Kontakt
📧 krzysztof.sakowski@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.97

Curriculum Vitae

1999-2002 – Studia licencjackie – filologia germańska (WSHE)

2002-2004 – Zaoczne uzupełniająca studia magisterskie – Germanistyka (UŁ)

2004-2009 – Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŁ

2010 –  promocja doktorska na Uniwersytecie Łódzkim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem porf. dr hab. Zenona Weigta: „Modifizierte Phraseologismen in Schlagzeilen am Beispiel der Zeitung „Die Welt“ – eine pragmatisch orientierte Analyse”

2011-2015 – adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ (od 2005), w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego

Od 2016 – adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6929-214X

PBN ID: 3938118

Zainteresowania badawcze

 • metafora konceptualna;
 • językoznawstwo kognitywne;
 • przekład ustny;
 • dydaktyka języków specjalistycznych;

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Wprowadzenie do języków specjalistycznych;
 • Język IT;
 • Wirtschaftsdeutsch;
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego.

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

zastępca dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej (od 1.10.2016)

Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Plęs, Łukasz/Sakowski, Krzysztof (2016): Nowe Media w języku, literaturze i kulturze, WUŁ, Łódź.

Sakowski, Krzysztof (2017): Modifizierte Phraseologismen in Schlagzeilen am Beispiel  der Zeitung „Die Welt“ – eine pragmatisch und kognitiv orientierte Analyse. Łódź, Primum Verbum.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Adam Niewiadomski, Bartosz Rybusiński, Krzysztof Sakowski, Rafał Grzybowski (2005): Zastosowanie wielowartościowych relacji podobieństwa w automatycznym sprawdzaniu testów gramatycznych. W: Akademia on-line. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Krzysztof Sakowski (2005): Zum Gebrauch der Funktionsverbgefüge in den Fachtexten der Wirtschaftssprache am Beispiel der Wirtschaftsbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Filologia Germańska, Piła.

Krzysztof Sakowski (2006): Łamanie poprawności związków frazeologicznych w tytułach artykułów prasowych jako nośnik emocji. W: Wyrażanie emocji. Łódź

Krzysztof Sakowski (2007): Symbolische Bilder in der Phraseologie des Deutschen W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Filologia Germańska, Piła.

Krzysztof Sakowski (2007): Modifizierte Phraseme im deutschen SprachsystemW: Ausgewählte Probleme der gegenwärtigen Germanistik, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.

Krzysztof Sakowski (2008): Phraseologische Wendungen in Schlagzeilen. W: Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60 Geburtstag, Łódź.

Krzysztof Sakowski (2010): Zum Status der Modifikationen in verschiedenen Bereichen des phraseologischen Vokabulars. W: Die dutsche Spracheim Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchungen. Wyd. Zenon Weigt.

Krzysztof Sakowski  (2010): Optimierung des Lernprozesses für Phraseologie im DaF-Unterricht. W: Felder der Sprache, Felder der Forschung. Wyd: Makowski/Michoń/Kaczmarek.

Krzysztof Sakowski (2011): Konzeptuelle Metapher in den Autofachzeitschriften.W: Witold Sadziński (Wyd.) Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica, Łódź, Piktor.

Krzysztof Sakowski (2011): Metapher im Translationsprozess (Metafora w procesie tłumaczeniowym). W: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny WSHE, Łódź, Piktor.

Krzysztof Sakowski (2012): Automobile Spitznamen als Beispiel für Emotivität und Metaphorizität in den sekundären Nominationsprozessen. W: Witold Sadziński (Wyd.) Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica, Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Sakowski, Krzysztof (2012): Im Dreieck kulturbedingter Unterschiede. W: Baur/Eichner/Kalina/Meyer, Tagungsband der 2. Internationalen Fachkonferenz des BDÜ – Übersetzen in die Zukunft, BDÜ Fachverlag

Sakowski, Krzysztof (2012):  Polnisches DaF-Abitur und Sprachenzertifikate des Goethe-Instituts und ÖSD auf Niveaus A2 und B2 ? Versuch eines kritischen Vergleichs. W: Michoń/Makowski/Kaczmarek Felder der Sprache, Felder der Forschung ? 2. Konferenzband, Łódź, Primum Verbum.

Sakowski, Krzysztof (2013): Übersetzungen von Phraseologismen in der AutomobilfachpresseW: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara/Thelen, Marcel, Translation and Meaning. Part 10. Maastricht.

Krzysztof Sakowski (2013): Zwischen Pragmatik und Kognition – Überlegungen zur automatisierten (Re)produktion von konzeptuellen Metaphern. W: Witold Sadziński (Wyd.) Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica, Łódź.

Sakowski, Krzysztof (2013): Übersetzungen von Phraseologismen in der Automobilfachpresse. W: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara/Thelen (eds), Marcel, Translation and Meaning. Part 10. Maastricht.

Krzysztof Sakowski (2013): Zwischen Pragmatik und Kognition – Überlegungen zur automatisierten (Re)produktion von konzeptuellen Metaphern. W: Witold Sadziński (ed) Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica 9, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sakowski, Krzysztof (2014): Zur dynamik der Sprache aus linguistischer und neurokognitiver Perspektive. W: Sadziński, Witold (ed): Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica 10. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sakowski, Krzysztof (2014): Das andere Denken beibringen – kognitive Sprachmodelle im Dienste der Fremdsprachendidaktik. W: Kaczmarek, Dorota/Makowski, Jacek/Michoń, Marcin (eds), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Tom I. Łódź.

Sakowski, Krzysztof (2014): Einige Überlegungen zum Einsatz der konzeptuellen Metapherntheorie im DaF-Bereich. W: Dorota Kaczmarek/Makowski, Jacek/Michoń, Marcin (eds) /Texte im Wandel. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sakowski, Krzysztof (2016): Wann kann Stalin zu Einstein werden? Deonymisierte Eigennamen in audiovisueller Übersetzung. W: w: Łukasz Bogucki, Lewandowska-Tomaszczyk, B. (eds),  Lodz Studies in Language vol. 35, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sakowski, Krzysztof (2016): Zum Wesen des sprachlichen Zeichens in Bezug auf ihre Metaphorizität. Versuch eines kritischen Kommentars zur traditionellen und kognitiven Sichtweise W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (eds), Germanistische Forschung Bestand, Prognose Perspektiven, Łódź, Primum Verbum.

Sakowski, Krzysztof (2016): Das Projekt des mehrsprachigen Glossars als Träger multidimensionaler Entwicklungsstrategien im Hochschulbereich. W: Stawikowska-Marcinkowska (ed), Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen. Łódź, Primum Verbum.

Kozłowska, Joanna /Sakowski, Krzysztof (2016): Grundlagen des Rechts für künftige Übersetzer – Postulat eines eigenständigen Seminars für Philologen am Beispiel der Germanistik. W: Stawikowska-Marcinkowska (ed), Fachsprachen – Ausbildung – Karrierechancen. Łódź, Primum Verbum.

Sakowski, Krzysztof (2016): Fremdes oder Eigenes in der Satzstruktur? – Zu einigen kognitiven Aspekten der Verbalklammer im Deutschen. W: Sadziński, Witold (ed): Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Germanica, 2016, Numer 12, S. 37-48, Łodź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sakowski, Krzysztof (2018): Zajęcia projektowe jako walidacja kompetencji zdobytych w trakcie studiów neofilologicznych drugiego stopnia. W: Grzeszczakowska-Pawlikowska, Beata/Stawikowska-Marcinkowska, Agnieszka (eds), Języki specjalistyczne 2 – Edukacja – Perspektywy – Kariera. Łódź, Primum Verbum.

Sakowski, Krzysztof (2020): Die Grenzen der Phraseologie – Zum Status von Einwortidiomen und Onymen aus der Perspektive der kognitiven Linguistik. W: Gondek, Anna/Jurasz, Alina/Staniewski Przemysław/Szczęk Joanna (eds), Deutsche Phraseologie im Kontakt und im Kontrast I. Beiträge der 2. internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie in Wrocław/Polen, 23.-25. Mai 2019. Verlag Dr. Kovac

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Konzeptuelle Metapherntheorie in der Fremdsprachendidaktik

Konferencje

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyrażanie Emocji” zorganizowanej w dniach 19-20.04.2005 przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Wygłoszenie referatu: Łamanie poprawności związków frazeologicznych w tytułach artykułów prasowych jako nośnik emocji.

Udział w konferencji ?Neue Perspektiven in der deutschen Sprache und in der Fremdsprachendidaktik am Anfang des XXI. Jahrhunderts? zorganizowanej w dniach 13-14 Października 2005 przez WSB Piła, Katedrę Filologii Germańskiej.

Tytuł referatu: Symbolische Bilder in der Phraseologie des Deutschen.

Udział w III ogólnopolska konferencji doktorantów w zakresie językoznawstwa germańskiego „Lingwistyczne spotkania doktorantów” zorganizowanej w dniu 30.05.2009 w Łodzi. Temat referatu: Zum Status der Modifikationen in verschiedenen Bereichen des phraseologischen Vokabulars.

Udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung? Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej 24.-26.06.2010 przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Wygłoszenie referatu: Phraseologie in der Fremdsprachendidaktik

Udział w Duo Colloquium ? Translation and Meaning ? zorganizowanym przez Wydział Filologiczny UŁ i Department of Translation and Interpreting of the Maastricht School of International Communication of Hogeschool Zuyd, 17.09. -19.09.2010. Wygłoszenie referatu: Übersetzungen vonPhraseologismen in der Automobilfachpresse.

Udział w konferencji naukowej  Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. zorganizowanej w dniach 11-12.05.2012 przez Instytut Filologii Polskiej i Katedrę Filologii Angielskiej  UWM  w Olsztynie. Tytuł referatu: Metafory konceptualne w kontekście kulturowym i międzykulturowym w języku młodzieżowym i potocznym

Udział w konferencji naukowej  „Felder der Sprache – Felder der Forschung? Lodzer Germanistikbeiträge, zorganizowanej 31.05 ? 02.06.2012 przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł referatu:  Polnisches DaF-Abitur und Sprachenzertifikate des Goethe-Instituts und ÖSD auf Niveaus A2 und B2 ? Versuch eines kritischen Vergleichs.

Udział w konferencji branżowej z zakresu tranlatologii  Übersetzen in die Zukunft ? BDÜ-Konferenz 2012zorganizowanej  przez BDÜ (Niemieckie Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Niemieckiego) w dniach 28-30.09.2012 w Berlinie. Tytuł referatu:   Im Dreieck kulturbedingter Unterschiede.Metaphorisierung der Nominationsprozesse bei termini technici.

Udział w ogólnopolskiej konferncji naukowo-dydaktycznej: Felder der Sprache – Felder der Forschung Lodzer Germanistikbeiträge 2014 III zorganizowanej 12 – 14.06.2014 przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł referatu: Das andere Denken beibringen – kognitive Sprachmodelle im Dienste der Fremdsprachendidaktik.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Constructions & Cognitions – DGKL 6 Erlangen” zorganizowanej przez Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik w dniach 30.09.-2.10.2014. Tytuł referatu: Untersuchungen zur Struktur onymischer Metaphern bei Ehrdelikten am Beispiel polnischer und deutscher Gerichtsurteile.

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej Duo Colloquium – Translation and Meaning w dniach 18.-19.09.2015 – zorganizowanym w Łodzi przez Wydział Filologiczny UŁ i Department of Translation and Interpreting of the Maastricht School of International Communication of Hogeschool Zuyd. Tytuł referatu: Wann kann Stalin zu Einstein werden? Deonymisierte Eigennamen in audiovisueller Übersetzung.

Udział w międzynarodowej  konferencji „SPECLANG 2016. Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera” w dniach 04-05.03.2016, zorganizownej przez Zakład Językoznawstwa Stosowanego przy Uniwersytecie Łódzkim. Tytuł referatu:  Das Projekt des mehrsprachigen Glossars als Träger mehrdimensionaler Entwicklungsstrategien im Hochschulbereich

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Felder der Sprache – Felder der Forschung“ Lodzer Germanistikbeiträge w dniach 10-11.06.2016, zorganizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego; Wygłoszenie referatu: „Graphische Schemata in der Darstellung des Fachwortschatzes”

Udział w konferencji międzynarodowej Multi-Lingua-Didactica zorganizowanej w dniach 18-20.11.2016 przez Wydział Filologiczny UŁ; Tytuł referatu: „Farben als metaphorische Stimuli im DaF-Unterricht”

Udział w konferencji międzynarodowej Deutsche Phraseologie im Kontakt und Kontrast zorganizowanej w dniach 23. –25.maja 2019 przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Tytuł referatu: Die Grenzen der Phraseologie – wie kann kognitive Linguistik die Phraseologieforschung weiterbringen?

Organizacja konferencji:

Warsztaty tłumaczeniowe Piękne czy wierne zorganizowane wraz KNG Mehr Licht luty 2012 oraz marzec 2013;

– współorganizator i opiekun naukowy ogólnopolskej konferencji studenckiej i doktoranckiej M3: Manipulacja, Manifest, Marketing szeptany 19-20.04.2013;

– współorganizator i opiekun naukowy ogólnopolskej konferencji studenckiej i doktoranckiej NOWE MEDIA w Języku, Kulturze i Literaturze 17-18.04.2015.

Stypendia i staże
 • stypendium doktoranckie DAAD – Uniwersytet w Moguncji, Germersheim 2005;
 • stypendia w ramach projektu GIP, Gießen-Łódź w latach 2005, 2006, 2010, 2012, 2013.
Członkostwo w organizacjach
 • Od 2015 – członek Deutsche Gesselschaft für Kognitive Linguistik;
 • Od 2015 – Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich.