Kontakt
📧 dorota.wesolowska@uni.lodz.pl

🚪 Pokój 4.91

Curriculum Vitae

Wykształcenie

1982-1987 – Uniwersytet Łódzki, filologia germańska. Studia zakończone obroną pracy magisterskiej z zakresu literatury niemieckiej ( Der Mensch auf dem Wege zu sich selbst. Eine Untersuchung zum Werk von Erich Maria Remarque)

2001 – obrona pracy doktorskiej na temat Eine integrierte Textanalyse unter besonderer Berücksichtigung der argumentativen Strukturen in politischen Zeitungskommentaren.

Praca zawodowa

Od 1987 roku – pracownik Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego( 1987-1988 – asystent stażysta , 1988- 2001 –asystent, 2001-2011 – adiunkt, 2011- teraz– starszy wykładowca)

Zainteresowania badawcze

 • Lingwistyka tekstu
 • Dydaktyka nauczania języków obcych
 • Komunikacja interkulturowa a nauczanie języków obcych
 • Języki specjalistyczne w nauczaniu języków obcych

Ostatnio prowadzone zajęcia

 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium specjalizacyjne
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Metody, strategie i techniki uczenia się
 • Organizacja procesu uczenia się

Aktualnie pełnione funkcje organizacyjne

 • Opiekun drugiego roku BA
 • Opiekun praktyk pedagogicznych
Publikacje i projekty

Artykuły i rozdziały w monografiach

 1. Zur textuellen Funktion der Tempora in der Textsorte politischer Zeitungskommentar     [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica 4. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, str. 135-140.
 2. Zur modalen Spezifikation der Textsorte politischer Zeitungskommentar [w:] Varietäten in deutscher Sprache und Literatur. Professor Roman Sadziński zu Seinem  60. Geburtstag gewidmet, red. Małgorzata Żytyńska, Witold Sadziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, str 83-87.
 3. Zum illokutiven Status der Bewertungen in der Textsorte politischer Zeitungskommentar. [w:] Texte und Kontexte. Festschrift für Professor Zenon Weigt zum 60. Geburtstag , red. Marcin Michoń, Witold Sadziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, str. 45-51.
 4. Zur argumentativen Themenentfaltung in der Textsorte politischer Zeitungskommentar. [w:] Acta Universitatis Lodziensis.  Folia Germanica 5. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2009, str. 39-48.
 5. Zur illokutionsmodifizierenden Funktion der Modalpartikeln in Pressetexten. [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 6. , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź 2010, str. 57-68.
 6. Zum Textsortenwissen in der  Kommunikation und im Fremdsprachenunterricht am     Beispiel der Textsorte Kontaktanzeige. [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, str. 41-51.
 7. Interkulturalität neue Dimension im Fremdsprachenunterricht am Beispiel der Wortschatzarbeit [w:] Acta Universitatis Lodziensis  Folia Germanica 9. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, str 131-142.
 8. Varianz der Sprache-didaktisches Problem im bilingualen Sachfachunterricht am Beispiel der Wortschatzarbeit. (w:Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska Germanische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven, Wydawnictwo Primum Verbum , Łódź 2016, str. 330-342.
Stypendia i staże
 • 1993-1994 – Pobyt semestralny na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, realizacja projektu badawczego.
 • 1990- 1991 – Pobyt semestralny na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn w ramach stypendium DAAD.
 • 1988-1989 – Pobyt semestralny na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.