Kontakt
📧 k.sikorska-bujnowicz@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.94

Curriculum Vitae

WYKSZTAŁCENIE:

1987-1992

Studia magisterskie dzienne w zakresie filologii  germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

1989-1990

Studia semestralne w zakresie filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, NRD

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

1992

magister filologii germańskiej, specjalizacja  językoznawstwo, specjalność nauczycielska, na podstawie pracy magisterskiej pt.

Deutsche Entlehnungen im Polnischen und ihre neuhochdeutschen Pendants. Am Beispiel von 80 Wörtern

promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński,

recenzent: dr Aleksandra Czechowska-Błachiewicz

2001

doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt.

Substantivische  Entlehnungen deutscher Herkunft nach Sachgruppen im Gegenwartspolnischen. Ihre Bedeutung im Vergleich zur gegenwartsdeutschen Vorlage

promotor: prof. dr hab. Roman Sadziński,

recenzenci: prof. dr hab. Alfred Tarantowicz i prof. dr hab. Jan Iluk

ZATRUDNIENIE:

 1. Uniwersytet Łódzki

1992-2000 asystent w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu  Łódzkiego

2000-2001 wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego

od 2001 adiunkt w Katedrze Językoznawstwa  Niemieckiego i Stosowanego Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Językoznawstwa  Niemieckiego

 1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

2002-2006 adiunkt na filologii germańskiej Wydziału Humanistycznego

 

 • DOROBEK DYDAKTYCZNY:
 1. Promotor prac licencjackich

W latach 2001-2016 wypromowałam w sumie  33 prace licencjackie, w tym 24 prace studentów NKJO przy Uniwersytecie Łódzkim i 9 prac studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Prace licencjackie były pracami z zakresu językoznawstwa niemieckiego oraz z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego jako obcego.

 1. Promotor prac magisterskich na filologii germańskiej

W latach 2001-2016 wypromowałam w sumie  51 prac magisterskich, w tym 23 prace na filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i 28 prac studentów filologii germańskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kierowane przeze mnie prace magisterskie były pracami z zakresu językoznawstwa niemieckiego.

 1. Recenzent prac licencjackich na filologii germańskiej

W latach 2001-2016 zrecenzowałam w sumie 63 prace licencjackie, w tym 31 prac studentów NKJO Uniwersytetu Łódzkiego oraz studentów studiów

I-go stopnia na filologii germańskiej Uniwersytetu  Łódzkiego i 32 prace studentów filologii germańskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 1. Recenzent prac magisterskich na filologii germańskiej

W latach 2001-2016 zrecenzowałam w sumie 51 prac magisterskich studentów filologii germańskiej Uniwersytetu  Łódzkiego.

 • KURSY I SEMINARIA DOSKONALĄCE:

1994 seminarium doskonalące Instytut Goethego „Selbstgesteuertes Fremdsprachenlernen – auch im DaF-Unterricht“, Pogorzel Warszawska

1996 seminarium doskonalące Instytut Goethego dla kierowników kursów przygotowawczych do egzaminu ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung), Łódź

1997 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung, Łódź

1999 seminarium metodyczne Instytutu Goethego, Kraków

2000 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu Zentrale Oberstufenprüfung, Łódź

2001 seminarium Instytutu Goethego na temat egzaminu  Zentrale Oberstufenprüfung, Łódź

Byłam egzaminatorem na egzaminach Zertifikat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung i Zentrale Oberstufenprüfung do roku 2004.

PROMOCJA WYDZIAŁU:

 1. Prowadzenie warsztatów w ramach Pikniku Nauki i Techniki w roku 20132. 2. Wykład „Tłumaczenie żartów na język niemiecki” dla uczniów I LO im. Wł. Broniewskiego w  Bełchatowie (2014)

ODZNACZENIA: 2014  ZŁOTA ODZNAKA UŁ

Zainteresowania badawcze

 • Humor niemiecki i humor polski
 • Językowe i pozajęzykowe środki budowania humoru w języku niemieckim i języku polskim
 • Zapożyczenia z języka niemieckiego we współczesnej polszczyźnie

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego (wykład dla 1 roku lic.)
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego (proseminarium dla 1 roku lic.)
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego (proseminarium dla 2 roku lic.)
 • Gramatyka praktyczna (ćwiczenia konwersatoryjne dla 3 roku lic.)
 • Gramatyka kontrastywna (proseminarium dla 2.i 3. roku lic.)
 • PNJN. Przygotowanie do egzaminu C2 (ćwiczenia konwersatoryjne dla 2 roku magisterskiego)

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Planowanie obciążeń pracowników Katedry Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego
 • Sporządzanie ankiety jednostki dla KBN (od roku 2001)
 • Przygotowanie wniosków na działalność statutową jednostki (od roku 2001)
 • Pełnienie funkcji koordynatora przedmiotu w roku akademickim 2015/2016
 1. Gramatyka opisowa języka niemieckiego (1 rok lic),
 2. Gramatyka kontrastywna (2 i 3 rok lic.)
 3. PNJN Przygotowanie do egzaminu C2 (2 rok magisterski),
 4. Gramatyka praktyczna (3 rok lic.).
 • Hospitowanie zajęć w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego (2015)
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

MONOGRAFIE:

 1. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2013), Sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss.194, ISBN: 978-83-7969-049-7.
 1. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016), Zum deutschen Ethnowitz. Eine korpusgestützte Analyse, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, ss. 216, ISBN: 987-83-62378-52-4.

WSPÓŁREDAGOWANIE  MONOGRAFII:

 1. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna/Sadziński Witold (2010), Adäquatheit in Sprache und Literatur, Łódź.

Artykuły i rozdziały w monografiach

ARTYKUŁY W  CZASOPIŚMIE Z LISTY B  MNiSW:

 1. Sikorska Katarzyna (2002), Zum Problem des Bedeutungswandels deutscher Substantive im Polnischen, W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3, Łódź, s. 251-261.
 2. Sikorska Katarzyna (2004), Sprachwandel und Wortfeld, W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4, Łódź, s. 51-62.
 3. Sikorska Katarzyna (2009a), Zur Sprache der deutschen Comedy-Show, W: Sadziński Witold (red.), Aktuelle Probleme der deutschen Sprache und Literatur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5), Łódź, s. 29-37.
 4. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2010), Polysemie und Homophonie als Mittel des Humoristischen in einem Sketchtext, W: Sadziński Witold/ Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (red.), Adäquatheit in Sprache und Literatur (= Acta Universitatis  Lodziensis. Folia Germanica 6), Łódź, s. 69-78.
 5. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2011b), Deutscher Pressewitz und seine gesellschaftskritische Funktion, W: Sadziński Witold (red.), Die Presse als sprach- und kulturwisschenschaftliches Forschungsobjekt (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7), Łódź, s. 69-78.
 6. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2011c), Sachgruppe Presse und Druckwesen im Gegenwartspolnischen und ihre Felder  unter dem Aspekt der Entlehnungen aus der   deutschen Sprache, W: Sadziński Witold (red.), Die Presse als sprach- und kulturwissenschaftliches Forschungsobjekt (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7), Łódź, s. 89-97.
 7. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2012b), Ethnowitz als Wiedererkennungszeichen der deutschen Comedy-Sendung „Was guckst du?“, W: Sadziński Witold / Gołaszewski Marcin(red.), Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8), Łódź, s. 17-24.
 8. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2013b), Altes und Neues im Wortschatz. Einige Bemerkungen zu den deutschen Entlehnungen im Polnischen, W: Sadziński Witold (red.),Gegenwart und Geschichte in komplementärer Relation (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 9), Łódź, s. 39-51.
 9. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2014c), Einige Bemerkungen zur Adaptation der deutschen Entlehnungen aus dem Bereich der Wissenschaft im Polnischen, W: Sadziński Witold (red.), Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 10), Łódź, s. 65-78.
 10. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2015a), Frauen-Männer-Witz früher und heute. Einige Bemerkungen zum deutschen Kalauer, W: Sadziński Witold (red.), Konstanz und Wandel in Sprache und Literatur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11), Łódź, s. 47-60.
 11. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2015b), Worüber lachen die Deutschen? Einige Bemerkungen zum deutschen Witz, W: Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, t. LXI, s. 221-237
 12. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016a), Zum Ausländermotiv im deutschen Witz. Gezeigt am Beispiel der Türkenwitze, [W]: Sadziński Witold (red.), (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 12), Łódź, s. 89-105
 13. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016b),Fremdsprachenprobleme als Mittel des Humoristischen am Beispiel der deutschen Türkenwitze [W]: Sadziński Witold (red.), (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 12), Łódź, s. 77-87

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII W JĘZYKU PODSTAWOWYM DLA DANEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ:

 1. Sikorska Katarzyna (2007), Paradigmatische Bedeutungsrelationen im Wortfeld am Beispiel der Entlehnungen aus der Sachgruppe Gefäße im Gegenwartspolnischen. W: Sadziński Witold/ Żytyńska Małgorzata (red.), Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Professor Roman Sadziński zu seinem 60. Geburtstag gewidmet., Łódź, s. 67-81.
 2. Sikorska Katarzyna (2008), Neue Feldelemente deutscher Herkunft im Gegenwartspolnischen am Beispiel der Handwerkersprache. W: Michoń Marcin/Sadziński Witold (red.), Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag, Łódź, s. 53-64.
 3. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2011a), Sprachliche und außersprachliche Mittel des Humoristischen am Beispiel von „Was guckst du?” W: Kaczmarek Dorota/ Makowski Jacek/ Michoń Marcin/ Weigt Zenon (red.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, Łódź, s. 134-141.
 4. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2012a), „Was guckst du?“ als ein multikulturelles Comedy-Programm im deutschen Fernsehen, W: Kaczmarek Dorota/ Makowski Jacek/ Michoń Marcin/ Weigt Zenon (red.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre, Łódź, s. 55-62.
 5. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2014a), Grenzen des guten Geschmacks in einem Witz, W: Weigt Zenon/ Kaczmarek Dorota/ Makowski Jacek/ Michoń Marcin (red.), Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, Łódź, s. 131-152.
 6. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016a), Intertextuelle Elemente im Witz am Beispiel der kulinarischen Motive im polnischen Kabarett, [W]: Grzeszczakowska-Pawlikowska Beata/ Stawikowska-Marcinkowska Agnieszka (red.), Germanistische Forschung Bestand, Prognose, Perspektiven, s. 304-315.
 7. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016c), Einige Bemerkungen zu den intertextuellen Elementen im deutschen Witz, [W]: Kaczmarek Dorota/ Makowski Jacek/ Michoń Marcin/ Weigt Zenon (red.) Im Spiegel der germanistischen Forschung. Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8., Łódź, s. 88-98
 8. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2017a), Lexikalische Elemente fremder Herkunft im Deutschen als sprachliche Mittel des Humoristischen, , [W]: Sternal, Elżbieta/ Chrzan, Małgorzata/Burzyńska-Sylwestrzak, Joanna (red.), Przekraczanie barier w języku, literaturze, kulturze (= humanistica 21.t.1), Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Świecie, s. 75-93
 9. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2018), Kabaret Starszych Panów vs. Kabaret Młodych Panów. Język polskiego kabaretu wczoraj i dziś, [W]: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, Łuczyk Małgorzata/ Bielniak Nel/ Łazar Agnieszka/ Urban-Podolan Aleksandra (red.), Zielona Góra, 2018, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239-246
 10. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2019), Einige Bemerkungen zu den sprachlichen Mitteln des Humoristischen im deutschen Witz, [W]: Annäherungen 4. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft, Stolarczyk-Gembiak Anna/Woźnicka Marta/Dolatowski Dariusz (red.), Konin, 2019, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, s. 55-69

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII NAUKOWEJ W JĘZYKU POLSKIM:

 1. Sikorska Katarzyna (2009b), Język niemieckiego programu komediowego „Was guckst du?” , W: Dżereń-Głowacka Sylwia/ Kwiatkowska Alina (red.) (2009b), Humor. Teorie-praktyka-zastosowania. Zrozumieć humor, Piotrków Trybunalski, s. 161-167.
 2. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2012c), Polisemia i homofonia jako środki budowania humoru na przykładzie skeczów kabaretu „Paranienormalni”, W: Kwiatkowska Alina/ Stanecka Agnieszka (red.) (2012b), Humor. Teorie-praktyka-zastosowania. Kody humoru, Piotrków Trybunalski, s. 153-159.
 3. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2014b), Żart etniczny jako znak rozpoznawczy niemieckiej audycji komediowej „Was guckst du?” W: Kwiatkowska Alina/ Stanecka Agnieszka (red.) (2014b), Humor. Teorie-praktyka-zastosowania. Strategie humoru, Piotrków Trybunalski, s. 47-53.
 4. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2016b), Życie tekstu kabaretowego poza sceną i rola kanału YouTube na przykladzie kabaretu PARANIENORMALNI, [W]: Kicz w języku i komunikacji, Kudra Barbara/ Szkudlarek-Śmiechowicz Ewa (red.), Łódź, 2016, Wydawnictwo UŁ, s. 171-180.
 5. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2017a), Motywy kulinarne w tekstach kabaretowych, [W]: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Żarski Waldemar /Piasecki Tomasz (red.), Wrocław, 2017, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 403-410
 6. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2017b), Obraz kobiety w żartach, W: Stanecka Agnieszka/ Dybała Jolanta (red.) (2017), Wiedźmy i anioły. Postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, Piotrków Trybunalski, s. 123-136.
 7. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2017c), Motyw choroby w żartach, [W]: Zdrowie i choroba w badaniach humanistycznych i społecznych, Szmigiero Katarzyna /Gonigroszek Dorota (red.), Piotrków Trybunalski, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, s. 237-248
 8. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2019), Współczesny kabaret polski a tematy tabu, [W]: Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce, (red.), Utracka Dorota, Łódź, 2019, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 85-99
 9. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2020), Motyw kobiety w żartach. Na przykładzie grupy Paranienormalni i Kabaretu Młodych Panów, [W:] Interdyscyplinarne rozważania o kulturze, filozofii i literaturze, Chodźko Ewelina/ Iwaniuk Monika (red.), Lublin, 2020, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., s.227-233
 10. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2021), „Tato, nasi tu są, nasi!”. Język bohaterów komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”, w: Chodźko Ewelina/Szymczyk Paulina (red.), Wędrówka w literaturze i sztuce – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, s. 66-75
 11. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2021), Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego,w: Chodźko Ewelina/Kozłowska Joanna (red.), Wędrówka w czasie i przestrzeni – literackie rozważania naukowe, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, s. 65-74.
 12. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2021), Stereotyp kobiety  w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego, w: Chodźko Ewelina/Kozłowska Joanna (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny  w wybranych dziedzinach nauki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin, s. 7-23.
 13. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna (2021), Einige Bemerkungen zur Form und zur Sprache der deutschen Internetwitze übrt Medizin, w: Kaczmarek Dorota/Michoń Marcin/Prasalski Dariusz (red.), Texte und Medien. Linguistische Zugänge zu Textmanifestationen in medialen Spielräumen, Peter Lang, Berlin, s. 61-77.
 14. Sikorska-Bujnowicz Katarzyna, Śmierć jako motyw czarnego humoru na przykładzie żartów internetowych, [w:] Maciąg K./ Jędrzejewska J. (red.), Motyw śmierci w dziełach kultury – ujęcie literaturoznawcze i kulturoznawcze. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2021, s. 158-176

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE SPOZA LISTY:

 1. Sikorska Katarzyna (2003), Zum Gebrauch und zur Frequenz deutscher Entlehnungen im Gegenwartspolnischen. Ergebnisse einer Umfrage. W: Germanische Philologie, Nr 1, Zeszyty Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 49-60 (współautor: Michoń, Marcin).
Konferencje
 • 29.05-31.05.2008,  Humor. Teorie-praktyka–zastosowanie./Humour. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Tytuł referatu: Język niemieckiego programu komediowego  „Was guckst  du?”.

 • 24.06-26.06.2010,  Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Sprachliche und außersprachliche Mittel des Humoristischen am Beispiel von „Was guckst du?”

 • 20.09-21.09.2010,  Humor. Teorie-praktyka-zastosowanie./Humour. Theories-Applications-Practices, Piotrków Trybunalski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim, Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej

Tytuł referatu: Polisemia i homofonia jako środki budowania humoru na przykładzie skeczów kabaretu „Paranienormalni”

 • 29.05-2.06.2012,  Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge II, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: “Was guckst du?“ als eine multikulturelle Comedysendung im deutschen Fernsehen

 • 25.06.-29.06.2012,  24. konferencja International Society for Humor Studies, HumorTAP4, Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Tytuł referatu: Żart etniczny jako znak rozpoznawczy niemieckiej audycji komediowej „Was guckst du?”

 • 12.06-14.06.2014, Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Grenzen des guten Geschmacks in einem Witz

 • 19.05 – 20. 05. 2015, Ogólnopolska konferencja naukowa Kicz w języku/komunikacji, Łódź, Wydział Filologiczny, Katedra Współczesnego Języka            Polskiego

Tytuł referatu:  Życie tekstu kabaretowego poza sceną i rola kanału YouTube. Na przykładzie kabaretu PARANIENORMALNI

 • 10.10.2015  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przekraczanie granic w języku, literaturze i kulturze, Wyższa  Szkoła Języków Obcych w Świeciu, Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, Przasnysz

Tytuł referatu: Lexikalische Elemente fremder Herkunft im  Deutschen als sprachliche Mittel des Humoristischen

 • 15.10-17.10. 2015  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Uniwersytet Wrocławski, Instytut           Filologii Polskiej, Wrocław

Tytuł referatu: Motywy kulinarne w tekstach kabaretowych

 • 16.11. – 17.11.2015  Konferencja  ZBLIŻENIA: językoznawstwo-translatoryka-literaturoznawstwo, Konin 2015, PWSZ w Koninie

Tytuł referatu: Fremdsprachige Elemente als sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen

 • 9.06.2016 – 11.06.2016  Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge IV, Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego

Tytuł referatu: Zur Intertextualität im deutschen und im polnischen Witz

 • 15.09.2016-16.09.2016, Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł referatu: Wiedźmy i anioły. Obraz kobiety w żartach

 • 8.12.2016-9.12.2016, Obrazy choroby w języku i kulturze, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł referatu: „Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie!”(Gogol). Choroba jako motyw czarnego humoru

 • 22.05.2017 r. XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO”, Uniwersytet Zielonogórski Instytut Neofilologii

Tytuł referatu: Kabaret Starszych Panów vs. Kabaret Młodych Panów. Język polskiego kabaretu wczoraj i dziś

 • 15.11.2017r. III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „IDEE, WARTOŚCI, SŁOWA W ŻYCIU PUBLICZNYM I SZTUCE” , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Łódź;

Tytuł referatu: Współczesny kabaret polski a tematy tabu. Żart i jego funkcja społeczna

 • 21.11-22.11.2017 ZBLIŻENIA: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo, Konin 2017, PWSZ Konin;

Tytuł referatu: Polyseme Ausdrücke als Mittel des Humoristischen im deutschen Witz am Beispiel der Ethnowitze aus der Comedyshow „Was guckst du?!

 • 29.05.-30.05.2018, II MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku, Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Tytuł referatu: Deutscher Ethnowitz und schwarzer Humor

 • 17.09.2020 r. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Język humoru – humor języka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Tytuł referatu: „Humor nie dla baranów” czyli słów kilka o językowych środkach budowania humoru

 • 18.09.2020 r. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL Lublin

Tytuł referatu: Motyw kobiety w żartach. Na przykładzie grupy Paranienormalni i Kabaretu Młodych Panów

 • 16.10.2020 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Motyw wędrówki w literaturze i sztuce , Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL Lublin

Tytuł referatu: Obcokrajowiec w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego

 • 26.11.2020 r. III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA. Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki. (on-line); Fundacja TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Kobieta w krzywym zwierciadle niemieckiego żartu etnicznego na przykładzie programu „Was guckst du?!”

 • 26.11.2020 r., FELDER DER SPRACHE. FELDER DER FORSCHUNG. Online-Kolloquium Text, Medien, Diskurs – linguistische Forschungsperspektiven; Instytut Filologii Germańskiej UŁ, Łódź;

Tytuł referatu: Einige Bemerkungen zur Form und zur Sprache der deutschen Internetwitze

 • 22.01.2021 r., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa MOTYW WĘDRÓWKI W LITERATURZE I SZTUCE, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: „Tato, nasi tu są, nasi!”. Filmowe losy repatriantów na przykładzie komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Analiza języka postaci.

 • 25.02.2021 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw kobiety—matki,bohaterki,opiekunki”, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Stereotyp kobiety w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego

 • 13.05.2021 r.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Amerykański sen Polaków powojennej Polski na przykładzie komediowego tryptyku Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”

 • 16.07.2021 r Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Topos śmierci w literaturze, kulturze i sztuce”; Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

Tytuł referatu: Śmierć jako motyw czarnego humoru

 • 8.10.2021 r. IV Ogólnopolska konferencja naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” , fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel, Lublin

Tytuł referatu: Wędrówka słów. Zapożyczenia ze źródła niemieckiego w polszczyźnie XX wieku na przykładzie rzeczowników z grupy rzeczowej PRACA

 • 2.12.2021 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online), Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin

referat: „Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej!”. Humor czasów pandemii na przykładzie żartów z tygodnika „Angora”

Stypendia i staże
 • 08. – 4.09.1993 r. – Technische Universität Chemnitz-Zwickau, XX. Internationaler Hochschulkurs für Germanistik, Chemnitz, Niemcy
 • 02 – 1.08.1995 r. – stypendium semestralne, TEMPUS-Projekt JEP4547 Bochum, Niemcy
 • 03. – 31.03.1996 r. – wyjazd w ramach współpracy ośrodków, Justus-Liebig-Universität  Giessen, Niemcy
 • 06. – 15.06.1996 r. – wyjazd w ramach projektu TEMPUS JEP 9190-95, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy
 • 10. 1997 r. – 31.07.1998 r. – roczne stypendium naukowe DAAD (Jahressipendium DAAD), Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy