Kontakt
📧 hanna.kolodziejczyk@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.103

Curriculum Vitae
 • 1977-1981 Studia na Uniwersytecie Łódzkim, wydział filologiczny, kierunek: filologia germańska
 • 1978-1979  Roczne studia na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
 • 1991-1994 Uzyskanie dyplomu specjalisty ds. doskonalenia i kierowania kursami w zakresie nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w Centrali Doskonalenia Nauczycieli Szkół Średnich WBZ w Lucernie w Szwajcarii
 • 1994-1995 Uzyskanie dyplomu Teacher-Trainer’a w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego w Centrali Doskonalenia Nauczycieli Szkół Średnich WBZ w Lucernie w Szwajcarii
 • 1994-1995 Uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. kształcenia dorosłych w Akademii Kształcenia Dorosłych w Lucernie w Szwajcarii
 • 1998 Ukończenie studiów podyplomowych dla specjalistów ds. kształcenia dorosłych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach

Zainteresowania badawcze

 • komunikacja międzyludzka w kształceniu
 • autonomia w procesie kształcenia
 • metody aktywizujące, w tym szczególnie projekt edukacyjny i TBL (tasks based learning)
 • kształcenie dorosłych
 • kształcenie na odległość (stosowanie platformy e-learningowej w procesie kształcenia)

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • PNJN – Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Zajęcia do wyboru: Studiować efektywnie
 • PNJN – Praktyczna nauka języka niemieckiego z elementami kultury krajów niemieckojęzycznych, zajęcia prowadzone online na platformie e-learningowej e-campus
 • Zajęcia do wyboru: seminarium wyjazdowe do Niemiec

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS na kierunku filologia germańska i kierunku filologia, specjalności: filologia klasyczna, filologia słowiańska, filologia rosyjska
 • Koordynatorka zajęć z PNJN na 2 roku studiów I stopnia
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

 • 2009 III – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. Geschichtsjahr 1989. Polnisch-deutsche Geschichte im Spiegel des Films.“ Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2010 V Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt: „Deutschland und Polen – Geschichtsjahr 1989 und das Jahr 2009”. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2011 V – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. „DDR und Volksrepublik – Politik und Gesellschaft im Film und in der Literatur“. Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2012 V – Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. „Fall des Kommunismus und Wende in Polen und in der DDR im Spiegel der literarischen und filmischen Werke“. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2015 VI – Opracowanie koncepcji i sylabusa doskonalenia zawodowego dla nauczycieli akademickich z wydziału filologicznego p.t. „Warsztaty sztuki dydaktycznej” (20 godzin dyd.).
 • 2017 I – Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli akademickich z wydziału filologicznego p.t. „Warsztaty sztuki dydaktycznej” (20 godzin dyd.).

Recenzje i komentarze

 • Recenzja książki Lidii Brandmiller-Witowskiej i Jolanty Kamińskiej „Trening przed certyfikatem” Poziom a1 fit in Deutsch 1; Kid 1; Telc a1
 • Recenzja obudowy dydaktycznej dla klasy I szkoły podstawowej opracowanej w ramach projektu „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej”

Publikacje popularnonaukowe

 • Edukacja alternatywna; rocznik edukacji alternatywnej nr 1/2005 – artykuł: Projekt micro-teaching: alternatywna możliwość przygotowywania studentów- przyszłych nauczycieli języków obcych do odbywania praktyk pedagogicznych;
 • Katalog materiałów dydaktycznych: „Tworzenie idei europejskiej w szkole” dla gimnazjów (w języku niemieckim) + Płyta CD z materiałami źródłowymi (71534-CP-1-1999-1-PL-COMENIUS-C31);
 • Scenariusze lekcji „Zanim Twój uczeń stanie się studentem” w Twój uczeń studentem, poradnik dla nauczycieli,  Edulandia.pl Portal maturzysty 2006/2007
 • Komunikowanie się w radzie pedagogicznej, Łódź 2007
 • Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej „Od dziecięcej ciekawości do dojrzałości poznawczej” opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2014, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Artykuły opublikowane w Informatorze Edukacji Ustawicznej:

 • Uczenie się przez całe życie Lifelong Learning. [w:] Informator Edukacji Ustawicznej, Łódź, nr 8, czerwiec-wrzesień 2008, s. 2-5.
 • Uczenie się dorosłych. Indywidualnie czy z grupą. Samokształcenie kierowane. [w:] Informator Edukacji Ustawicznej, Łódź, nr 8, czerwiec-wrzesień 2008, s. 8-9.
 • Metody aktywizujące. Jak je stosować, aby efekty były satysfakcjonujące. Co powoduje, że nauczyciele niechętnie je stosują. Metoda aktywizująca: perfekcyjny chaos.  [w:] Informator Edukacji Ustawicznej, Łódź, nr 10, grudzień 2008-luty 2009, s. 6-7.

Inne artykuły:

 • Stacje uczenia się jako metoda wspierania autonomii  oraz aktywizowania uczących się, [w:] Olga Majchrzak (red.): PLEJ_2 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe. Łódź 2013, s. 43-59
Stypendia i staże
2015 VI – Udział seminarium doskonalącym organizowanym przez Instytut Goethego w Monachium w Niemczech w dniach 14.06.2015 – 27.06.2015. Temat seminarium: „Studienbegleitender Deutschunterricht”
Członkostwo w organizacjach
 • ŁTP – Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne od 2010, od 2011 członek Komisji Rewizyjnej
 • PSNJN – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego od 1993
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich na rzecz krzewienia kultury języków europejskich od 2009