Kontakt
📧 elzbieta.kapral@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.105

Curriculum Vitae

1994 – 1999 Studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia Germańska

1999 VII obrona pracy magisterskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Temat pracy: Motyw paktu z diabłem i procesy czarownic w niemieckiej literaturze ludowej, utworach doby romantyzmu i realizmu.

2000 X – 2003 II Zatrudnienie w międzynarodowym stowarzyszeniu Unia Europejskich Federalistów na stanowisku kierownika sekcji niemieckojęzycznej.

od 2001 X Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filologiczny, kierunek: Filologia Germańska.

2005 Przygotowanie (wraz z prof. J.Jabłkowską i dr A.Pełką) konferencji naukowej: „Information Warfare“ Die Rolle der Medien bei der Darstellung und Analyse des Krieges“. (UŁ 28.09-02.10.2005)

od 2008 I  Członek założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na Rzecz Krzewienia Kultury Języków Europejskich

2008 Przygotowanie (wraz z dr A.Pełką) konferencji dla młodych naukowców: „Die Übersetzbarkeit zwischen den Kulturen – Sprache, Literatur, Film“ (UŁ 24.- 28.04.2008)

2010 II Obrona rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Temat pracy: Poszukiwania tożsamości. O twórczości literackiej Jurka Beckera.

Od 2010 III Zatrudnienie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) na stanowisku adiunkta z tytułem doktora

2012 V Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej

(przy współpracy z Georg-Lukacs-Gesellschaft) nt: „Literatur und Utopie“. (UŁ 10.05. – 13.05.2012)

Od 2015 I Kierownik Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego w Łodzi

Zainteresowania badawcze

 1. Badania literaturoznawcze nad literaturą niemiecko- i polskojęzyczną
 2. Translatologia (przekład tekstów literackich z języka niemieckiego i włoskiego)
 3. Metodyka nauczania języków obcych

Ostatnio prowadzone zajęcia

Na kierunku: Filologia Germańska:

 1. Seminarium licencjackie – specjalizacja kulturoznawcza
 2. Mediewistyka
 3. Wstęp do literaturoznawstwa
 4. historia literatury – seminarium

Na kierunku: Italianistyka z Translatoryką:

 1. Analiza tekstu
 2. Gramatyka praktyczna języka włoskiego
 3. Tłumaczenia tekstów użytkowych
 4. Tłumaczenia pisemne
 5. rejestr literacki i tłumaczenia
 6. Kręgi leksykalne

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 1. Członek Rady Instytutu Filologii Germańskiej
 2. Członek Rady Wydziału Filologicznego
 3. Koordynator ECTS (Filologia Germańska, SPN i Dziennikarstwo Międzynarodowe)
Publikacje i projekty

Monografie samodzielne, redakcja monografii zbiorowych, specjalne wydania czasopism

Projekty:

 • 2009 III – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. Geschichtsjahr 1989. Polnisch-deutsche Geschichte im Spiegel des Films.“ Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2011 V – Seminarium z udziałem studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt. „DDR und Volksrepublik – Politik und Gesellschaft im Film und in der Literatur“. Projekt współfinansowany ze środków FWPN.
 • 2009 VI – 2011 X – Opracowanie i realizacja (przy współpracy z prof. C. Dietl – Uniwersytet w Giessen (Niemcy) i dr A. Johanning – Uniwersytet w       Kownie (Litwa)) trzyletniego projektu edukacyjnego dla młodzieży akademickiej z Łodzi, Kowna i Giessen. Cel projektu: opracowanie elektronicznego literackiego przewodnika po Wilnie w j. polskim, niemieckim i litewskim. Projekt finansowany ze środków programu Erasmus IP.
 • 2010 V Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt: „Rok 1989 w literaturze polskiej i niemieckiej”. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2012 V Projekt dydaktyczny dla studentów germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu we Freiburgu nt.:: „Fall des Kommunismus und Wende im Spiegel der literarischen und filmischen Werke“. Projekt finansowany ze środków DAAD.
 • 2013 I – 2015 XII – Koordynator w UŁ międzynarodowego projektu z zakresu tłumaczeń literackich „TransStar Europa”. Projekt został sfinansowany ze środków funduszy europejskich.
 • Od 2014 I – Koordynator w UŁ międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu pt.: Kontakt- und Konfliktzonen im Mittel- und Osteuropa. Projekt finansowany ze środków DAAD.

Redakcja monografii zbiorowych:

 • Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska (red.): Literatur, Utopie und Lebenskunst. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. 2014.
 • Elżbieta Tomasi-Kapral, Dorota Utracka (red.): Między nostalgią a ironią. Pamięć reżimu komunistycznego w dialogu międzykulturowym. Ibidem, Łódź 2018.
 • Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (red.): #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Peter Lang Verlag: Berlin 2019.
 • Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (red.): #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 Peter Lang Verlag: Berlin 2020.

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • Judaizm w życiu i twórczości Jurka Beckera, [w:] Zeszyty Naukowe WSHE, nr 5/ 2002.
 • Poszukiwania tożsamości żydowskiej w powojennych Niemczech Wschodnich. Konteksty twórczości Jurka Beckera, [w:] Zeszyty Germanistyczne UŁ.
 • W poszukiwaniu utraconego dzieciństwa, [w:] Tygiel kultury 1-3/2006, s. 164-167.
 • Russlandbilder im literarischen Werk von Jurek Becker, [w: ]Studien zur Reiseliteratur und Imagogieforschung, Band 7, wyd.: Elke Mehnert i Uwe Hentschel, Frankfurt/Main 2007, s. 52-60.
 • Jurek Becker – ein Autor zwischen den Kulturen. Das literarische Werk als Widerspiegelung der Identitätssuche, [w:] Interkulturelle Germanistik. Regionale und kanonisierte Identitätstexte, hrsg. v. Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer und Anna Manko-Matysiak, Neisse- und Atut-Verlag, Dresden/Wroclaw 2008 S. 53-66
 • Die Sehnsucht nach der Normalität. Ein Beitrag zum Roman „Schlaflose Tage“ von Jurek Becker [w:] Studien zur Germanistik. Łódź  Wydawnictwo: PIKTOR 4 (2011), s. 55-67.
 • O medialności kłamstwa i iluzji: Jakub Łgarz a Jurek Pisarz.(z Kaliną Kupczyńską) [w:] Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska (red.): Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej. Wrocław Oficyna Wydawnicza ATUT 2012, s. 259-279.
 • Utopische Konzeption eines besseren Deutschlands – Schwarzenberg von Stefan Heym, [w:] Elżbieta Kapral, Karolina Sidowska (red.): Literatur, Utopie und Lebenskunst. Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. 2014, s. 183-196.
 • Jurek Beckers „Amanda herzlos” – (k)ein Wenderoman oder Abschied von der DDR (z Marcinem Gołaszewskim), [w:] Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik 2.Heft 2014, Tübingen 2015, s. 145-156.
 • Die Stasi als Motiv in der (Wende) Literatur, [w:] Alicja Krause-Olejniczak/ Sławomir Piontek: Die ‘Wende’ von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas, Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main 2018, s. 99-110.
 • Obraz komunistycznej przeszłości w świetle wybranych utworów prozy polskiej i niemieckiej, [w:] Elżbieta Tomasi-Kapral, Dorota Utracka (red.): Między nostalgią a ironią. Pamięć reżimu komunistycznego w dialogu międzykulturowym. Ibidem, Łódź 2018, s. 143-160.
 • Literacki dyskurs postzależnościowy w świetle wybranych utworów prozy niemieckiej [w:]Monika Wolting, Ewa Jarosz-Sienkiewicz (red.): Zaangażowanie. Reprezentacja polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Universitas: Kraków 2019
 • Das Recht auf Vergessen? Zu konkurrierenden Modellen der Vergangenheitsaufarbeitung in Christoph Heins „Glückskind mit Vater“ [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, Bonn 2019, s. 129-148.Ankunft in einer neuen Welt – Christoph Heins Gesellschaftskritik am Beispiel der Romane „Willenbrock“ und „Landnahme“ [w:] Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Elżbieta Tomasi-Kapral (red.): #Engagement. Literarische Potentiale nach den Wenden. Band 2 Peter Lang Verlag: Berlin 2020, s. 89-110.
 • Unerwünschte Musik als Motiv der unerwünschten Literatur. Irmtraud Morgners „Rumba auf einen Herbst“ [w:] Joanna Firaza, Małgorzata Kubisiak (red.): Dialog der Künste: Literatur und Musik. Peter Lang Verlag: Berlin 2020, s. 147-158.
 • Il ruolo e la posizione del traduttore letterario nel XX1 secolo. Traduttore letterario – il mediatore tra le culture. [w:] Łukasz Jan Berezowski (red.): Translatoryka i translacje. Przekład w XXI wieku. Wyzwania-możliwości-trendy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2020, s. 59-72.
 • Anna Seghers – Westdeutsche Rezeption – BRD. [w:] Carola Hilmes, Ilse Nagelschmidt (red.): Anna Seghers Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Metzler Verlag: Berlin 2020, s. 345-352.

Tłumaczenia:

 • Anna Gręda-Kowalewska: Foucault i Bärfuss: seks, władza i kontrola. [w:] Karolina Sidowska, Monika Wąsik (red.): Ze szczytów apl… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 77 – 87.
 • Jan Jambor: „Agnes” Petera Stamma. Słuchowisko między nieopublikowaną nowelą a opublikowaną powieścią. [w:] Karolina Sidowska, Monika Wąsik (red.): Ze szczytów apl… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 208-215.
 • Corinna Hirrle: Wspieranie współczesnej niemieckojęzycznej dramaturgii szwajcarskiej – zarys między gonitwą za premią a debatą o zrównoważonym, trwałym rozwoju. [w:] Karolina Sidowska, Monika Wąsik (red.): Ze szczytów apl… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, s. 220-231.

Recenzje i komentarze

Recenzje:

 • Über Egyptien, Jürgen (Hrsg.):Erinnerung in Text und Bild. Zur Darstellbarkeit von Krieg und Holocaust im literarischen und filmischen Schaffen in Deutschland und Polen. Berlin 2012, in: H-Soz-u-Kult 19.09.2013.
 • Jacek Makowski/ Sylwia Rapacka- Wojtala: Fachkommunikation Deutsch: Corporate Social Responsibility (CSR), Łódź 2016. (data recenzji: 26.07.2016)
 • Miriam Meuser/ Janine Ludwig: Literatur ohne Land? Schreibstrategien einer DDR-Literatur im vereinten Deutschland. Band II, Bonn 2014. (data recenzji: 26.09.2016)
 • VECCHIATO, DANIELE (ED.) (2019): Versi per dopodomani. Percorsi di lettura nell’opera di Durs Grünbein [Strophen für übermorgen. Lesepfade durch die Werke von Durs Grünbein]. Milano – Udine: Mimesis. 226 S. [w:] Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen Bonn 2019, s. 159-163

Publikacje popularnonaukowe

Przekład literacki:

 • Rafik Schami: Przystosować się? Niby do czego? [w:] Tygiel Kultury 1-6/2015, Łódź 2015, s. 126-128.
 • Rafik Schami: O nieporozumieniach. [w:] Tygiel Kultury 1-6/2015, Łódź 2015, s. 129-131..
 • Umberto Eco: Czas i historia. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 85-86.
 • Umberto Eco: Gdzie się podziała śmierć? [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 87-88.
 • Umberto Eco: Kiedy pięćdziesięciolatkowie byli starzy. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 89-90.
 • Umberto Eco: Prawdziwym wrogiem jest dzisiaj lenistwo. [w:] Tygiel Kultury 7-12/2015, Łódź 2015, s. 91-92.

Publikacje popularnonaukowe:

Hasła słownikowe:

 • Festiwal w Salzburgu (Salzburger Festspiele) [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 1, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019, s. 99-100.
 • Wiedeńskie Tygodnie Festiwalowe (Wiener Festwochen) [w:] Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.): Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, tom 1, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019, s. 373-374.

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

Projekt habilitacyjny: Auseinandersetzung mit der sozialistischen Vergangenheit in polnischen und deutschen Nach-Wende-Narrativen.

Zakończone projekty naukowe

Doktorat: Poszukiwania tożsamości. O twórczości Jurka Beckera – Monografia

Konferencje
 1. Konferencja pt.: „Innere Emigration versus Exilliteratur: intra et extra muros“ Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 26.09. – 28.09.2014Referat nt.: Ernst Jünger und „seine“ Innere Emigration. Einige Bemerkungen zum Roman „Auf den Marmorklippen“.Konferencja pt.: „Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas.“ Poznań,
 2. Uniwersytet Adama Mickiewicza, 27.11. – 29.11.2014Referat nt.: „Stasi-Bilder in der deutschen Wendeliteratur“.
 3. Ogólnopolska Konferencja Translatoryczna Translatoryka i Translacje III pt.: „Translacja – Transkreacja – Interpretacja”. Uniwersytet Łódzki, 06.-07.05.2016Referat nt.: Traduttore letterario – il mediatore tra le culture.
 4. Konferencja pt: Dokumentarisches Erzählen – Erzählen in Dokumenten. Bansin 10.11. – 12.11.2016, Universität Giessen/ Hans Werner Richter Haus  Referat nt: Protokoll-Literatur im Nach-Wende-Deutschland
 5. Konferencja pt: Zones of Cultural Contact and Conflict in Eastern Europe. Giessen, 01.12. – 02.12.2016, Universität Giessen, GiZo Referat: Wendeliteratur als Versuch der Abrechnung mit der kommunistischen Vergangenheit
 6. Konferencja pt.: „Dialog der Künste: Literatur und Musik“, Łódź, Uniwersytet Łódzki 23.03. – 26.03.2017 Referat nt.: Unerwünschte Musik als Motiv der DDR-Literatur.
 7. Konferencja pt.: „Konfliktregionen im östlichen Europa”, Giessen, Justus-Liebig-Universität 20.07. – 21.07.2017. Referat nt.: Die Ukraine-Russland-Krise und ihre literarische Umsetzung in ausgewählten Texten der Gegenwartsprosa.
 8. Konterencja pt.: „Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i niemieckiej“, Łódź, Centrum Dialogi im. Marka Edelmana 14.09. – 15.09.2017 Referat nt.: Obraz komunistycznej przeszłości w świetle rannychych utworów prozy polskiej i niemieckiej.
 9. Współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Engagierte Literatur im deutschsprachigen Raum nach 1989”, Łódź, Uniwersytet Łódzki 21.09. – 24.09.2017
 10. Konferencja pt.: „Przekład w XXI wieku – wyzwania, możliwości, trendy”, Łódź, Uniwersytet Łódzki 22.09. – 23.09.2017 Referat nt.: Rola i pozycja tłumacza literatury w XXI wieku.
 11. Konferencja pt.: „Poetyki pamięci”, Kraków, Ośrodek Badawczy Facta Ficta 17.03. – 18.03.2018 Referat nt.: Pamięć i niepamięć w procesie rozliczenia z narodowym socjalizmem w utworze Christopha Heina Glückskind mit Vater.
 12. Konferencja pt.: „Et in Arcadia Ego…Rom als Erinnerungsort in europäischen Kulturen“, Łódź, Uniwersytet Łódzki 20.09. – 22.09.2018 Referat nt.: Rom – ein sinnliches Abenteuer. Über Uwe Timms Römische Aufzeichnungen.
Stypendia i staże
 • 1998 III – VII stypendium w ramach programu Tempus na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen
 • 1999 IX – 2000 X stypendium Fundacji Roberta Boscha na Uniwersytecie im. Martina Lutra w Halle/Wittenberg
 • 2003 X – 2004 II stypendium DAAD na Uniwersytecie im. Justusa Liebiga w Giessen
 • Od 2006 coroczne staże naukowe i kwerendy biblioteczne na uniwersytetach w Giessen, Freiburgu, Poczdamie, Berlinie.
 • 2013 II staż naukowy we Włoszech (Siena)
Członkostwo w organizacjach
 • Sekretarz i Członek Założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich na rzecz Krzewienia Kultur Języków Europejskich