat: „Das Vaterland des echten Schriftstellers ist seine Sprache. Ihm allein ist die Gnade zuteil geworden, seine Heimat mit sich zu führen.“ Die Heimat, das Eigene und das Fremde in den Feuilletons von Joseph Roth

5.05. – 8.05.2016 – Europawoche Westfälisches Forum für Bildung und Kultur: Zwischen gestern und morgen. Wo steht Europa – heute? Referat: Literatur – Der Spiegel des europäischen Einigungsprozesses

22.3 – 23.3.2018 – 7. Międzynarodowa Konferencja Młodej Kadry Uczelnianej na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł: Warsztaty Germanistyczne. Referat: „Jedesmal stirbt ein Stück von mir mit; jedesmal fühle ich mich selbst um einen Grad bereiter. Nach so vielen Abschieden wird der eigene leicht.“ Die Flucht vor dem Leben. Klaus Manns Drogenabhängigkeit und Todessehnsucht als Lebensmotiv

17.11.-19.11.2017 – Konferencja: Schriftsteller in Exil und Innerer Emigration. Literarische Widerstandspotentiale und ihre Wirkungschancen. Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UŁ. Referat: „Das Vaterland des echten Schriftstellers ist seine Sprache. Ihm allein ist die Gnade zuteil geworden, seine Heimat mit sich zu führen.“ Die Heimat, das Eigene und das Fremde in den Feuilletons von Joseph Roth

Artykuł: Beutner, Bärbel: „Schriftsteller in Exil und innerer Emigration”. Internationaler Germanistenkongress an der Universität Lodz. [w:] Deutscher Ostdienst 06/2017, s. 17-19.

Artykuł: Beutner, Bärbel: „Die Heimat, die man verloren hat, erschreiben“. [w:] Kulturpolitische Korrespondenz (1389) v. 25.022018, s. 8-11.

 

RECEPCJA KONFERENCJI:

Artykuł: Pomiędzy literaturą a dyktaturą. [w:] Polska Głos Wielkopolski z 26.09.2014, s. 9.

Artykuł: Beutner, Bärbel: Innere Emigration versus Exilliteratur. [w:] Mitteilungen der Internationalen Ernst-Wiechert-Gesellschaft, Nr. 15/2014, s. 16-24.

Artykuł: Beutner, Bärbel: Schreiben, um das „Menschengesicht“ zu wahren. Germanistikkongress zu Innerer Emigration und Exil in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. [w:] Kulturpolitische Korrespondenz. Literatur und Kunst (1351) v. 25. Dezember 2014, s. 23-25.

Artykuł: Beutner, Bärbel: „Innere Emigration versus Exilliteratur”. Wissenschaftler aus sechs Nationen trafen sich zur Tagung in Posen. [w:] Deutscher Ostdienst 06/2014, s. 31-32

25.09. – 26.09.2015 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Języki i kultury pamięci. Organizator: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Joseph Roths Alltag im Exil nach seiner Privatkorrespondenz und seinen Feuilletons

16.11. – 17.11.2015 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zbliżenia: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo. Organizator: Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Referat: Klaus Mann im Schatten seines Vaters

12.05. – 13.05.2016 – 6. Międzynarodowa Konferencja Młodej Kadry Uczelnianej na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł: Warsztaty Germanistyczne. Referat: Der Weg in den Abgrund und das Stadtmotiv im literarischen Schaffen Ernst Wiecherts

 1. Udział w konferencjach międzynarodowych zagranicą

28.08. – 31.08.2010 – Obrady Towarzystwa im. Gertrud von le Fort (Gertrud-von-le-Fort-Gesellschaft) w Vallendar. Referat: „Unser Weg durch die Nacht“ von Gertrud von le Fort als Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aus christlicher Perspektive

15.09.2010 – Fundacja im. Adama von Trott zu Solz (Adam-von-Trott-zu-Solz-Verein) w  Imshausen/Bebra. Prezentacja książki doktorskiej: Clemens August Graf von Galen: Ein politischer Prediger im Nationalsozialismus. Analysen der Predigten und Hirtenbriefe

Recepcja:

Artykuł: Ute Janßen: Selig, aber nicht perfekt. Imshäuser Gespräch: Über Kardinal Galen und den Widerstand [w:] Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, nr. 79 z  4.04.2011, dodatek lokalny: Rotenburg-Bebra, s. 6

Strona fundacji: http://www.stiftung-adam-von-trott.de/news_2011/2011_03_25.php

17.09. – 20.09.2010 – Obrady Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta (Internationale-Ernst-Wiechert-Gesellschaft) w Heiligkreuztal (Badenia Wirtembergia). Referat: Clemens August Graf von Galen – Michael von Faulhaber – Ernst Wiechert als Zeitzeugen des Nationalsozialismus im Spiegel ihrer Texte

25.03.2011 – Obrady Fundacji im. Adama-von-Trott-zu-Solz (Adam-von-Trott-zu-Solz-Stiftung) w ramach Imshäuser Gespräche w Imshausen/Bebra. Prezentacja książki doktorskiej oraz projektu habilitacyjnego: Schriftsteller und Dichter der Inneren Emigration im Widerstand gegen den Nationalsozialismus

17.06. – 19.06.2011 – 11. Naukowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta (Internationale-Ernst-Wiechert-Gesellschaft) w Mülheim/Ruhr. Referat: Ernst Wiecherts Weg in die Innere Emigration seit der zweiten Münchner Rede von 1935 bis zur Entstehung der Novelle Der weiße Büffel oder Von der großen Gerechtigkeit

Artykuły: Haensel, Joachim: Ernst-Wiechert-Brief (11), Sommer 2011, S. 3.

Beutner, Bärbel: Was durch dein Herz je gegangen. Dem folgt die Internationale-Ernst-Wiechert-Gesellschaft auf ihrer 11. Wissenschaftlichen Tagung. Beitrag vom 25.7.2011: http://www.ostdeutscher-kulturrat.de/topics/literatur-und-kunst-50.php

29.06. – 1.07.2012 – Kolokwium naukowe dla doktorantów i habilitantów w ośrodku szkoleniowym Fundacji Konrada Adenauera w Schloss Wendgräben. Organizatorzy: Prof. dr Joachim Kuropka, Prof. dr Hermann von Laer (Universität Vechta) i Fundacja Konrada Adenauera. Referat: Schriftsteller und Dichter der Inneren Emigration im Widerstand gegen den Nationalsozialismus

21.06. – 23.06.2013 – Kolokwium naukowe dla doktorantów i habilitantów w ośrodku szkoleniowym Fundacji Konrada Adenauera w Schloss Wendgräben. Organizatorzy: Prof. dr Joachim Kuropka, Prof. dr Hermann von Laer (Universität Vechta) i Fundacja Konrada Adenauera. Referat: Innere Emigration als Phänomen in der deutschen Literaturwissenschaft

28.06 – 30.06.2013 – 12. Konferencja Naukowa Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta (Internationale-Ernst-Wiechert-Gesellschaft) w Mülheim/Ruhr. Referat: Voraussetzungen zum Verständnis der Position des Dichters im Dritten Reich anhand seiner Werke aus den 20er Jahren (der Gedanke des Völkischen)

10.04 – 12.04.2014 – 4. Kongres Mitteleuropäischer Germanistenverein na Universität Erfurt: Zentren und Peripherien – Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Referat: Ernst Wiechert und sein verlorenes Paradies. Ostpreußen und die ostpreußische Natur als Schlüssel zum Verständnis der Werke des Dichters

20.06. – 22.06.2014 – Kolokwium naukowe dla doktorantów i habilitantów w Centrum Konferencyjnym Katholische Akademie Stapelfeld. Organizatorzy: Prof. dr Joachim Kuropka, Prof. dr Hermann von Laer (Universität Vechta) i Fundacja Konrada Adenauera. Referat: Die Feuilletons Joseph Roths in den Jahren 1933-1939 im Exil unter dem Aspekt der historischen Dimension

28.05. – 30.5.2015 – Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Węgierskich Germanistów oraz Károli Gáspár Uniwersytetu w Budapeszcie: Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa. Referat: Die Heimat, das Fremde und das Eigene in den Feuilletons von Joseph Roth

26.06. – 28.06.2015 – 12. Konferencja Naukowa Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta w Mülheim/Ruhr. Referat: Die Sprache Ernst Wiecherts – Versuch einer Analyse

4.09. – 6.09.2015 – Konferencja Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften (ALG) w Münster. Reprezentacja Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa im. Ernsta Wiecherta (IEWG)

Stypendia i staże

1.07. – 31.09.2018 – stypendium fundacji Fritza Thyssena (Fritz-Thyssen-Stiftung). Tytuł: Vom konservativen Schriftsteller zum Inneren Emigranten. Ernst Wiechert – Eine Fallstudie. Nr projektu: Az. 50.18.0.010Sl. Budżet: 7.665 EUR

1.10.2014 – 30.09.2017 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Nr projektu: 117/STYP/9/2014. Budżet: 177.840 PLN

URL: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_10/58c1e5d138c26061fc3e765f9381efe6.pdf

16.06.2014 – 30.06.2014 – stypendium Polskiej Misji Historycznej na Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w Würzburgu. Budżet: 1.000 EUR

URL: http://historicus.umk.pl/pmh/strona/index.php?page=stypendysci-i-goscie-polskiej-misji-historycznej&hl=pl_PL

30.08. – 7.09.2013 – stypendium DAAD na udział w XXIV. Letniej Akademii Instytutu Gustava Stresemanna w Bonn/Luksemburgu/Brukseli: Europa – quo vadis? Budżet: 1.000 EUR

URL: http://www.gsi-summerschool.info/home.html

6.02. – 13.02.2012 – stypendium Justus-Liebig-Universität Gießen w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i JLU-Gießen. Budżet: 700 EUR

1.10.2011 – 30.09.2014 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Nr projektu: 627/E-345/STYP/6/2011. Budżet: 137.880 PLN

URL: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/aa893c40c35e19d05595bca04fd2f454.pdf

1.01. – 29.02.2012 – stypendium KWERENDA Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na prowadzenie specjalistycznej kwerendy archiwalnej w Königliches Museum der Stadt Königsberg w Duisburgu oraz w Literaturarchiv Marbach am Neckar (RFN). Nr projektu: KW3/2011. Budżet: 21.000 PLN

URL: http://www.fnp.org.pl/laureaci-kwerenda-2011/

8.10. – 15.10.2011 – stypendium Justus-Liebig-Universität Gießen w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i JLU-Gießen. Budżet: 700 EUR

1.04.2011 – 31.03.2012 – stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców. Nr projektu: 40.2011. Budżet: 28.000 PLN

URL: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2011/

1.11. – 1.12.2006 – stypendium Justus-Liebig-Universität-Gießen w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i JLU-Gießen. Budżet: 700 EUR

6.08. – 26.08.2006 –  stypendium Universität Regensburg dla młodej kadry naukowej: „Migration“ – Deutsche im Ausland – Ausländer in Deutschland

1.11. – 1.12.2005 – stypendium DAAD w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen. Budżet: 700 EUR

1.11. – 1.12.2004 – stypendium Justus-Liebig-Universität-Gießen w ramach bilateralnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim i JLU-Gießen. Budżet: 700 EUR

1.04. – 25.09.2003 – Stypendium Socrates-Erasmus na JLU w Gießen

1.10.2001 – 28.02.2002 – Stypendium DAAD na semestralny pobyt badawczy na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie. Nr decyzji: 323-00-vl. Budżet: 3.500 EUR

Członkostwo w organizacjach

Członek Zarządu (doradca naukowy): Międzynarodowe Towarzystwo im. Ernsta Wiecherta (Internationale Ernst-Wiechert-Gesellschaft – IEWG)

Towarzystwo im. Gertrud von le Fort (Gertrud-von-le-Fort-Gesellschaft)

Fundacja im. Adama von Trott zu Solz (Adam-von-Trott-zu-Solz-Stiftung)

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

Członek Założyciel Stowarzyszenia „Mosty Europy“